عنوان انگلیسی مقاله: Audit tenure, auditor specialization and audit report lag

ترجمه عنوان مقاله: سابقه حسابرسی، تخصص حسابرس و تأخیر در حسابرسی

$$$: فقط 19500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 23 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 31 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود مقاله

19500 تومان – خرید ترجمه

 

ترجمه چکیده
 

هدف: هدف این مقاله بررسی ارتباط بین سابقه بنگاه حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی (ARL) و تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین سابقه بنگاه حسابرسی و  ARL است.
طراحی/ متدولوژی/ روش:  نویسندگان این مقاله با استفاده از روش حبیب و بویان (2011) برای اندازه گیری تخصص حسابرس در صنعت به بررسی نمونه ای متشکل از 7291 مشاهده بنگاه-سال از سال 2008 تا 2010 پرداختند.
یافته ها: مشاهده شد که تخصص حسابرس در صنعت (صرفنظر از تخصص حسابرس در سطح شهر، در سطح کشور و تخصص حسابرس در سطح شهر و کشور) باعث تضعیف ارتباط بین ARL و سابقه کم بنگاه حسابرسی می شود، این نتیجه نشان می دهد که تخصص حسابرس در صنعت تأثیر منفی سابقه اندک بنگاه حسابرسی را بر ARL تکمیل می کند.
اصالت/ ارزش: اول این که نویسندگان با پاسخ به این سوال که آیا استخدام حسابرسان متخصص در صنعت روش مناسبی برای کاهش ARL ناشی از سابقه اندک حسابرسی است یا خیر، به غنای منابع موجود کمک می کنند. نویسندگان شواهدی را ارائه می کنند مبنی بر این که استخدام یک حسابرس متخصص در صنعت باعث کاهش نگرانی در مورد تأثیر سابقه کم حسابرسی بر طولانی تر شدنARLمی شود. تمرکز پژوهش های قبلی عمدتاً بر شناسایی عوامل تعیین کننده ARL بوده است بدون آن که بررسی های بیشتری انجام شود تا مشخص گردد که کدام یک از آن ها روش های مؤثری برای کاهش تأخیر در حسابرسی هستند. دوم این که، یافته های آن ها می تواند تا حدی بحث و جدل ها بر سر لزوم اجباری شدن تعویض بنگاه حسابرسی را حل کند. عدم شناخت حسابرس جدید از عملیات تجاری مشتریان در طول سال های اولیه فعالیت های حسابرسی به طولانی شدن ARL منجر می شود، که در نهایت بر عملکرد مالی مشتریان تأثیر می گذارد. نتایج نویسندگان نشان می دهد که بنگاه ها می توانند این پیامد منفی را با استخدام یک حسابرس متخصص در صنعت کاهش بدهند. در نهایت، یافته های آن ها می تواند اطلاعات مفیدی در مورد انتخاب حسابرسان بیرونی برای بنگاه ها، اطلاعاتی در مورد انتخاب استراتژی تمایز برای بنگاه های حسابداری دولتی، و اطلاعاتی درباره اجباری کردن تعویض بنگاه حسابرسی برای مقررات گذاران فراهم کند.
کلیدواژه ها: سابقه بنگاه حسابرسی، تأخیر در گزارش حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

ترجمه مقدمه
 

موسسسات مختلف برای ارائه معیارهای کمّی و کیفی به منظور ارزیابی و مطالعه روابط متقابل بین توسعه اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی و سازمانی در سطوح مختلف منطقه ای سیستم های شاخص مختلفی را طراحی کرده اند (راموس و مورنو پیرس، 2013). در طول دو دهه گذشته، «صنعت شاخص ها» (که برخی از آن به عنوان تکثیر سیستم های شاخص نام می برند) شاهد بحث های مفیدی بوده است که در ارتباط با نقش ها، دستاوردها، شکاف ها و کاربرد شاخص های توسعه پایدار (SD) برای شهرها، مناطق، کشورها و در سطح جهانی مطرح شده است. هدف شاخص های توسعه پایدار ارزیابی و مقایسه شرایط و روندهای توسعه پایدار در طول زمان و فضا، پایش پیشرفت ها در زمینه اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیرگذاری بر برنامه ریزی و تصمیم گیری، تشویق تغییرات سیاسی و رفتاری، افزایش مشارکت عمومی و بهبود ارتباطات در مورد پایداری است (هولدن، 2006؛ مورنو پیرس، در حال چاپ). اما آن ها معمولاً کنار گذاشته می شوند، دستکاری می شوند یا منابعی به آن ها تخصیص داده نمی شود و با محدودیت های جدی نظیر هزینه ها یا مناسب بودن داده ها مواجه می شوند. علاوه بر این، شاخص های توسعه پایدار به دلیل تلاش برای اندازه گیری زندگی اجتماعی و مشکلات طبیعی از طریق سیستم های شاخص کمّی و محدود به شدت مورد انتقاد قرار گرفته اند اما انتقاد اصلی به دلیل ناکارآمدی آن ها در تغییر فرایندها و نتایج تصمیم گیری و ارتقای فعالیت ها بر اساس روندهای مشاهده شده است (هولدن، 2013؛ مورنو پیرس و فیدلیس، 2012). تنوع در اهداف و نقش های شاخص های توسعه پایدار و نتایج متضاد و نامطلوب آن ها با استدلال ها، گفتمان ها و رویکردهای مختلف بررسی شده ایت و پرورش یافته است (هولمن، 2009؛ مورنو پیرس، در حال چاپ؛ رایدین، 2007). این مقاله به تحلیل این تنوع در مورد یکی از معضلات خاص شاخص ها یعنی طراحی و استفاده از شاخص های مشترک یا استاندارد در مقابل شاخص های مختص محیط در سطح محلی می پردازد.

