عنوان انگلیسی مقاله:

Determinants of Technological Capability of Firms in a Developing Country

ترجمه عنوان مقاله: عوامل موثر بر قابلیت فناورانه شرکت ها در کشور های در حال توسعه

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مروری بر مطالعات
 • عوامل داخلی
 • عوامل خارجی
 • روش شناسی
 • جمع آوری داده ها
 • متغیرهای مورد مطالعه و اندازه گیری آنها
 • نتایج و مباحث
 • نتایج توصیفی
 • نتایج رگرسیون
 • نتیجه گیری
 • سپاس گذاری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله، عوامل مرتبط با مجموعه قابلیت های فناورانه را در بین شرکت های فلزسازی در کشور نیجیریه مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه بین 200 شرکت تقسیم شد که 133 شرکت ( 65.5 %) به  آن پاسخ دادند. داده ها بر طبق عوامل داخلی و خارجی که تصور می شد توانایی ساخت شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد جمع آوری شد. شواهد تجربی نشان می دهد که کارهای قبلی کارافرینان ، آموزش های درون سازمانی کارکنان فنی و صنعت اهمیت زیادی دارند و همچنین تاثیر مثبتی بر قابلیت فناورانه شرکت ها می گذارند. تشریک مساعی بین شرکت ها و انستیتو های تحقیقاتی بسیار ضعیف ارزیابی شد. ما نتیجه می گیریم که دارایی های خاص شرکت از جمله آموزش کارآفرینان و همچنین آموزش های درون سازمانی، اهمیت زیادی در ارتقا قابلیت های فناورانه شرکت ها در کشور های در حال توسعه دارد. اهمیت نسبی تعامل از طریق صنعت مدیون اثر متقابل دانشگاه-صنعت برای این شرکت ها است.

کلمات کلیدی: قابلیت های فن آوری؛ مبتنی بر فن آوری؛ کشورهای در حال توسعه؛ ساخت فلز؛ میکرو، کوچک و متوسط

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

در پرداختن به پیشرفت های کند صنعتی در کشور های آفریقایی، سیاست های مختلفی اتخاذ شده است. یکی از این سیاست ها، انتقال فناوری بین المللی به عنوان یکی از عوامل مهم برای موفقیت کشور های  جدیدا صنعتی شده (NIC)  در خاورمیانه و جنوب شرق آسیاست. انتقال فناوری یک انگیزه برای دولت ها در کشور های آفریقایی صنعتی شده و کشور های جدیدا صنعتی شده به منظور پشتیبانی فنی برای توسعه اقتصاد داخلی شان است. فناوری های وارداتی، شایستگی داخلی را از طریق درک چگونگی، توسعه مهارت ها و همچنین رشد اشتغال افزایش می دهد. مطالعات انجام شده در بین کشور های  جدیدا صنعتی شده (NIC)  در آفریقا نشان می دهد که الگو و سطح قابلیت های فناورانه در بین این دو بلوک اقتصادی به صورت قابل توجهی متفاوت است. بنابراین، سوال مهم این است که آیا برای کشور های در حال توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، قبل از کسب قابلیت های فناورانه ملی مورد نیاز  و تلفیق دانش پیشرفته با اقتصادشان مناسب است و یا کسب مورد دوم قبل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت مشابه با کشور های جدیدا صنعتی شده در آسیا مناسب است. قابلیت های فناورانه ملی، به عنوان مجموعه ای از تلاش های منحصر به فرد شرکت ها و همچنین استراتژی های مورد نیاز برای انتخاب، نصب، راه اندازی، نگهداری، فهمیدن، انطباق و بهبود و فناوری های پیشرفته توصیف و تشریح می شود. بر طبق نظریات لال این استراتژی ها شامل مهارت های شرکت و همچنین دانش، تجهیزات و روابط مختلف موجود در یک سیستم نوآوری ملی (NIS) است.

در سطح شرکت، قابلیت های فناورانه باعث تسهیل در نوآوری و موجب رشد بهره وری می شود. در نتیجه، برای یک ملت ؛ برای بهبود سطح رقابت و بهره وری و رشد اقتصادی، توجه به قابلیت های فناورانه  در شرکت ها ضروری است. در کشور های در حال توسعه، گزارشات صنعتی همچنان نشان می دهد که برخی نواوری ها در شرکت ها در اندازه های میکرو کوچک یا متوسط فقط نشان دهنده سطح قابلیت هاست. برای اهداف ما، شرکت ها به اندازه های میکرو-کوچک یا متوسط طبقه بندی شدندکه به ترتیب 9-1، 49-10، 199-50 فرد در زمان انجام این مطالعه استخدام کرده بودند. شرکت ها در اندازه های میکرو-کوچک و متوسط  MSMEsبرای اقتصاد بیشتر کشور های در حال توسعه به منظور کسب رشد، بهروه وری، رقابت فناورانه و ایجاد اشتغال بسیار با اهمیت هستند. به عنوان مثال، شرکت های میکرو-کوچک و متوسط در نیجیریه در حدول 90 درصد از فعالیت های کسب وکار و همچنین حدود 60 الی 70 درصد استخدام بخش خصوصی، مشارکت دارند. اما شواهد هنوز در مورد عوامل موثر بر قابلیت های فناورانه در میان این شرکت ها بویژه در نیجیریه ناچیز است. بنابر این، هدف از این مقاله، بررسی عوامل موثر بر قابلیت های فناورانه شرکت های میکرو-کوچک و متوسط در نیجیریه است. در ارتباط با فعالیت های صنعتی، ما بر بخش فلز سازی تمرکز کردیم.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

در این مقاله، ما عوامل داخلی و خارجی مشارکت کننده در تجمع قابلیت فناورانه شرکت ها میکرو کوچک و متوسط را بر مبنای شرکت ها در کشور های در حال توسعه مورد بررسی قرار دادیم. از این مطالعه نتیجه می گیریم که تجارب کسب شده بوسیله کار آفرینان از استخدام کننده های سابق خود و آموزش های درون سازمانی، از عوامل درونی مهم کسب قابلیت فناورانه برای شرکت ها در حیطه فناوری است در حالیکه مشارکت فنی با انجمن های صنعتی مختلف یک عامل بسیار مهم خارجی برای موفقیت شرکت ها در کشور های در حال توسعه است.

 

 

مطالب مرتبط