عنوان انگلیسی مقاله:

The Determinants of Strategic Information System Planning (SISP) Success: A Proposed Framework for Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

ترجمه عنوان مقاله: عوامل تعیین کننده موفقیت برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (SISP): چارچوب پیشنهادی برای سازمان های کوچک و متوسط (SME ها)

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور منابع
 • برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی
 • SME ها و اقدامات IS
 • چارچوب پژوهش و تدوین فرضیات
 • تعهد مدیریت ارشد و موفقیت SISP
 • مشارکت کاربر و موفقیت برنامه ریزی IS
 • روش پژوهش
 • نتیجه گیری
 • تقدیر و تشکر
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

اهمیت روزافزون سیستم های اطلاعاتی (IS) برای پشتیبانی از عملیات تجاری برنامه ریزی مناسب IS را الزامی ساخته است. برنامه ریزی مناسب IS به سازمان ها امکان می دهد تا IS و اهداف تجاری استراتژیک را کاملاً همسو کنند. این همسویی در نهایت تضمین می کند که سازمان ها از سرمایه گذاری مرتبط با IS مزیت رقابتی به دست می آورند. با وجود پژوهش های گسترده برای شناسایی روش های SISP در سازمان های بزرگ، همچنان پژوهش های اندکی در مورد سازمان های کوچک و متوسط (SME ها) وجود دارد. بررسی بیشتر این مسئله به دلیل افزایش اهمیت IS برای پشتیبانی از جنبه های مختلف عملیات SME ها حائز اهمیت است. از آن مهم تر، به دلیل محدودیت های ذاتی منابع در میان SME ها برای سرمایه گذاری در IS، تعهد مدیریت ارشد و نیز مشارکت کاربران در فعالیت های برنامه ریزی ISاهمیت بیشتری پیدا می کند. در نتیجه، این مطالعه چارچوبی را برای ارزیابی تأثیر تعهد مدیریت ارشد و مشارکت کاربر بر موفقیت SISP ارائه می کند. یافته های این مقاله در تضمین موفقیت SISP برای مدیریت ارشد بنگاه حائز اهمیت است.

کلیدواژه ها: تعهد مدیریت ارشد، مشارکت کاربر، برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی، SME ها

ترجمه مقدمه مقاله

وابستگی کسب و کار به سیستم های اطلاعاتی (IS) در عملیات روزمره نشان می دهد که سازمان ها باید توجه بیشتری به برنامه ریزی IS داشته باشند که هدف آن کمک به تحقق اهداف تجاری سازمان است (باسو و همکاران، 2002). با وجود رشد قابل توجه مطالعات در میان بنگاه های بزرگ، اقدامات IS در میان بنگاه های کوچک تر در پژوهش های قبلی تا حدی با کم توجهی مواجه شده است (پاول و وارندل، 2008). این امر با این واقعیت در تضاد است که SME ها بخش بزرگی از کسب و کار موجود در اکثر کشورها را تشکیل می دهند. با توجه به این که SME ها بیش از 90% از کل کسب و کارهای ثبت شده را تشکیل می دهند؛ این بخش سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورها و فرصت های استخدام دارد (WASME، 2006). در واقع به دلیل تغییرات مستمر در محیط کسب و کار، SME ها در مقایسه با بنگاه های بزرگ تر با تهدیدهای بیشتری مواجه هستند. در نتیجه، SME ها اکنون برای افزایش اثربخشی تجاری خود وابستگی بیشتری به IS پیدا کرده اند (شوبرت و لیمستول، 2007).