این مقاله مرور منابع خلاصه ای را در مورد بحث های اصلی مربوط به استانداردسازی شاخص ها و چارچوب های مقایسه توسعه پایدار و نقایص و انتقادات اصلی در مورد فرایندهای استانداردسازی ارائه می کند. همچنین اقدامات موسسات اروپایی و پروژه های پژوهشی تحت حمایت آن ها برای هماهنگ سازی شاخص های توسعه پایدار در سطح محلی را بررسی می کند. این مقاله سپس با تمرکز بر پرتغال، محدودیت ها، دستاوردها و کاربردهای شاخص های محلی استاندارد را از طریق تحلیل یک برنامه خاص (ECOXXI) بررسی می کند که برای مقایسه توسعه پایدار و الگوبرداری از آن در شهرداری های کشور به شاخص ها ساختار می دهد. این مطالعه دو سوال پژوهشی اصلی را مطرح می کند: 1) شاخص های ECOXXI چگونه طراحی و به کار گرفته می شوند؛ 2) محدودیت ها و دستاوردهای استفاده از مجموعه شاخص های مشترک در محیط شهرهای پرتغال چیست؟ به منظور ارائه شواهد محیطی برای این سوالات، دو شهرداری اویراس و کاسکایس (که از ECOXXI استفاده کرده اند) به عنوان مطالعات موردی برای تحلیل بیشتر مشخص شدند. سپس درباره نتایج بحث می شود و قسمت نتیجه گیری به توضیح درس های اصلی به دست آمده از تجربه پیاده سازی ECOXXI در این دو شهرداری و تجربه طراحی شاخص های مشترک و محلی توسعه پایدار در پرتغال و اروپا می پردازد.

 

