عنوان انگلیسی مقاله:

Organisational Factors Associated with Electronic Health Information Management Systems Success in two Nigerian Teaching Hospitals

ترجمه عنوان مقاله: عوامل سازمانی مرتبط با موفقیت سیستم های مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 8 صفحه

منبع: Health Informatics in Africa Conference

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

ترجمه چکیده

ترجمه سیستم مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک

پیشینه و هدف: امروزه سیستم های مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک (EHIMS) در موسسات درمانی دولتی مهم تلقی می شوند زیرا کیفیت ارائه خدمات درمانی را افزایش می دهند. تلاش برای پیاده سازی این سیستم در موسسات درمانی دولتی در کشورهای در حال توسعه معمولاً با شکست های زیادی همراه بوده است، در نتیجه مزایای پیش بینی شده آن محقق نشده است. یکی از دلایلی که برای این شکست ذکر می شود این است که به جای عوامل سازمانی بیشتر به عوامل تکنولوژیکی توجه شده است. بنابراین این مقاله رابطه بین عوامل سازمانی و موفقیت EHIMS را در بیمارستان های آموزشی نیجریه بررسی کرده است.

روش ها: از یک طرح پژوهش پیمایشی مبتنی بر همبستگی استفاده شد در حالی که جامعه مورد مطالعه شامل 212 پرسنل مدیریت اطلاعات سلامت (HIM) در دو بیمارستان آموزشی دولتی در جنوب غربی نیجریه بود. برای پوشش212 پرسنل پاسخ دهنده از تکنیک شمارش کامل استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از یک ابزار محقق ساخته موسوم به «عوامل سازمانی موفقیت EHIMS» استفاده شد در حالی که برای تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیل همبستگی ساده استفاده شد.

نتایج: مشخص شد که بین تمام عوامل سازمانی شناسایی شده و موفقیت EHIMS (ساختار سازمانی (0.443= r، 0.05>p)؛ پشتیبانی مدیریت ارشد (0.613= r، 0.05>p)؛ سبک رهبری (0.645= r، 0.05>p)؛ آموزش کاربران (0.521= r، 0.05>p)؛ وجود منابع مالی (0.331= r، 0.05>p)؛ و مشارکت کاربران در طراحی سیستم (0.633= r، 0.05>p)) رابطه ای مثبت وجود دارد.

نتیجه گیری: نتیجه گرفتیم که شناسایی عوامل سازمانی شناسایی شده برای تحقق پیاده سازی موفق EHIMS در بیمارستان های آموزشی نیجریه حائز اهمیت هستند.

کلید واژه ها: سیستم مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک، عوامل سازمانی، موفقیت سیستم اطلاعاتی، بیمارستان های آموزشی، نیجریه

ترجمه قسمتی از مقدمه

سیستم های مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک در بیمارستان

ترجمه مقاله سیستم مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک: بیمارستان های آموزشی سومین سطح از تأمین کنندگان خدمات درمانی در سیستم ارجاع ارائه خدمات درمانی نیجریه هستند. بدون وجود یک سیستم اثربخش و کارا و سازمان یافته برای مدیریت اطلاعات سلامت، انجام وظایف مورد انتظار برای این بیمارستان ها دشوار می شود.

اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در موسسات درمانی در طول این سال ها همواره افزایش یافته است، در حالی که ساختار و دسترس پذیری آن کاهش یافته است. این امر به تصمیمات نامناسب و خطاهای پزشکی منجر شده است[1]، در نتیجه برای بهبود دسترس پذیری و مدیریت اطلاعات پزشکی به سیستم های مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک (EHIMS) نیاز داریم[2].

بخش درمان بدون شک یک بخش وابسته به اطلاعات است بنابراین برای تضمین کیفیت ارائه خدمات درمانی باید یک سیستم اطلاعاتی سازمان یافته داشته باشیم[3]-[5]. همچنین، همان طور که در نسخه اصلاح شده سیاست بهداشت ملی نیجریه[6] بیان شده است «وجود اطلاعات بهداشتی دقیق، بهنگام، قابل اطمینان و مرتبط مهم ترین گام در جهت اقدام آگاهانه بهداشت عمومی است (ص 43)».

سازمان های درمانی سراسر دنیا سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات را به عنوان ابزاری برای ارائه خدمات درمانی باکیفیت از طریق بازیابی سریع اطلاعات و مدیریت داده ها شناسایی کرده اند. مطالعات نشان داده اند که سیستم اطلاعاتی سنتی کاغذی را می توان با ابزارهای الکترونیکی منعطف جایگزین کرد که می تواند به کاهش هزینه و اثربخشی از نظر ارائه بهنگام خدمات درمانی منجر شود. در این مقاله به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای مدیریت اطلاعات سلامت در سازمان های درمانی در بیمارستان ها با عنوان سیستم مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک (EHIMS) نامیده شده است.

ترجمه نتیجه گیری

عوامل سازمانی و موفقیت EHIMS

ترجمه مقاله سیستم مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک: نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان دهنده رابطه معنادار بین تمام متغیرهای عوامل سازمانی و موفقیت EHIMS بود. یعنی رابطه ای مثبت بین ساختار سازمانی و موفقیت EHIMS (0.443= r، 0.05 >p)؛ بین پشتیبانی مدیریت ارشد و موفقیتEHIMS(0.613= r، 0.05 >p)؛ بین سبک رهبری و موفقیت EHIMS(0.645= r، 0.05 >p)؛ بین آموزش کاربران و موفقیت EHIMS (0.521= r، 0.05 >p)؛ بین وجود منابع مالی و موفقیت EHIMS (0.331= r، 0.05 >p)؛ و بین مشارکت کاربران در طراحی سیستم و موفقیت EHIMS (0.633= r، 0.05 >p) وجود دارد. این نتایج در جدول 1 نشان داده شده است.

Model

مدل عوامل سازمانی مرتبط با موفقیت سیستم های مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک

 مدل عوامل سازمانی مرتبط با موفقیت سیستم های مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک

منبع:(اوجو، 2013: 23)

ترجمه مدل در فایل ترجمه آمده است

مطالب مرتبط