عنوان انگلیسی مقاله:

Knowledge creation measurement methods

ترجمه عنوان مقاله: شیوه های عملیاتی سنجش خلق دانش

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2008

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله شیوه های عملیاتی سنجش خلق دانش

هدف:

این مقاله بررسی عملیاتی خلق دانش می‌پردازد. با توجه به اهمیت خلق دانش برای ثروت ملی و شرکت ها، ارزیابی اندازه گیری آن یک کار ارزشمند است، با این وجود، تحقیق حاضر طیف وسیعی از اندازه گیری ها را به کار می برد و این عدم بررسی عملیاتی توافق شده ساختاری مانع برای بررسی تجربی قوی است. هدف این مقاله بررسی روش های اندازه گیری حال حاضر و ایجاد یک طبقه بندی از ارزیابیهای بوجود آوردن دانش است.

طرح/ روش / رویکرد:

روش طبقه بندی چهار مرحله‌ای بشرح زیر است. به منظور تولید اطلاعات در مورد ویژگیهای اساسی روش های اندازه گیری، تحقیقات تجربی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و تجزیه و تحلیل محتوا در مورد اقدامات حاصل شده انجام می گیرد. بررسی ادبیات شامل تحقیق کلمات کلیدی در بانگهای اطلاعاتی کتابشناختی است که یک نمونه از 63 مقاله تجربی که در بر گیرنده ارزیابیهای خلق دانش است بدست می‌دهد. هر دوی این نویسندگان بطور مستقل یک نقشه شناختی از این اقدامات بر اساس سه ویژگی متفاوت بوجود آورده‌اند.

نتایج مقاله شیوه های عملیاتی سنجش خلق دانش

سهم اصلی از این مقاله توسعه یک طبقه بندی سلسله مراتبی از ارزیابی های خلق دانش است. این طبقه بندی که د رآن حرکت بالای سلسله مراتب، طبقه بندی مفهومی گسترده فراهم می‌آورد و حرکت پاییز پالایش مفهومی را تأمین می‌کند از طریق اندازه‌گیریهای طبقه بندی به روشی که ارزیابی در برابر تعاریف موجود قابل قیاس را تسهیل نماید باعث پیشرفت تحقیق خلق دانش می‌شود.

محدودیتهای تحقیق/ مفاهیم:

محدودیتهای تحقیق از مسائل بنیادی تعصبی ریشه می‌گیرد. علاوه بر نشان دادن تعصب برخی از تعصبات ممکن است با توجه به قرار دادن ارزیابیها در داخل فرآیند یا دسته بندیهای بیرونی در برنامه‌نویسی وارد گردیده باشند.

اصالت / ارزش:

این تحقیق پیامدهای قابل توجهی را برای تحقیقات آینده در خلق دانش دارد: این طبقه بندی هماهنگی بین مفهوم ساخت دانش و ارزیابی و تمایز بین خلق دانش و دیگر سازه‌های مربوطه نظیر نوآوری را تسهیل می‌کند. چنین طبقه بندی روشن تر شدن شباهتها و تفاوتها میان بخشهای خلق دانش توسعه ویژگیهای جدید برای تحقیقات آینده و شناسایی مناطق غفلت از مطالعه آسان می‌سازد.

کلمات کلیدی: اندازه گیری، سازمان های دانش، مدیریت دانش