عنوان انگلیسی مقاله:

Wath is driving oil futures prices? fundamentaks versus speculation

ترجمه عنوان مقاله: عوامل مؤثر بر قیمت نفت در آینده: عوامل بنیادی در مقابل سوداگری

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 29 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 31 صفحه

منبع: ecb.europa.eu

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

14500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده
در این مقاله به بررسی تأثیر نسبی تقاضای بنیادی و سوداگرانه بر سطح و نوسان قیمت آتی نفت می پردازیم. در مرحله اول، بر اساس معاملات اخلال  زا یک مدل نظری عامل ناهمگن برای بازار آتی نفت ارائه می  کنیم. از این مدل برای بررسی ارتباط بین قیمت آتی نفت، نوسان، تغییر تقاضای بنیادی اصلی و وجود انواع مختلف عوامل استفاده می  کنیم. معامله  گران تجاری (که از نزدیک با نفت در ارتباط هستند) و معامله  گران غیرتجاری (که از نزدیک با نفت در ارتباط نیستند) را تفکیک می  کنیم. بر اساس مدل نظری، دریافتیم که تعادل  های متعددی می  تواند وجود داشته باشد. به طور خاص، از یک سو اگر نوسان تقاضای بنیادی و عدم قطعیت نسبت به تقاضای آتی نفت بالا باشد و اختلاف قیمت نفت با تقاضای بنیادی یا روند قیمت کم باشد فقط معامله  گران تجاری وارد بازار خواهند شد. از سوی دیگر اگر شوک غیرمنتظره   سنگینی به قیمت نقدی نفت وارد شود تمام معامله  گران وارد بازار خواهند شد. در مرحله بعد، با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ از طریق احتمالات انتقال وابسته به زمان، مدل را به صورت تجربی آزمایش می  کنیم. این مدل در طول بازه زمانی ژانویه 1992 تا آوریل 2011 برآورد شده است. نتایج نشان داد که تا سال 2004، تقاضای بنیادی اصلی مهم  ترین دلیل تغییر قیمت  های آتی نفت است. اما از سال 2004، تغییر رژیم متداول شده است و رژیم چارتیست از همه رایج  تر بوده است.
کلیدواژه ها: مدل های مارکوف سوئیچینگ، قیمت نفت، سوداگری

نتیجه گیری
در این مقاله تأثیر نسبی تقاضای بنیادی و سوداگرانه را بر سطح قیمت های آتی نفت و نوسان آن بررسی کردیم. در مرحله اول، بر اساس معاملات اخلال زا یک مدل نظری عامل ناهمگن برای بازار آتی نفت ارائه کردیم. بر اساس مدل نظری، دریافتیم که تعادل های متعددی می تواند وجود داشته باشد. به طور خاص، از یک سو اگر نوسان تقاضای بنیادی بالا باشد و عدم قطعیت نسبت به تقاضای آتی نفت بالا باشد و اختلاف قیمت نفت با قیمت بنیادی یا روند قیمت کم باشد فقط معامله گران تجاری وارد بازار خواهند شد. از سوی دیگر اگر شوک غیرمنتظره  سنگینی به قیمت نقد نفت وارد شود تمام معامله گران وارد بازار خواهند شد. در مرحله بعد، با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ از طریق احتمالات انتقال وابسته به زمان، مدل را به صورت تجربی آزمایش کردیم. این مدل در طول بازه زمانی ژانویه 1992 تا آوریل 2011 برآورد شد. نتایج نشان داد که تا سال 2004، تقاضای بنیادی اصلی مهم ترین دلیل جابجایی قیمت های آتی نفت است. اما از سال 2004، سوئیچینگ رژیم متداول تر شده است و رژیم چارتیست از همه رایج تر بوده است.

 

مطالب مرتبط