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی مجدد این موضوع پرداختیم که آیا سابقه بنگاه حسابرسی تأثیری بر ARL دارد و آیا تخصص حسابرس در صنعت بر این رابطه تأثیر می گذارد یا خیر. انگیزه نگارش این مقاله نگرانی درباره تأثیر ARL بر ارائه به موقع اطلاعات مالی، بحث بر سر تعویض بنگاه حسابرسی و افزایش تقاضا برای حسابرسان باکیفیت بود. به اعتقاد ما سابقه بنگاه حسابرسی ارتباطی منفی با ARL دارد. همچنین معتقدیم که تخصص حسابرس در صنعت رابطه بین سابقه بنگاه حسابرسی و ARL را تعدیل می کند.
با استفاده از نمونه ای متشکل از 7291 مشاهده بنگاه-سال شواهدی مبنی بر ارتباط سابقه کم بنگاه حسابرسی و طولانی تر بودن ARL به دست آوردیم. اما هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط بین سابقه طولانی بنگاه حسابرسی و ARL مشاهده نکردیم. این نتیجه نشان می دهد که سابقه کم بنگاه حسابرسی با ARL طولانی تر ارتباط دارد. این یافته ها نتایج پژوهش های قبلی (لی و همکاران، 2009) را تأیید می کند و با انتظار ما مبنی بر این که این حسابرسان برای آشنایی با مشتریان و صنعت در طول چند سال اول فعالیت حسابرسی به زمان بیشتری نیاز دارند (و در نتیجه ARL طولانی تر می شود) مطابقت دارد.
تقاضا برای حسابرسان بیرونی باکیفیت افزایش یافته است، خصوصاً پس از رسوایی های حسابداری در اوایل سال 2002. بنابراین تأثیر تخصص حسابرس در صنعت را بر ارتباط بین سابقه بنگاه حسابرسی و ARL بررسی کردیم. به این نتیجه رسیدیم که تخصص حسابرس در صنعت در سطح شهر، سطح کشور، و سطح شهر و کشور باعث تضعیف ارتباط بین سابقه کم بنگاه حسابرسی و ARL می شود. نتایج نشان می دهد که حسابرسان متخصص در صنعت (صرفنظر از تخصص صنعت در سطح شهر، سطح کشور، و سطح شهر و کشور)، با شناخت خود از صنایع مشتری می توانند تأثیر منفی عدم شناخت از عملیات مشتری را کاهش بدهند؛ بنابراین ARL در طول چند سال اول فعالیت حسابرسی برای حسابرسان متخصص در صنعت کوتاه تر است.
در بخش دوم مقاله خود کل نمونه را به گروهی از بنگاه های دارای حسابرسان کم سابقه و گروهی از بنگاه های دارای حسابرسان باسابقه تقسیم کردیم. دریافتیم که در هر دو گروه، ARL برای بنگاه هایی که حسابرسی آن ها توسط متخصصان صنعت در سطح کشوری انجام شده است کوتاه تر است. همچنین دریافتیم که بنگاه هایی که حسابرسی آن ها توسط حسابرسان کم سابقه متخصص صنعت در سطح شهری انجام شده است ARL طولانی تری دارند. مقاله ما چند محدودیت دارد: اول این که به دلیل مدت 3 ساله انجام این مطالعه، نتوانستیم تغییر ARL مربوط به حسابرسان کم سابقه و باسابقه را برای بنگاه های مشابه بررسی کنیم. پژوهش های آتی می توانند از طریق بررسی تغییر ARL از فعالیت های اولیه تا زمان حضور طولانی مدت حسابرسان در بنگاه به این موضوع بپردازند. دوم این که ما برای به دست آوردن تخصص حسابرس در صنعت از روش حبیب و بویان (2011) استفاده کردیم زیرا مشاهده تخصص حسابرسان در صنعت در واقعیت دشوار است. همانند سایر معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، ممکن است معیار تخصص در صنعت مورد استفاده در این مطالعه نتواند تخصص واقعی در صنعت را مشخص کند.

Abstract

Purpose: This paper aims to examine the association between audit firm tenure and audit report lag (ARL) and the impact of auditor industry specialization on the association between audit firm tenure and ARL.
Design/Methodology/Approach: Using Habib and Bhuiyan’s (2011) method of measuring auditor ndustry specialization, the authors examine the sample of 7,291 firm-year observations from 2008 to 2010.
Findings: The authors find that auditor industry specialization (regardless of city-level, national-level and joint city- and national-level industry specialization) weakens the positive association between ARL and short audit firm tenure, suggesting that auditor industry specialization complements the negative effect of short audit firm tenure on ARL.
Originality/value: First, the authors add to the literature by answering the question of whether hiring industry auditor specialists is an effective way to shorten ARL created by short audit tenure. The authors provide some evidence that the concern of short audit tenure leading to longer ARL is reduced by hiring an industry-specialized auditor. Prior research mainly focuses on identifying the determinants of ARL without going further to find out which are the effective ways to reduce the audit delay. Second, their findings can somehow resolve the debate on whether audit firm rotation should be mandatory. A new auditor’s lack of knowledge of clients’ business operations during the early years of audit engagements results in longer ARL, which eventually influences the clients’ financial performance. The authors’ result suggests the firms can reduce this adverse consequence by hiring an industry-specialized auditor. Finally, their findings may provide helpful information to firms in selecting external auditors, public accounting firms in selecting a differentiation strategy and regulators in mandating audit firm rotation.
Keywords: Audit firm tenure, Audit report lag, Auditor industry specialization
Paper type Research paper

