عنوان انگلیسی مقاله:

Core employee based human capital and revenue productivity in small firms: An empirical investigation

ترجمه عنوان مقاله: سرمایه انسانی مبتنی بر کارمندان اصلی و بازده بهره وری در شرکت های کوچک:  یک بررسی تجربی

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • نظریه و فرضیه ها
 • سرمایه انسانی مبتنی بر کارکنان اصلی در بهره وری تجارت های کوچک
 • انواع سرمایه انسانی
 • روش پژوهش
 • نمونه پژوهشی
 • سنجش و اندازه گیری
 • متغیر وابسته
 • متغیر های مستقل
 • متغیر های کنترل
 • آنالیز داده ها و نتایج
 • آمار توصیفی و ضرایب همبستگی
 • آزمون فرضیه ها
 • بحث
 • تلویحات ضمنی برای عملکرد شرکت های کوچک
 • محدودیت ها و پیشنهادات پژوهشی
 • جدول شماره 1- ماتریکس ضرایب همبستگی و متغیر ها
 • جدول شماره 2- نتایج رگرسیون سلسله مراتبی
 • جدول شماره 3- نتایج رگرسیون post-hoc در نمونه های دو نیمه شده
 • شکل شماره 1- تجارب خاص شغلی و درآمد هر کارمند. رابطه در سطوح متفاوت از سواد کارمندان اصلی
 • منابع

چکیده مقاله

چکیده مقاله سرمایه انسانی مبتنی بر کارمندان اصلی و بازده بهره وری در شرکت های کوچک

سرمایه انسانی هر شرکتی، که در تجارب و سواد نیروی کارش نمود می یابد، جز منابع کلیدی برای بهبود بهره وری شرکت ست. طرح پیشنهادی پژوهش حاضر این است که تجربه خاص شغلی، یکی از معنی دارترین منابع سازمانی برای شرکت های کوچکی است که به دنبال بهره وری هستند. در این مطالعه با استفاده از داده های عینی از 1572 کارمند اصلی از 100 شرکت کوچک، در دو صنعت مختلف، تاثیری که تجارب (تجربه کاری و تجربه شرکتی) همراه با آموزش (سواد) بر بهره وری شرکت ها اِعمال می کنند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد رابطه بین تجربه کاری و بهره وری در شرکت های دارای کارمندانی با سطوح آموزشی بالاتر، نسبت به شرکت های دارای کارمندانی با سطوح آموزشی پایین تر، به مراتب قوی تر است.

کلمات کلیدی: سرمایه انسانی، وظیفه خاص، بهره وری شرکت، کسب و کار کوچک

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png