عنوان انگلیسی مقاله:

Contingency Factors, Risk Management, and Performance of Indonesian Banks

ترجمه عنوان مقاله: عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها در اندونزی

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست ترجمه مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • ادبیات تحقیق و توسعه فرضیه
 • ERM و عملکرد بانک
 • CRM و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک، عدم اطمینان محیطی و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک، پیچیدگی و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک، اندازه و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسم، هیئت مدیره مستقل و عملکرد بانک
 • مدل و روش تحقیق
 • جامعه آماری و نمونه
 • تعریف و اندازه گیری متغیرها
 • عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک شرکت
 • مدیریت ریسک اعتباری
 • عدم اطمینان محیطی
 • پیچیدگی بانک
 • اندازه بانک
 • هیئت مدیره مستقل
 • تکنیک های تحلیل داده
 • یافته ها
 • آمار توصیفی
 • تحلیل همبستگی
 • آزمایش فرضیه
 • مدیریت ریسک و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک، عدم اطمینان محیطی و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک، پیچیدگی و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک، اندازه و عملکرد بانک
 • مدیریت ریسک، هیئت مدیره مستقل و عملکرد بانک
 • نتیجه گیری ها
 • جداول
 • جدول 1 : توصیف آمار
 • جدول 2 : همبستگی پیرسون
 • جدول 3: خلاصه نتایج، ERM ، CRM، عوامل مربوط به بانک و عملکرد بانک

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک شرکت (ERM) و مدیریت ریسک اعتباری (CMR) بر عملکرد بانک های اندونزی است. این پژوهش نقش میانجی عوامل اقتضایی بانک را بر این اثرات مورد بررسی قرار می دهد. به روش نمونه گیری هدفمند، 24 بانک دولتی اندونزیایی در این پژوهش بر مبنای مشاهدات چهار ساله به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش نشان می دهد که مدیریت ریسک شرکت (ERM) و مدیریت ریسک اعتباری (CMR) تاثیر مثبتی بر عملکرد بانک های اندونزیایی دارند.  این پژوهش همچنین گزارش می دهد که تاثیر مدیریت ریسک شرکت بر عملکرد بانک ها برای بانک های بزرگ و همچنین بانک هایی که در یک محیط با نامطمئن، با پیچیدگی بالاتر و نظارت کمتر هیئت مدیره مستقل کار می کنند بسیار قابل توجه تر و بیشتر است. این پژوهش شواهدی تجربی را در زمینه ارتباط بین مدیریت ریسک شرکت و عملکرد بانک را برای بانک های کوچک و همچنین بانک هایی که محیط با نامطمئن، با پیچیدگی بالاتر و نظارت کمتر هیئت مدیره مستقل را فراهم می کند.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، عملکرد شرکت، محیط نامطمئن، پیچیدگی کسب و کار، هیئت مدیره مستقل

 

مطالب مرتبط