Introduction

The impact of audit report lag (ARL) on the timeliness of financial accounting  information and the sensitivity of the market to the release of such accounting information has attracted the attention of both academics and practitioners. The timeliness of financial accounting information release may influence the level of uncertainty in decision making. This will then affect market behaviors surrounding the release of the accounting information (Chambers and Penman, 1984; Ashton et al., 1987). For example, Chambers and Penman (1984) find that investors perceive firms not reporting on time to be a signal of bad news and that firms releasing financial reports later than expected receive negative abnormal returns. Prior literature on ARL has mainly concentrated on identifying determinants of ARL (Ashton et al., 1989; Bamber et al., 1993; Knechel and Payne, 2001; Behn et al., 2006). Previous studies show that the length of ARL depends on firm-related factors (e.g. firm size, industry, the presence of extraordinary items and so on) (Ashton et al., 1989) and auditor-related factors (e.g. the extent of audit work, audit staff experience, auditors’ incentive to provide timely report, audit firm tenure and so on) (Bamber et al., 1993). However, previous studies provide limited evidence on whether there is any way firms can reduce ARL. Given the importance of ARL on the timeliness of financial reporting information and firms’ financial performance, it is vital to examine how firms can reduce ARL. In this study, we focus on the impact of audit firm tenure on ARL and whether choosing an industry-specialized auditor can be an effective way to influence the relation between audit firm tenure and ARL. There have been various discussions surrounding the issue of mandatory audit firm rotation. The opponents of audit firm rotation are concerned about the costs of auditor change. They believe that changing auditors may influence audit quality because the auditors lack adequate knowledge of their clients and the industry during the early years of audit engagements (Lim and Tan, 2010). Meanwhile, others assert that long-tenured auditors may be less objective and lack professional skepticism, which also influences audit quality. As mentioned earlier, in addition to the potential costs and the possible decrease in audit quality related to audit firm rotation, ARL may be longer in the early years of the audit– client relationship. In other words, ARL is expected to be longer when audit firm tenure is short. Short audit tenure may create a delay in information provided to the market due to the auditors’ unfamiliarity with firms’ operations (Habib and Bhuiyan, 2011). This will eventually lead to an increase in costs and informational inefficiencies (Lee et al., 2009). Briefly, prior research provides evidence on short audit tenure leading to longer audit delay. The question of how a firm changing their auditor can reduce the impact of short audit firm tenure and enhance the influence of long audit tenure on the timeliness of financial reporting remains unanswered. Accordingly, we attempt to address this question in the current study. Empirical evidence also shows a relationship between audit firm tenure and auditors’ effectiveness and efficiency. Lee et al. (2009), for instance, show that firms with long audit firm tenure have shorter ARL, a proxy for auditors’ effectiveness and efficiency. Habib and Bhuiyan (2011) also find that ARL is longer for firms with short audit tenure. Lai and Cheuk (2005), however, do not find any evidence on longer ARL resulting from audit firm rotation. In this paper, we attempt to extend prior research and provide further evidence on the relation between audit firm tenure and ARL. In addition, this examination is a preliminary step for the second part, investigating whether hiring an industry-specialized auditor has any effect on the association between audit firm tenure and ARL. Although researchers have recently paid much attention to the issue of audit firm industry specialization, to our knowledge, there has not been any study on whether hiring an industry-specialized auditor can be an effective solution to reduce the effect of short audit  tenure on ARL or enhance the impact of long audit tenure on audit delay Specifically, we investigate the moderating effect of auditor industry specialization on the association between audit firm tenure and ARL. Prior research indicates that ARL is shorter in firms being audited by an industry-specialized auditor because the industry-specific knowledge and expertise enable the auditor to quickly familiarize with the clients’ operations (Habib and Bhuiyan, 2011). Therefore, we expect that auditor industry specialization weakens the positive relation between short audit firm tenure and ARL and strengthens the negative association between long audit firm tenure and ARL. Using Habib and Bhuiyan’s (2011) method to measure auditor industry specialization, we find that short audit firm tenure is associated with longer ARL. The result supports the reasoning that audit firms having short auditor– client relationship need more time to understand the clients’ operations and industry. We also find that auditor industry specialization (regardless of city-level, national-level and joint city- and national-level industry specialization) weakens the positive association between ARL and short audit firm tenure, suggesting that auditor industry specialization mitigates the negative effect of short audit firm tenure on ARL. Our study makes several contributions. First, we add to the literature by answering the question of whether hiring industry-specialized auditors is an effective way to shorten ARL created by short audit tenure. While prior research mainly focuses on identifying the determinants of ARL without going further to find out the effective way(s) to reduce the audit delay, our study provides some evidence that the concern of short audit tenure leading to longer ARL may be reduced by hiring an industry-specialized auditor. Second, our findings can help resolve the debate on whether audit firm rotation should be mandatory. If audit firm rotation is mandatory, a new auditor’s lack of knowledge of clients’ business operations during the early years of audit engagements results in longer ARL, which eventually influences the clients’ financial performance. Our result suggests that firms may be able to mitigate this adverse consequence by hiring an industry-specialized auditor. Finally, the current study has several implications for practice. It is important to advance our understanding of the role of auditor industry specialization in moderating the relationship between audit tenure and ARL. As such, our findings can be beneficial in the following ways:
• the study’s findings are helpful for firms selecting external auditors;
• the study also provides public accounting firms some information on how to differentiate themselves from competitors in the market; and
• regulators may reconsider their intention to request firms to rotate external auditors.
Specifically, if ARL is one of the significant determinants of auditor selection, firms are suggested to select industry-specialized auditors so that the audit delay in the first few years of the audit engagements is minimized. Our study also suggests that public accounting firms can differentiate themselves in the market by investing financial, technological and personnel resources to build up and/or enhance their expertise. Because specialization can mitigate the adverse effect of short audit tenure on ARL, investment in specialization can strengthen the audit firms’ ability to shorten ARL and help position those accounting firms as providers of timely financial information. This position would be even more prominent for firms to maintain competition if the mandatory rotation of audit firms is required. Our results also have an implication for regulators who are considering whether audit firm rotation should be mandatory. In 2011, the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB or the Board) raised the issue of audit firm mandatory rotation and stated in its concept release that: […] the Board continues to find instances in which it appears that auditors did not approach some aspects of the audit with the required independence, objectivity, and professional skepticism […] it is considering whether other approaches could foster a more fundamental shift in the way the auditor views its relationship with its audit client […] one possible approach that might promote such a shift is mandatory audit firm rotation […] (PCAOB, 2011). The results of our study that audit firm industry specialization may be able to mitigate the effect of short audit tenure on ARL may be helpful for regulators and those who are concerned about the costly consequences of audit firm mandatory rotation. Our study is different from the similar study conducted by Habib and Bhuiyan (2011) as follows. First, Habib and Bhuiyan (2011) examine the relationship between audit firm industry specialization on ARL. They find that firms being audited by industry-specialized auditors have shorter ARL. Our study, however, attempts to investigate whether this influence of auditor industry specialization still holds during the first few years of audit.We find that even though short-tenured auditors lack knowledge of clients’ business operations and need more time to familiarize themselves with clients’ business, these disadvantages can be reduced if firms hire industry-specialized auditors. Second, Habib and Bhuiyan (2011) use the sample of the New Zealand stock exchange-listed firms during 2004-2008, while our study examines the US firms from 2008 to 2010. Third, Habib and Bhuiyan (2011) only measure audit industry specialization at national level as compared to our study’s national level, city level and joint national- and city-level audit industry specialization. The remainder of the paper is organized as follows. The next section reviews related studies and presents our hypotheses. It is followed by the descriptions of the research design and sample selection. We, then, report regression results and provide conclusions.

