عنوان انگلیسی مقاله:

Transformational leadership and childrens’ aggression in team settings: A short-term longitudinal study

ترجمه عنوان مقاله: رهبری تحول گرا و پرخاشگری افراد تیم: یک مطالعه کوتاه مدت

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • نظریه یادگیری اجتماعی و پرخاشگری
 • رهبری تحول گرا و پرخاشگرا
 • تاثیر مربیان
 • تاثیر گروه همتایان
 • تاثیر پدر و مادر
 • روش
 • طراحی و روش های تحقیق
 • اقدامات
 • پرخاشگری بازیکن
 • رهبری تحول گرایی مربی
 • رهبری پدر و مادر یا بزرگسالان
 • پرخاشگرای تیم
 • حمایت از پرخاشگری
 • پرخاشگری قبلی
 • جمع آوری اطلاعات
 • نتایج
 • TFL مربی و تایید پرخاشگری
 • TFL مربی و پرخاشگری تیم و پخش پرخاشگری
 • بحث و نتیجه گیری
 • نقاط قوت مطالعه و محدودیت ها
 • نتیجه گیری

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله رهبری تحول گرا و پرخاشگری افراد تیم: یک مطالعه کوتاه مدت

در نظریه یادگیری اجتماعی فرض می کنیم که یکی از راه های مهم این است که افراد یاد بگیرند که چگونه رفتار کنند و مشاهده و مدلسازی رفتار دیگران انجام می شود. ما مطالعه کوتاه مدت را با استفاده از چند منبع در 183 بازیکن هاکی روی یخ نوجوان که متوسط آنها 29/13 سال است را در قالب 16 تیم انجام داده ایم و بررسی اثرات سه پارامتر را که شامل (مربیان تیم، بازیکنان تیم، پدر و مادر) بر روی پرخاشگری آنها به عنوان  متغییررا انجام داده ایم. ما آزمایش مدل را که در آن پرخاشگری در دقایق آخر بازی از دید داوران اندازه گیری می کنیم.  سپس کنترل سطح این دیدار، پرخاشگری در سطح این تیم در سطح رهبری تحول گرا و پخش پرخاشگری را بررسی می کنیم. همگام با نظریه یادگیری اجتماعی یافته ها نشان می دهد که مدل رفتار اجتماعی رهبران تحول گرا برای اعضا تیم لازم است.

کلید واژه ها: پرخاشگری، هاکی روی یخ، نظریه یادگیری اجتماعی، رهبری تحول

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ترجمه مقدمه مقاله رهبری تحول گرا و پرخاشگری افراد تیم

نظریه یادگیری اجتماعی (بندورا 1977 – 1973) پیشنهاد می کند که پرخاشگری نیابتا از طریق مشاهده آموخته شده و تعامل با مدلها را دارد. با توجه به نظریه یادگیری اجتماعی، هنگامی که مدل جوانان به عنوان شاهد به عنوان مثال پدر و مادر، همسالان، معلمان، رفتار های خاصی را در موقعیت های اجتماعی ذرند، آنها به احتمال زیاد آماده یادگیری چنین رفتارهایی هستند. این آیا آنها این رفتار را انتخاب می کنند بستگی به فرد و شرایط محیط او را دارد.

ارتباط پیش بینی های مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی در تحقیق بر روی پرخشگری نوجوان است. (دیشیون و اسپار کلن، اندروز و پترسون 1996) خشونت خانوادگی به عنوان مثال پرخاشگری در محل کار (گلومب و لیائو 2003) و پرخاشگری ورزشکاران (کریگر 2007) می تواند شامل رفتار کلامی و رفتار غیر کلامی باشد. رفتار فیزیکی می تواند شامل حملات فیزیکی باشد. (اندرسون و بوشمن2002) مطالعه حاضر در مورد چگونگی نظریه یادگیری اجتماعی و رابطه آن بین رهبری و پرخاشگری فیزیکیرا بر روی نوجوانان تیم هاکی روی یخ انجام شده است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط