عنوان انگلیسی مقاله:

Understanding Critical Success and Failure Factors of Business Process Reengineering

ترجمه عنوان مقاله: شناسایی عوامل موفقیت و شکست مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: irmbrjournal.com

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده
در دنیای امروزی کسب و کار و با توجه به تغییرات سریع و توسعه جهانی، روندها نیز در حال تغییر هستند. شرکت ها در حال تغییر جهت از رویکرد محصول محور به سمت رویکرد مشتری محور هستند. بنابراین اولویت ها نیز در حال تغییر هستند و شرکت ها تلاش می کنند تا مشتریان را راضی کنند و ارزش مورد انتظار آن ها را ارائه کنند. در نتیجه، برای برطرف کردن نیاز و انتظار مشتری و کسب مزیت رقابتی، تغییر فرایندهای موجود الزامی است. شرکت ها باید فعالیت هایی را که غیرضروری هستند، موجب تأخیر و ناکارآمدی می شوند و حوزه ها و کارهایی که امکان مهندسی مجدد آن ها با کمک تکنولوژی پیشرفته و به روز وجود دارد، شناسایی کنند. بنابراین BPR نقشه راهی برای دستیابی به اهداف سازمانی فراهم می کند که به بهینه سازی سود و ارتقای بهره وری منجر می شود.
کلیدواژه ها: مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار، حداکثرسازی سود، فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی

مقدمه
بنگاه های آمریکایی در اوایل دهه 1980 از مفهوم مهندسی مجدد استفاده کردند در حالی که مسئله افزایش بهره وری در بخش دولتی تقریباً در اواخر دهه 1990 مطرح شد (هالز و ساوویی، 1997؛ پولیت و بوکارت، 2000). همر و چمپی (1993) پژوهش های فرایند کسب و کار (BPR) را این گونه تعریف می کنند: «بازاندیشی بنیادین و بازطراحی ریشه ای فرایندهای کسب و کار برای دستیابی به بهبود شگرف در معیارهای حیاتی عملکرد نظیر هزینه، کیفیت، سرویس و سرعت.»
هر روز پیشرفت های جدید و شگفت انگیزی در تکنولوژی به وجود می آید بنابراین تقاضا و بازارها نسبت به گذشته بسیار پویاتر شده است. شرکت ها همچنان به دنبال بقا در این رقابت شدید هستند و در نهایت به سراغ BPR می روند. در این شرایط خطرناک بقا، اکثر سازمان ها فراموش می کنند که به درستی بر روی عناصر BPR کار کنند و با شکست مواجه می شوند. BPR برای تمام بنگاه های بخش دولتی و خصوصی که به درستی از آن استفاده می کنند مفید است و قابلیت کاربرد آن در بنگاه های خدماتی به اندازه بنگاه های تولیدی است.
پیش از معرفی این فرایند جدید، BPR نیازمند زمان و برنامه ریزی مناسب است در غیر این صورت احتمال شکست زیاد می شود. المحشری و زایری (1999) بیان می کنند که 70% فعالیت های BPR به دلیل عدم برنامه ریزی و اقدامات مناسب در طول پیاده سازی شکست می خورند. دلایل اصلی شکست عبارتند از عدم پیاده سازی مناسب و انتظارات بالا از BPR. پیاده سازی موفق این فرایند تغییر بنیادین مستلزم اطمینان از اطلاع رسانی مناسب تغییرات، پذیرش تغییرات بنیادین از سوی کارکنان، توانمندسازی تیم های اجرای BPR برای اطمینان از کار تیمی درست، آموزش نیروی کار درباره تغییر، رهبری متعهد و قدرتمند، و تأمین منابع کافی برای اطمینان از اجرای یکدست فرایند است.
طبق نظر هوانگ و پالویا (2001) مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی نقش مهمی در پذیرش BPR و ERP در کشورهای مختلف ایفا می کنند. عوامل مؤثر بر نتایج اجرای BPR را می توان به دو دسته ملی و محیطی و سازمانی و داخلی تقسیم کرد. علل دیگر موفقیت و شکست BPR از منابع منتشرشده استخراج شده است و در ادامه در مورد آن بحث شده است.