عنوان انگلیسی مقاله:

The determinants of franchise brand loyalty in B2B markets: An emerging market perspective

ترجمه عنوان مقاله: عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازارهای B2B: از دیدگاه یک بازار نو ظهور

$$$: 35500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیش زمینه تحقیق
 • برندینگ B2B در بازار های نو ظهور
 • فرانشیزینگ در هند
 • بررسی گزارشات و توسعه فرضیه ها
 • شایستگی درک شده فرانشیزور
 • سطح به اشتراک گذاری اطلاعات
 • وابستگی عاطفی به نام تجاری
 • ارزش ارتباطی درک شده
 • وفاداری برند B2B
 • روش تحقیق
 • جمع آوری داده و نمونه
 • مدل مفهومی
 • اندازه گیری ها
 • جدول 1 : مشخصه های پاسخ دهندگان
 • جدول 2: بارهای عاملی استاندارد شده، آلفا ها کرونباخ، مقادیر R2
 • تجزیه و تحلیل مقدماتی، مدل اندازه گیری و روش متداول
 • تجزیه و تحلیل داد ها و نتایج
 • جدول 3: ضرائب درونساختاری و تحلیل متمایز
 • جدول 4 تخمین مسیر
 • شکل 2 : نتایج مدل ساختاری
 • تجزیه و تحلیل بر مبنای داده پردازی
 • جدول 5 : نتایج تعدیل داده پردازی
 • مباحث و مفاهیم
 • پیامد های نظری
 • پیامد های مدیریتی
 • محدودیت ها و مسیر تحقیقاتی آینده

چکیده مقاله

چکیده

وفاداری به برند یک ابزار مهم در زمینه اندازه گیری موفقیت برند در بازار های B2B (بین شرکت ها) است، لذا محرک های وفاداری به برند در بازار های B2B نسبت به عرصه های دیگر کاملا متفاوت است. درحالی که فرانشیز جهانی به عنوان یک سبک ورود عمده به بازار های نوظهور پذیرفته شده است تحقیقات محدودی نیز وجود دارد که بر محرک های وفاداری  به برند فرانشیز در بازار های نوظهور متمرکز هستند. این پژوهش یک مدل ناهمسان شناختی را از عوامل تعیین کننده وفاداری به برند فرانشیز در بازار های نو ظهور را مورد بررسی قرار داده است.

فرضیه ها نیز بر مبنای دیدگاه های فرانشیز ها و با استفاده از داده های نظر سنجی از فرانشیز ها در کشور هند مورد آزمایش و تست قرار گرفته اند. پاسخ دهنگان با استفاده از نمونه گیری تصادفی بر مبنای موقعیت جغرافیایی و نوع صنعت انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که شایستگی درک شده فرانشیزور و سطح به اشتراک گذاری اطلاعات نقشی کلیدی و تاثیر گذار بر وابستگی عاطفی به نام تجاری و ارزش ارتباط درک شده ایفا می کنند که به نوبه خود باعث ارتقا وفاداری به برند می شود. مفاهیم نظری و عملی و همچنین مسیر های تحقیقاتی آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: وفاداری برند B2B، وابستگی عاطفی به نام تجاری، شایستگی فرانشیزور، سطح به اشتراک گذاری اطلاعات، ارزش ارتباط، بازار های نو ظهور

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط