عنوان انگلیسی مقاله: The consumer psychology of brands

ترجمه عنوان مقاله: روانشناسی مصرف کننده نام تجاری

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 26 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

دانلود مقاله

16500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

این مقاله یک مدل روانشناسی مصرف کننده نام تجاری را معرفی می کند که مطالعات تجربی و ساخت های منحصر به فرد را (همانند دسته بندی نام تجاری، اثر نام تجاری، هویت نام تجاری، نمادگری نام تجاری و دلبستگی نام تجاری، و دیگران) در یک چارچوب جامع یکپارچه می کند. این مدل، سه سطح از التزام مصرف کننده (شی محور، خود محور و اجتماعی) و پنج فرآیند (شناسایی، تجربه کردن، یکپارچه سازی، معنی بخشیدن و اتصال) را تشخیص می دهد. سازه روانی مربوطه و یافته های تجربی برای سازه های درون هر فرآیند معرفی شده اند. مقاله با ایده های تحقیق برای آزمایش مدل با استفاده از هر دوی روشهای علم اعصاب مصرف کننده و استاندارد نتیجه گیری می کند.

کلمات کلیدی: روانشناسی مصرف کننده، نام تجاری، علوم اعصاب، پسوند نام تجاری، تجربه نام تجاری

 

 

مطالب مرتبط