عنوان انگلیسی مقاله:

 Capital structure and competitive position in product market

ترجمه عنوان مقاله: ساختار سرمایه و موقعیت رقابتی در بازار محصول

$$$: فقط 19500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

دانلود مقاله

19500 تومان – خرید ترجمه

 

 

فهرست مقاله

 • چکیده
 • مقدمه
 • جدول 1. آمار توصیفی CSM تعدیل شده بر اساس طبقه بندی صنعتی.
 • جدول 2. آمار توصیفی
 • داده ها، متغیرها و روش های تجربی
 • معیارهای اهرم و سهم بازار
 • عوامل تعیین کننده سهم بازار
 • نقدینگی
 • اختصاصی بودن
 • جدول 3. مدل معادلات چندمجهولی برای سهم بازار و اهرم- نمونه کورنو
 • جدول 4. مدل معادلات چندمجهولی سهم بازار و اهرم- نمونه برتراند
 • جدول 5. برآوردهای 3SLS سهم بازار و اهرم- نمونه کورنو.
 • جدول 6. نتایج برآورد 3SLS سهم بازار و اهرم- نمونه برتراند
 • اختیاری
 • فرصت رشد
 • HHI
 • اهرم
 • عوامل تعیین کننده نسبت اهرمی
 • مشهود بودن
 • اندازه
 • ریسک ورشکستگی
 • فرصت رشد
 • سودآوری
 • سهم بازار
 • متدولوژی تجربی
 • نتایج
 • تجربی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده

چکیده ساختار سرمایه و موقعیت رقابتی در بازار محصول

این مقاله به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر موقعیت رقابتی بنگاه ها در بازار محصول (که بر اساس سهم بازار اندازه گیری می شود) می پردازد. پیش بینی های نظری نشان می دهد که این تأثیر به این بستگی دارد که آیا تعامل شرکت ها را رقابت کورنو و برتراند مشخص می کند یا خیر. شواهدی را ارائه می کنیم مبنی بر این که در هر دو نوع رقابت، اهرم تأثیری مثبت بر سهم بازار دارد. این شواهد تأیید کننده مفهوم رایج  اثر تعهدی اندک تأمین مالی بدهی است. همچنین نشان می دهیم که موقعیت رقابتی بنگاه در تعیین نوع ساختار سرمایه آن اهمیت دارد.

کلیدواژه ها: رقابت برتراند، ساختار سرمایه، رقابت کورنو، سهم بازار

ترجمه مقدمه

نظریات ساختار سرمایه معمولاً در یک چارچوب تک بنگاهی ارائه می شوند و شدت رقابت میان بنگاه ها را در بازارهای محصول در نظر نمی گیرند. این نظریات به طور ضمنی فرض می کنند که بنگاه ها با انتخاب استراتژیکی ساختار سرمایه نمی توانند موقعیت رقابتی خود را در بازارهای محصول بهبود ببخشند. علاوه بر این، فرض می شود که بازارهای محصول بازده تصادفی برونزایی را ارائه می کنند که تحت تأثیر نوع ساختار سرمایه بنگاه ها نیست. اما مطالعات مختلف نظیر تیتمن (1984)، برندر و لویس (1986) و ماکسیمویچ (1988) به بررسی انتخاب استراتژیک ساختار سرمایه پرداخته اند. تمرکز این مطالعات بر نقش استراتژیک بدهی است که نشان می دهد تأمین مالی بدهی، استراتژی های محصول رقبای یک بنگاه را طوری تغییر می دهد که به نفع بنگاه است. بنگاه با استفاده از ویژگی های بدهی می تواند موقعیت رقابتی خود را در صنعت خود بهبود ببخشد. همچنین سطح تعادل بدهی وقتی مشخص می شود که این منافع با هزینه های نمایندگی مرتبط با افزایش بدهی برابر باشد.