Conclusions

In this paper, we reexamine whether audit firm tenure has any effect on ARL and whether auditor industry specialization influences this relationship. The paper is motivated by the recent concern regarding the impact of ARL on the timeliness of financial information, the debate on audit firm rotation and the increasing demand for high quality auditors.Weposit that audit firm tenure is negatively associated with ARL. We also conjecture that auditor industry specialization moderates the relationship  between audit firm tenure and ARL. Using the sample of 7,291 firm-year observations from 2008 to 2010, we find some evidence that short audit firm tenure is related to longer ARL. We, however, do not find any evidence on the association between long audit firm tenure and ARL. The result suggests that short audit firm tenure is associated with longer ARL. The findings confirm prior research’s results (Lee et al., 2009) and are consistent with our expectation that auditors need more time to understand clients and the industry during the first few years of audit engagement, resulting in longer ARL. There has been a high demand for high-quality external auditors, especially after the accounting scandals in early 2002. Therefore, we investigate the impact of auditor industry specialization on the association between audit firm tenure and ARL. We find auditor industry specialization at city level, national level and joint city and national level weakens the association between short audit firm tenure and ARL. The results indicate that industry-specialized auditors (regardless of city-level, national-level and joint city- and national-level industry specialization), with their knowledge of client industries, are able to reduce the negative effect of the auditors’ lack of knowledge about client operations; thus, ARL during the first few years of audit engagement is shorter for industry-specialized auditors. In the second part of our paper, we divide the full sample into a group of firms with short tenured auditors and a group of firms with long-tenured auditors. We find that in both groups, ARL is shorter for firms being audited by national level industry specialists. We also find that firms being audited by short-tenured city-level industry-specialized auditors have shorter ARL. Our paper is subject to a number of limitations: First, because our study is conducted for three years, we are unable to examine the changes in ARL for short- and long-tenured auditors for the same firms. Future research may address this through testing the change in ARL from the initial engagements till when auditors are with the firms for a long enough period. Second, we use Habib and Bhuiyan’s (2011) method to obtain auditor industry specialization because it is difficult to observe auditors’ actual industry specialization. Like other measures of auditor industry specialization, the measure of industry specialization used in this study may not be able to reflect the actual industry specialization.