عنوان انگلیسی مقاله:

Financial Statement Comparability and Expected Crash Risk

ترجمه عنوان مقاله: قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار

$$$: فقط 18500 تومان (نیم بهاء)

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 50 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 48 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

ترجمه قسمتی از مقاله

فهرست مطالب

ترجمه isi مقایسه صورت های مالی

 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه، منابع مرتبط و پیش بینی تجربی
 • قابلیت مقایسه صورت مالی
 • ریسک سقوط آتی
 • ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت مالی و ریسک سقوط آتی
 • فرضیه
 • طراحی پژوهش
 • اندازه گیری ریسک سقوط ادراک¬شده
 • اندازه گیری قابلیت مقایسه
 • مدل تجربی
 • نمونه و آمار توصیفی
 • نتایج تجربی
 • نتایج اصلی
 • معیارهای جایگزین قابلیت مقایسه
 • سایر آزمون های استواری
 • آزمون های دیگر
 • بررسی بیشتر تأثیر قابلیت مقایسه بر ریسک سقوط مورد انتظار
 • محیط اطلاعاتی باکیفیت در مقابل محیط اطلاعاتی کم¬کیفیت
 • نظارت بیرونی قوی در مقابل نظارت بیرونی ضعیف
 • رقابت زیاد در بازار در مقایسه با رقابت کم در بازار
 • تأثیر قابلیت مقایسه بر افشای داوطلبانه شرکت
 • نتیجه گیری
 • ضمیمه ب: اندازه گیری چولگی نوسان ضمنی
 • ضمیمه ج) معیارهای جایگزین قابلیت مقایسه
 • ج-1) جابجایی همزمان سود
 • ج-2) معیارهای قابلیت مقایسه بارت و همکاران (2012)
 • جدول 1) آمار توصیفی
 • جدول 2) تأثیر قابلیت مقایسه صورت مالی بر ریسک سقوط مورد انتظار
 • جدول 3) تأثیر قابلیت مقایسه صورت مالی بر ریسک سقوط مورد انتظار
 • جدول 4) تأثیر قابلیت مقایسه صورت مالی بر ریسک سقوط مورد انتظار
 • جدول 5) بررسی بیشتر تأثیر قابلیت مقایسه بر ریسک سقوط مورد انتظار
 • پنل الف: محیط اطلاعاتی باکیفیت در مقابل محیط اطلاعاتی کم کیفیت
 • پنل ج: رقابت زیاد در بازار محصول در مقابل رقابت کم در بازار محصول
 • جدول 6) تأثیر قابلیت مقایسه بر افشای داوطلبانه شرکت
 • پنل الف: اعلام تغییر سود تقسیمی
 • پنل ب: پیش بینی سود مدیران

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه isi مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط

این مقاله به بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت مالی بر ریسک سقوط مورد انتظار می پردازد. با استفاده از معیارهای قابلیت مقایسه دی فرانکو، کوثاری و وردی (2001)، دریافتیم که ریسک سقوط مورد انتظار با افزایش قابلیت مقایسه صورت مالی کاهش می یابد و این رابطه منفی در محیط هایی شدیدتر است که در آن مدیران بیشتر به دنبال مخفی کردن اخبار منفی هستند. همچنین شواهدی را ارائه می کنیم که نشان می دهد قابلیت مقایسه می تواند واکنش نامتقارن بازار به افشای اخبار منفی و اخبار مثبت را کاهش بدهد. طبق یافته های ما قابلیت مقایسه صورت مالی تمایل مدیران برای مخفی کردن اخبار منفی را کاهش می دهد. این موضوع باعث کاهش میزان ریسک سقوط آتی بنگاه از دیدگاه سرمایه گذاران می شود.

کلیدواژه ها: قابلیت مقایسه صورت مالی؛ ریسک سقوط مورد انتظار؛ مخفی سازی اخبار منفی

ترجمه مقدمه مقاله

قابلیت مقایسه مشخصه های کیفی منحصربه فرد اطلاعات مالی

ترجمه isi مقایسه صورت های مالی: قابلیت مقایسه یکی از مشخصه های کیفی منحصربه فرد اطلاعات مالی است که سودمندی آن را افزایش می دهد (هیئت استانداردهای حسابداری مالی یا FASB، 2010). بر خلاف مفهوم ارتباط (قابلیت اطمینان) که بر روی جنبه پیش بینی (تأییدی) اطلاعات حسابداری تمرکز دارد، طبق تعریف FASB قابلیت مقایسه به معنای کیفیت اطلاعاتی است که به کاربران امکان می دهد تا شباهت ها و تفاوت های عملکرد مالی بنگاه ها را شناسایی کنند. بنابراین قابلیت مقایسه برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه و بدهی بسیار مهم است زیرا تصمیمات سرمایه گذاری و وام دهی آن ها مبتنی بر ارزیابی فرصت ها یا پروژه های جایگزین است و بدون وجود این اطلاعات قابل مقایسه نمی توان این تصمیمات را اتخاذ کرد (FASB، 1980).

با وجود تأکید سیاست گذاران بر اهمیت قابلیت مقایسه، مطالعات تجربی نسبتاً کمی درباره آن انجام شده است و شواهد مربوط به اهمیت آن اندک است (شیپر، 2003). دی فرانکو و همکاران (2011) با تمرکز بر دقت پیش بینی تحلیلگران، پوشش و پراکندگی، مزایای قابلیت مقایسه را به صورت تجربی بررسی کرده اند. مطالعات بعدی تأثیر قابلیت مقایسه را بر ارزیابی فعالان بازار از ریسک اعتباری بنگاه (کیم و همکاران، 2013)، تصمیمات خرید (چن و همکاران، 2014)، و تمایل مدیران به انتشار پیش بینی های سود (گونگ و همکاران، 2013) بررسی کرده اند. مطالعات دیگر با تمرکز بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی (IFRS) به بررسی قابلیت مقایسه پرداخته ند (از جمله لانگ و همکاران، 2010؛ دی فوند و همکاران، 2011، 2013؛ بارت و همکاران، 2012، 2013؛ ییپ و یانگ، 2012؛ وانگ، 2014).

قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیر قابلیت مقایسه صورت مالی را بر ریسک سقوط آتی

ترجمه isi مقایسه صورت های مالی: این مطالعه به دلیل کمبود پژوهش های مربوط به قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیر قابلیت مقایسه صورت مالی را بر ریسک سقوط آتی بررسی می کند که بیان کننده ارزیابی ذهنی سرمایه گذاران از ریسک سقوط قیمت سهام در آینده است. توجه به ارزیابی سهامداران از ریسک (خصوصاً از زمان بحران مالی سال 2008) در حال افزایش بوده است. عدم اطمینان سرمایه گذاران و ترس آن ها از کاهش بیشتر قیمت ها در دوران پیدایش بحران جزء اشتباهات متعدد زمینه ساز کاهش شدید قیمت ها شناخته شده است. بلانچارد (2009) اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول (IMF) در زمان بحران در واکنش به بحران مالی اخیر بیان می کند «پس سیاست گذاران باید چه کار کنند؟

اول از همه باید عدم قطعیت را کاهش بدهند. با حذف ریسک های دنباله و برداشت افراد از ریسک های دنباله این کار قابل انجام است.» بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر ارزیابی سرمایه گذاران از ریسک سقوط قیمت توجیه کننده پژوهش ما است. مطالعات قبلی درباره ریسک سقوط معمولاً سقوط قیمت سهام را به مدیریت تعمدی اطلاعات از سوی مدیران نسبت داده اند. انگیزه های مدیران و توانایی آن ها برای مخفی کردن اخبار منفی مبنای این نظریه اطلاعات است. وقتی میزان اخبار منفی به سطح خاصی می رسد به یکباره آشکار خواهد شد و باعث کاهش عظیم و ناگهانی قیمت سهام (یعنی سقوط قیمت سهام) می شود.

