عنوان انگلیسی مقاله:

Cash Holdings, Use of Debt and Dividend Structure of Family Firms

ترجمه عنوان مقاله: ساختار نگهداشت وجه نقد، استفاده از بدهی و تقسیم سود در بنگاه های خانوادگی

$$$: فقط 15500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: American Journal of Economics and Business Administration

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

15500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده
در این مقاله رابطه بین ساختار مالی بنگاه و مالکیت خانوادگی را بررسی می کنیم و مدلی نظری برای موجودی احتیاطی وجه نقد ارائه می کنیم. نتایج تجربی ما نشان می دهد که بخشی از سهام یک شرکت که در اختیار اعضای خانوادگی مؤسس یا خویشاوندان آن ها قرار دارد بر استفاده از وجوه نقد و شبه نقد، سیاست تقسیم سود و ساختار بدهی بنگاه تأثیر می گذارد. نتایج ما در روش های برآورد مختلف و با استفاده از سایر مشخصات مدل معتبر است. نتیجه گرفتیم که بنگاه های خانوادگی معمولاً وابستگی کمتری به تأمین مالی بدهی در بلندمدت دارند، سود کمتری پرداخت می کنند و موجودی نقد احتیاطی بیشتری نگهداری می کنند.
کلیدواژه ها: بنگاه های خانوادگی، نگهداشت وجه نقد، ساختار مالی

نتیجه گیری
نظریه نمایندگی بیان می کند که منافع متضاد مدیران و سهامداران خُرد، و تفکیک مالکیت از کنترل می تواند موجب اختلاف شود. بنگاه های خانوادگی نمونه خاصی از مالکیت متمرکز هستند و پژوهش های موجود نشان می دهد که حضور اعضای خانواد در مناصب مدیریتی و در عین حال حفظ سهام مالکیت این اختلافات نمایندگی را کاهش می دهد و باعث ایجاد یک ساختار مالکیت کارآمد و سودآور می شود.
مدل نظری ما برای تعیین دوره زمانی بهینه ای که در آن خالص سرمایه گذاری در بنگاه خانوادگی به لحاظ اقتصادی تضمین شده باشد و نوع سرمایه گذاری هایی که ارزش بنگاه را افزایش می دهد، تهیه شده است. هدف تحلیل تجربی بررسی سه نتیجه مدل در مقایسه با بنگاه های غیرخانوادگی بود: سیاست کم مخاطره حفظ سهم نسبتاً بالاتر وجوه نقد و نسبت های پایین تر سود تقسیمی و بدهی بلندمدت به دارایی کل. تحلیل آماری نشان داد که شرکت های خانوادگی بدهی بلندمدت کمتری دارند و وجوه نقد و شبه نقد آن ها بیشتر است. این نتیجه حتی با در نظر گرفتن مشخصات بنگاه نیز درست است. بدهی کمتر و وجوه نقد بالاتر در شرکت های خانوادگی را می توان به عنوان نشانه ای از همسویی بیشتر بین منافع سهامدار و اهداف مدیریت در مورد افزایش ارزش سهام از طریق کاهش ریسک دانست.
این مقاله با ارائه شواهد بیشتر غنای مجموعه پژوهش های مربوط به بنگاه ها را افزایش می دهد. این شواهد نشان می دهند که ساختار مالکیت خانوادگی اختلافات نمایندگی را (که ممکن است در هنگام تفکیک مالکیت از مدیریت به وجود بیاید) کاهش می دهد. نتایج نشان می دهد که سهم مالکیت و ساختار مدیریتی متمرکز باعث همسویی انگیزه مدیران با انگیزه مالکان شود.
نتایج اقتصادی نتایج نشان می دهد که هدف از موجودی های نقد احتیاطی، سیاست کاهش سود تقسیمی و سیاست وابستگی کمتر به تأمین مالی بدهی بلندمدت نتیجه همسویی منافع سهامداران و اهداف مدیریت در مورد ایجاد ارزش بنگاه از طریق کاهش ریسک است.