صرف نظر از افزایش توجه به پتانسیل SME ها، آن ها برای پذیرش اثربخش IS با چالش های مستمر مواجه هستند. برخی از بنگاه ها در تلاش هستند تا با توجه به کاهش توجه به سرمایه گذاری های تکنولوژیکی، ارزش IS را بهینه کنند (فولر، 1996). این امر احتمالاً به این دلیل است که بنگاه ها به ندرت به صورت استراتژیک از IS استفاده می کنند (شوبرت و لیمستول، 2007).SME ها عمدتاً IS را برای پشتیبانی از وظایف اداری بنگاه ها نظیر حسابداری، مدیریت موجودی و مالی به کار می گیرند (تمتایم و همکاران، 2003). مطالعات مختلف نیز نشان داده است که به دلیل عدم دانش و قابلیت قابل توجه برای برنامه ریزی و مدیریت پروژه های مرتبط با IS،تمام بنگاه ها در به کارگیری IS موفق نبوده اند (اونگ و لین، 2011). در سایر موارد، بنگاه ها نمی توانند راهکارهای مختلف IS را با استراتژی کسب و کار و وظایف تجاری خود خود همسو کنند (کراگ و میلز، 2011).

هرچند حوزه های مطالعاتی مختلفی در برنامه ریزی IS در سازمان های بزرگ انجام شده است اما تعداد بسیار کمی از مطالعات به سازمان های کوچک و متوسط توجه کرده اند. با توجه به اهمیت روزافزون IS از یک سو و چالش های بنگاه برای پذیرش اثربخش IS از سوی دیگر، شناسایی عوامل موفقیت SISP در بخش SME ها الزامی است. همچنین، ممکن است چارچوب های SISP که برای بنگاه های بزرگ تر وجود دارد کاملاً برای SME ها مناسب نباشد (پرمکومار، 2003). SME ها به خاطر کمبود منابع مالی و نیز تخصص فنی IS زبانزد هستند (تانگ، 2001). با کمبود منابع، برنامه ریزی IS برای این بنگاه ها حتی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

به دلیل وجود تعداد اندکی مطالعات تجربی، این مطالعه برای بررسی تأثیر تعهد مدیریت ارشد و مشارکت کاربر بر موفقیت SISP در میان SME ها ارائه شده است. ساختار این مقاله به این شکل است. بخش بعدی بحث های دقیق درباره دیدگاه نظری SISP، ماهیت SME ها و اقدامات IS آن ها را ارائه می کند. بخش سوم روش انجام این مطالعه را بیشتر توضیح می دهد. بخش آخر نیز مربوط به نتیجه گیری مطالعه پیشنهادی است.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

برنامه ریزی IS به بنگاه ها کمک می کند تا IS یا برنامه های کاربردی تکنولوژیکی احتمالی را که می توانند برای افزایش کارایی سازمان و نیز تحقق اهداف مورد نظر آن مفید باشند، شناسایی کنند. اما منابع جدید بیشتر بر شناسایی روش برنامه ریزی IS در میان سازمان های بزرگ تمرکز داشته اند و کمتر به SMEها توجه شده است. به دلیل کاهش قابل توجه هزینه سخت افزار، IS می تواند برای بنگاه های کوچک تر به صرفه تر باشد. به دلیل سهم بالای SMEها در اکثر کشورهای در حال توسعه و اهمیت روزافزون بهره برداری SMEها از IS، SISP برای تسهیل پیاده سازی اثربخش تر IS اهمیت زیادی پیدا کرده است. بنابراین این مقاله پیشنهاد می کندSISP اجرا شده در میان SME ها بررسی شود. توجه خاص این مطالعه به بررسی تأثیر تعهد مدیریت ارشد و مشارکت کاربران در فعالیت های برنامه ریزی IS برای تضمین موفقیت SISP در  SME ها است. با تکمیل جمع آوری داده های تجربی انتظار می رود این مطالعه مدلی را ارائه کند که تأثیر مشارکت کاربر و تعهد مدیریت ارشد در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک IS بنگاه ها را ارزیابی کند. یافته های این مطالعه در طراحی برنامه ریزی های استراتژیک IS کاراتر و اثربخش تر برای مدیریت ارشد بنگاه هااهمیت دارد.