مطالعات اخیر درباره قابلیت مقایسه صورت های مالی

ترجمه isi مقایسه صورت های مالی: مطالعات اخیر درباره قابلیت مقایسه نشان می دهد که قابلیت مقایسه گزارش مالی یک بنگاه می تواند هزینه های کاربران برای اکتساب و پردازش را کاهش بدهد و کیفیت اطلاعات مالی را افزایش بدهد. برای مثال کیم (2013) معتقدند که صورت های مالی قابل مقایسه امکان شناسایی و ارزیابی عملکرد بنگاه را برای سرمایه گذاران ساده تر می کند زیرا آن ها در هنگام مقایسه عملکرد یک بنگاه با عملکرد همتایان آن به اصلاحات و محاسبات ارزیابی کمتر با ارقام حسابداری نیاز پیدا می کنند. دی فرانکو (2011) معتقدند که قابلیت مقایسه به انتقال اطلاعات در میان بنگاه های مشابه کمک می کند به طوری که سرمایه گذاران نتایج مشخص تری درباره شباهت ها و تفاوت های اقتصادی بنگاه ها به دست می آورند.

به اعتقاد ما این نوع مزایای قابلیت مقایسه باعث کاهش انگیزه مدیران و توانایی آن ها برای مخفی کردن اخبار منفی می شود. زیرا سرمایه گذاران با دسترسی به اطلاعات مربوط به بنگاه های مشابه و امکان شناسایی اطلاعات نه تنها می توانند شناخت بهتری از عملکرد بنگاه داشته باشند بلکه بخشی از اخبار منفی درباره آن را از طریق استنتاج بر اساس عملکرد و یا افشای همتایان مشابه آن کسب می کنند. 

از آنجایی که سرمایه گذاران ممکن است با تحلیل بنگاه های مشابه همتا از قبل بخشی از اخبار منفی افشانشده درباره بنگاه را به دست آورده باشند مزایای مخفی کردن اخبار منفی برای مدیران احتمالاً کمتر خواهد بود و هزینه های مربوطه احتمالاً بیشتر خواهد بود. بنابراین افزایش قابلیت مقایسه انگیزه مدیران را برای انجام رفتارهای مخفی سازی اخبار منفی کاهش می دهد. بنابراین پیش بینی می کنیم که از نظر سرمایه-گذاران، آن دسته از بنگاه هایی که صورت های مالی قابل مقایسه تری دارند کمتر در معرض سقوط قیمت سهام هستند.

معیارهای مختص بنگاه قابلیت مقایسه صورت مالی

ترجمه isi مقایسه صورت های مالی: برای آزمون پیش بینی خود از معیارهای مختص بنگاه قابلیت مقایسه صورت مالی بر اساس مقاله دی فرانکو و همکاران (2011) استفاده می کنیم. طبق تعریف دی فرانکو قابلیت مقایسه به معنای شباهت نظام حسابداری دو بنگاه از نظر نگاشت رویدادهای اقتصادی در صورت های مالی است. ریسک سقوط آتی مختص بنگاه را بر اساس شیب چولگی نوسان ضمنی اندازه گیری می کنیم.  با استفاده از نمونه بزرگی از بنگاه ها که در سال های 1996 تا 2014 اختیار خرید و فروش سهام را معامله کرده بودند به این نتیجه رسیدیم که قابلیت مقایسه صورت مالی ارتباط منفی و معناداری با شیب چولگی نوسان ضمنی دارد. 

برای مثال دریافتیم که چولگی نوسان بنگاه های دهک پایین قابلیت مقایسه به طور میانگین 9.52 تا 11.90 درصد بالاتر از بنگاه-های دهک بالایی است.  این نتایج با پیش بینی ما (مبنی بر این که قابلیت مقایسه گزارش دهی مالی باعث کاهش ریسک سقوط آتی ادراک شده سرمایه گذاران بازار اختیار معامله می شود) همخوانی دارد.

در ادامه محیط هایی را بررسی می کنیم که مطابق انتظار ما ارتباط بین قابلیت مقایسه و ریسک سقوط در آن ها به صورت بین بخشی تفاوت دارد. نتایج نشان داد که رابطه منفی بین قابلیت مقایسه و ریسک سقوط ادراک شده سرمایه گذاران برای بنگاه های حاضر در محیط اطلاعاتی کم کیفیت تر، بنگاه های دارای نظارت بیرونی ضعیف تر، و برای بنگاه های فعال در صنایع کمتر رقابتی محسوس تر است. این نتایج نشان می دهد که تأثیر قابلیت مقایسه بر سطح ریسک سقوط ادراک شده سرمایه گذار وقتی محسوس تر است که انگیزه مدیران و یا توانایی آن ها برای مخفی کردن اخبار منفی محدود نشده باشد.

تأثیر قابلیت مقایسه را بر افشای داوطلبانه

ترجمه isi مقایسه صورت های مالی: برای تأیید فرضیه خود (مبنی بر این که قابلیت مقایسه صورت مالی انگیزه مدیران را برای مخفی کردن اخبار منفی کاهش می دهد) تأثیر قابلیت مقایسه را بر افشای داوطلبانه سازمانی اخبار منفی در مقابل اخبار مثبت بررسی می کنیم. کوثاری و همکاران (2009) دریافتند که واکنش بازار سهام در مقابل افشای اخبار منفی از سوی مدیران شدیدتر از واکنش بازار به اخبار مثبت است که نشان دهنده گرایش عمومی مدیران به انباشت و مخفی سازی اخبار منفی نسبت به اخبار مثبت است.

با استفاده از متدولوژی موجود در مقاله کوثاری و همکاران (2009) به این نتیجه رسیدیم که قابلیت مقایسه صورت مالی می تواند واکنش نامتقارن بازار به انتشار داوطلبانه تغییر سود منفی در مقابل تغییر سود مثبت و واکنش بازار به اخبار مثبت و منفی پیش بینی سود مدیران را کاهش بدهد. این یافته ها این دیدگاه را تأیید می کند که قابلیت مقایسه صورت مالی معمولاً رفتار مدیران برای مخفی سازی اخبار منفی را کاهش می دهد.

ترجمه isi مقایسه صورت های مالی: مطالعه ما در چند زمینه منابع را گسترش می دهد. در وهله اول منابع موجود که مزایای قابلیت مقایسه صورت مالی را بررسی می کنند گسترش یافته است. مطالعات قبلی تأثیر قابلیت مقایسه را بر قضاوت ارزش گذاری تحلیلگران (دی فرانکو و همکاران، 2011) و فعالان بازار (کیم و همکاران، 2013) بررسی کرده اند. شواهد ما نشان می دهد که قابلیت مقایسه ریسک سقوط آتی ادراک شده فعالان بازار اختیار معامله را کاهش می-دهد. شناخت و مدیریت ترس سرمایه گذاران از کاهش غیرمنتظره و شدید قیمت سهام برای بازیابی ارزش دارایی اهمیت دارد (بلانچارد، 2009). از این منظر نتایج ما برای استانداردگذارانی اهمیت دارد که بر نقش مهم قابلیت مقایسه صورت مالی در افزایش و بازیابی اعتماد سرمایه گذار تأکید دارند (کمسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، 2008).

ارتباط بین ریسک سقوط و شفافیت گزارش دهی مالی

دوم این که مقاله ما آن دسته از منابع در حال رشد را توسعه می دهد که قصد دارند ارتباط بین ریسک سقوط و شفافیت گزارش دهی مالی را مشخص کنند. بردشاو و همکاران (2010) دریافتند که اقلام تعهدی اختیاری ارتباط معناداری با ارزیابی سرمایه گذاران از ریسک سقوط آتی دارد. کیم و ژانگ (2014) اثبات کردند که  ارائه مجدد صورت های مالی و ضعف کنترل داخلی باعث افزایش ریسک سقوط آتی می شود. تمرکز ما بر روی یکی از ویژگی های حسابداری بین بنگاهی یعنی قابلیت مقایسه است. نکته مهم این است که طبق یافته های ما حتی پس از در نظر گرفتن ابعاد مختلف کیفیت گزارش دهی یا شفافیت، قابلیت مقایسه بالا با کاهش ریسک سقوط آتی ارتباط دارد. از این منظر نتایج ما برای استانداردگذاران و مقررات گذارانی اهمیت دارد که بر اهمیت شناسایی ریسک سقوط آتی تأکید دارند.

سوم این که منابع مربوط به افشای نامتقارن اخبار مثبت و منفی از سوی مدیران را گسترش می دهیم. از سوی دیگر مطالعات قبلی نشان می دهد که مدیران معمولاً به طور نظام مند اخبار منفی را مخفی می کنند (کوثاری و همکاران، 2009؛ علی و همکاران، 2015). از سوی دیگر کازنیک و لف (1995)، اسکینر (1997)، باگینسکی و همکاران (2002) و کوثاری و همکاران (2009) نشان می دهند که ریسک بالای شکایت و الزامات سختگیرانه تر افشا می تواند مدیران را برای انتشار سریع تر اخبار منفی ترغیب کند. شواهد جدید مطالعه ما نشان می دهد که قابلیت مقایسه صورت مالی (یکی از ویژگی های خاص بین بنگاهی کیفیت گزارش مالی) می تواند انگیزه مدیران برای مخفی سازی اخبار منفی را کاهش بدهد و این مطالعه باعث غنای منابع موجود می شود.