چکیده انگلیسی مقاله

The growing importance of Information System (IS) to support business operation demands for adequate IS planning. Good IS planning enables organizations to closely align the IS and strategic business objectives. Such alignment ultimately ensures organizations to gain competitive advantages from IS-related investment. Despite extensive works to understand SISP practices in large organizations, works are still limited in the context of Small and Medium Enterprise (SMEs). This issue is worth further investigation in view of the increasing importance of IS to support many facets of the SMEs operation. More importantly, due to inherent resource constraints among SMEs to invest in IS, top management commitment as well as user participation in IS planning activities are getting more crucial. This study, therefore proposes a framework to assess the effect of top management commitment and user participation on SISP success. The findings are of relevance for firm’s top management in ensuring SISP success.

Keywords: Top Management Commitment, User Participation, Strategic Information System Planning, SMEs

مقدمه انگلیسی مقاله

The dependency of business on Information Systems (IS) in daily operations suggests that the organizations need to pay more attention to the IS planning which aims to facilitate the achievement of the organization’s business goals (Basu et al., 2002). Despite substantial growth of studies amongst large firms, IS practices among the smaller firms have received somewhat limited attention in previous works (Powell & Woerndl, 2008). This clearly contradicts the fact that the SMEs form a major component of established business in most countries. With SMEs dominating more than 90% of the total registered businesses; the sector contributes quite substantially to the country’s gross domestic products and employment opportunities (WASME, 2006). In fact, SMEs are facing greater threats compared to larger firms because of the constant changes in the business environment. Consequently, the SMEs are now getting more dependent over the IS to enhance their business effectiveness (Schubert & Leimstoll, 2007). Regardless of growing interest over its potentials, SMEs face constant challenges to embrace IS effectively. Some firms are struggling to optimize IS values as they are giving low priority on technologically related investment (Fuller, 1996). This is likely because firms hardly employ IS strategically (Schubert & Leimstoll, 2007). The SMEs mainly considers IS to support firms’ administrative functions such as accounting, inventory management and finance (Temtime et al., 2003). Several studies have also revealed that not all firms are successful in deploying IS due to lack of significant knowledge and capability to plan and manage IS-related projects (Ong & Lin, 2011). In some other cases, firms fail to align various IS solutions with their business strategy and the corresponding business functions (Cragg & Mills, 2011). Although various areas of studies in IS planning have been conducted in large organizations, very limited studies considered the small and medium sized organizations. Considering the emerging importance of IS in one hand, and firm challenges to embrace IS effectively on the other, it is incumbent to understand what makes successful SISP in the context of the SMEs sector. On top of that, the SISP frameworks available for larger firms may not perfectly reflect the same phenomena  in SMEs (Premkumar, 2003). The SMEs are well known for their resource poverty with respect to financial as well as IS technical expertise (Thong, 2001). With restricted resources available, IS planning becomes even more crucial for the firms. In view of limited empirical studies available, this study is proposed to examine the effect of top management commitmentand user participation on SISP success  amongst the SMEs. This paper is organized as follows. The next section provides detailed discussions on the theoretical perspective of SISP, nature of SMEs and their IS practices. The third section elaborates further on the method of conducting the study. Authors reserves the last section for the conclusion of the proposed study.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

IS planning facilitates firms to identify potential IS or technological applications that could be useful to extend the organization’s efficiency as well as to achieve firm’s desired objectives. However, earlier literature concentrates heavily on understanding IS planning practice among large organizations with very limited focus given on the SMEs. Due to the substantial hardware cost reduction, IS could be more affordable for smaller firms. In view of the substantial dominance of the SMEs in most developing economies and an increasing importance of IS utilization by SMEs, SISP becomes more crucial to facilitate more effective IS implementation. Hence, this paper proposes a study to investigate SISP as practiced amongst the SMEs. The specific focus of the study is to examine the effect of top management commitment and users participation in IS planning activities in ensuring SISP success in SMEs. Upon completing the empirical data collection, this study is expected to offer a model that assesses the effect of user participation and top management commitment to strategic IS planning success of the firms. The findings are of relevance for firm’s top management in developing more efficient and effective strategic IS planning.