هدف مقاله صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار

ساختار باقی این مقاله به این صورت است. بخش 2 منابع مرتبط و تدوین فرضیات را بررسی می کند. بخش 3 طرح پژوهشی ما را توضیح می دهد. بخش 4 نمونه را توصیف می کند. در بخش 5 نتایج تجربی اصلی ارائه می شود و آزمون های استواری انجام می شود. بخش 6 نتایج آزمون های دیگر را ارائه می کند. بخش 7 قسمت پایانی این مقاله است.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

ترجمه isi مقایسه صورت های مالی

در این مطالعه این موضوع را بررسی کردیم که آیا قابلیت مقایسه باعث کاهش تصور سرمایه گذاران از ریسک سقوط می شود یا خیر. نتایج نشان داد که شیب چولگی نوسان متناسب با قابلیت مقایسه صورت مالی کاهش می یابد و این رابطه منفی برای بنگاه هایی مشهودتر است که محیط اطلاعاتی آن ها کیفیت پایین تری دارد، نظارت بیرونی بر آن ها ضعیف است و صنعتی که در آن فعالیت می کنند چندان رقابتی نیست.

علاوه بر این مشاهده شد که گرایش عمومی مدیران به مخفی سازی اخبار منفی در مقایسه با اخبار مثبت در بنگاه هایی که قابلیت مقایسه صورت مالی بالاتری دارند کمتر است. این نتایج این استدلال ما را تأیید می کند که قابلیت مقایسه صورت مالی مدیران را از مخفی سازی اخبار منفی و نگهداری آن در داخل بنگاه منصرف می کند و این موضوع برداشت سرمایه گذاران را نسبت به ریسک سقوط آتی بنگاه کاهش می دهد.

مطالعه ما به غنای منابع قبلی می افزاید. نتایج ما نشان می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری به سرمایه گذاران بیرونی کمک می کند تا سیاست های افشا و عملکرد بنگاه های مختلف را مقایسه کنند و از این طریق ریسک سقوط آتی را کاهش می دهد. علاوه بر این مطالعه ما با تمرکز بر ارتباط کیفیت گزارش دهی مالی و ریسک سقوط آتی، منابع مربوط به نقش کیفیت گزارش دهی مالی در بازار سرمایه را توسعه می دهد.

بنابراین نتایج ما برای استانداردگذاران و مقررات گذارانی حائز اهمیت است که بر اهمیت شناخت ریسک سقوط آتی تأکید دارند. سرانجام، مطالعه ما منابع قبلی را که بر افشای نامتقارن اخبار مثبت و منفی از سوی مدیران تمرکز داشته اند گسترش می دهد. در این مقاله اثبات کردیم که قابلیت مقایسه صورت مالی مدیران شرکت را از مخفی سازی اخبار منفی باز می دارد.

چکیده انگلیسی مقاله

Financial Statement Comparability and Expected Crash Risk

This study examines the impact of financial statement comparability on ex ante crash risk. Using the comparability measures of De Franco et al. (2011), we find that expected crash risk decreases with financial statement comparability, and this negative relation is more pronounced in an environment where managers are more prone to withhold bad news. We also provide evidence that comparability can mitigate the asymmetric market reaction to bad versus good news disclosures. Our results suggest that financial statement comparability disinclines managers from bad news hoarding, which reduces investors׳ perceptions of a firm׳s future crash risk.

Keywords: Financial statement comparability; Expected crash risk; Bad news hoarding

مقدمه انگلیسی مقاله

Comparability is a unique qualitative characteristic of financial information that enhances its usefulness

Comparability is a unique qualitative characteristic of financial information that enhances its usefulness (Financial Accounting Standards Board, or FASB, 2010). Differing from relevance (reliability), which focuses on the predictive (confirmatory) aspect of accounting information, the FASB defines comparability as the quality of information that enables users to identify similarities and differences in financial performance across firms. In this sense, comparability is particularly important to investors in the equity and debt markets, since their investing and lending decisions essentially involve evaluations of alternative opportunities or projects and these decisions cannot be made without comparable information (FASB, 1980). Despite the importance of comparability emphasized by policymakers, empirical studies on comparability are relatively scarce and evidence of its usefulness is limited (Schipper, 2003). De Franco et al. (2011) empirically examine the benefits of comparability by focusing on analyst forecast accuracy, coverage, and dispersion.

Subsequent studies have examined the impact of comparability on debt market participants’ assessment of firm credit risk (Kim et al., 2013), acquisition decisions (Chen et al., 2014), and managers’ propensity to issue earnings forecasts (Gong et al., 2013). Other studies examine comparability by focusing on the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) (e.g., Lang et al., 2010; DeFond et al., 2011, 2013; Barth et al., 2012, 2013; Yip and Young, 2012; Wang, 2014). Motivated by the limited research on information comparability, this study examines the impact of financial statement comparability on ex ante crash risk, which represents investors’ subjective assessment of future stock price crash risk.

Interest in investors’ perceptions of crash risk has been increasing

Interest in investors’ perceptions of crash risk has been increasing, particularly since the 2008 financial crisis. In the advent of the crisis, investors’ lack of confidence and fear of further decreases in prices have been identified among the various culprits behind the dramatic price declines. In discussing responses to the recent financial crisis, Blanchard (2009), then the chief economist of the International Monetary Fund (IMF), outlined, “So what are policymakers to do? First, and foremost, reduce uncertainty. Do so by removing tail risks, and the perception of tail risks.” Thus, understanding what affects investors’ perceived crash risk warrants our research. Prior studies on crash risk often attribute stock price crashes to managers’ intentional information management (Bleck and Liu, 2007; Hutton et al., 2009; Kim et al., 2011a, 2011b; Kim and Zhang, 2015).

At the center of this information theory are managers’ incentives and ability to hide bad news. When hidden bad news accumulates to a certain threshold, it will come out all at once, resulting in an abrupt, large-scale decline in stock price, namely, a stock price crash. Recent studies on comparability suggest that a firm’s financial reporting comparability can lower users’ information acquisition and processing costs and increase the quality of financial information (De Franco et al., 2011; DeFond et al., 2011; Barth et al., 2012; Kim et al., 2013; Chen et al., 2014). For example, Kim et al. (2013) argue that comparable financial statements make it easier for investors to understand and evaluate firm performance, since fewer adjustments and less judgmental calculations with accounting numbers are needed when comparing a firm’s performance with that of its peers. De Franco et al.

comparability facilitates information transfer among comparable firms

(2011) argue that comparability facilitates information transfer  among comparable firms, such that investors make sharper inferences about their economic similarities and differences. We argue that these benefits of comparability reduce managers’ incentives and ability to withhold bad news. This is because, by having access to and being able to understand information from comparable firms, investors can not only gain a better understanding of a firm’s performance but also obtain some of the bad news about it through inferences based on the performance and/or disclosures of its comparable peers, even in the absence of its disclosure.

 • 1 Since investors may have already obtained some of the undisclosed bad news about a firm by analyzing its comparable peer firms, the benefits to managers from bad news hoarding are likely to be smaller while the associated costs are likely to be higher. Therefore, the improved comparability disinclines managers from engaging in bad news hoarding behaviors. We thus predict that investors perceive those firms with more comparable financial statements to be less crash prone.
 • We measure firm-specific ex ante crash risk as the steepness of the implied volatility smirk.
 • 2 Using a large sample of firms with traded options from 1996 to 2013, we find that financial statement comparability is significantly and negatively associated with the steepness of the implied volatility smirk.
 • 3 For instance, we find that, on average, the volatility smirk is 9.52–11.90 percent higher for firms in the bottom decile of comparability than for firms in the top decile.
 • 4 These results are in line with our prediction that financial reporting comparability decreases the ex ante crash risk perceived by investors in the options market. We further explore the settings under which we expect the comparability-crash risk relation to vary cross-sectionally.

negative relation between comparability and investors’ perceived crash ris

We find that the negative relation between comparability and investors’ perceived crash risk is more pronounced for firms in a lower-quality information environment, for firms with weaker external monitoring, and for firms operating in a less competitive industry. These results suggest that the effect of comparability on investor-perceived levels of crash risk is more pronounced when managers’ incentives and/or ability to hide bad news is less constrained. To corroborate our conjecture that financial statement comparability disinclines managers from withholding bad news, we examine the effect of comparability on voluntary corporate disclosure of bad versus good news. Kothari et al.

(2009) find greater stock market reactions to managers’ disclosure of bad news than to that of good news, suggesting a general tendency for managers to accumulate and withhold bad news relative to good news. Employing the methodology in Kothari et al. (2009), we find that financial statement comparability can mitigate the asymmetric market reaction to voluntary releases of positive versus negative dividend changes and that of good news versus bad news management earnings forecasts.

This finding lends credence to the view that financial statement comparability tends to constrain managers’ bad new hoarding behavior. Our study contributes to the literature in the following ways. First, we contribute to extant literature that examines the benefits of financial statement comparability. Prior studies examine the impact of comparability on analysts’ (De Franco et al., 2011) and debt market participants’ (Kim et al., 2013) valuation judgments.

comparability reduces ex ante crash risk perceived by options market participants

We provide evidence that comparability reduces ex ante crash risk perceived by options market participants. Understanding and managing investors’ fear of an unanticipated, large-scale decline in stock price is crucial to restoring asset value (Blanchard, 2009). In this respect, our results are relevant to standard setters who emphasize an important role of financial statement comparability in nurturing and restoring investor confidence. Second, we contribute to the growing literature that attempts to link ex ante crash risk to financial reporting transparency. Bradshaw et al.

(2010) find that discretionar y accruals are significantly related to investors’ assessment of future crash risk. Kim and Zhang (2014) document that ex ante crash risk increases with the presence of financial restatements and internal control weaknesses. We focus on an across-firm accounting attribute, comparability. Importantly, we find that high comparability is associated with low ex ante crash risk, even after controlling for various aspects of reporting quality or transparency. In this respect, our results are relevant to standard setters and regulators who underscore the importance of understanding ex ante crash risk. Third, we add to the literature on managers’ asymmetric disclosure of good versus bad news. On one hand, prior studies show that managers tend to systematically withhold bad news (Kothari et al., 2009; Ali et al., 2015).

higher litigation risk and more stringent disclosure requirements

On the other hand, Kasznik and Lev (1995), Skinner (1997), Baginski et al. (2002), and Kothari et al. (2009) suggest that higher litigation risk and more stringent disclosure requirements can motivate managers to release bad news more promptly. Our study adds to this literature by providing new evidence that financial statement comparability, a unique across-firm attribute of financial reporting quality, can also disincline managers from withholding bad news. The remainder of the paper is structured as follows. Section 2 reviews the related literature and develops the hypothesis. Section 3 describes our research design. Section 4 describes the sample. Section 5 presents the main empirical results and performs robustness checks. Section 6 reports the results for additional tests. Section 7 concludes the paper.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

comparability reduces investors’ perception of crash risk

In this study, we examine whether comparability reduces investors’ perception of crash risk. We find that the steepness of the volatility smirk decreases with financial statement comparability and this negative relation is more pronounced for firms with a lower-quality information environment, for firms with weak external monitoring, and for firms operating in a less competitive industry. Moreover, we find that managers’ general tendency to withhold bad news relative to good news is mitigated for firms with higher financial statement comparability. These results support our argument that financial statement comparability discourages managers from hiding bad news and accumulating it within a firm, which reduces investors’ perceptions of a firm’s future crash risk. Our study adds to the prior literature that examines the benefits of financial statement comparability.

Our results suggest that accounting comparability reduces ex ante crash risk by helping outside investors make cross-firm comparisons of disclosure policies and firm performance. Moreover, our study extends the literature on the role of financial reporting quality in the capital market by focusing on its relation to ex ante crash risk. Thus, our results are relevant to standard setters and regulators who underscore the importance ofunderstanding ex ante crash risk. Finally, our study adds to prior literature that focuses on the managerial asymmetric disclosure of good versus bad news (e.g. Skinner, 1997; Kothari et al., 2009; Ali et al., 2015). We show that financial statement comparability disinclines corporate managers from withholding bad news.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123