عنوان انگلیسی مقاله: Employee attitudes and job satisfaction

ترجمه عنوان مقاله: رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: InterScience

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • فضای 1- دلایل رفتارهای کارمندان
 • اثرات تنظیمی و استقراری
 • اثرات فرهنگی
 • تاثیرات موقعیت کاری
 • فاصله 2- نتایج مثبت و منفی موفقیت کاری
 • موفقیت کاری و کارایی سطح کار
 • موفقیت کاری و موفقیت زندگی
 • موفقیت کاری و کنار کشیدن از رفتارها
 • فضای 3- چگونگی اندازگیری و اثر مربوط به رفتارهای کارکنان
 • طرح های رفتار کارمند
 • آنالیز کردن و تفسیر کردن نتایج طرح برای فعالیت
 • بازخورد طرح و فعالیت
 • چگونگی نزدیک ساختن فاصله ها و ارزیابی کردن موثر بودن فعالیت و عمل
 • نتایج و مسیرهای آینده
 • منابع

ترجمه مقدمه مقاله

ترجمه چکیده مقاله موفقیت شغلی

مقاله موفقیت شغلی: این مقاله سه شکاف و رخنه اصلی را بین فعالیت HR و مطالعه علمی در ناحیه رفتارهای کارکنان به صورت کلی و بیشتر به صورت رفتار موضعی کارکنان در عمل در زمینه موفقیت کاری معرفی می کند که عبارتند از: 1- دلایل رفتارهای کارمندان 2- نتایج مثبت و منفی موفقیت های شغلی و 3- چگونگی اندازگیری و اثرگذاری رفتارهای کارکنان. پیشنهادات برای کارورزان چگونگی پر کردن این رخنه و فاصله را در زمینه دانش و برای ارزیابی کردن فعالیت اجرا شده فراهم می سازد. مطالعه بعدی به احتمال زیادی بر روی فهم بیشتری از مشخصه های فردی مانند احساس، تعریف کردن موفقیت شغلی و چگونگی اثرات اجرا شدن سازمان رفتارهای کارکنان متمرکز خواهد بود.

کارکنان خوشحال، کارکنانی پر بازده هستند. کارکنان خوشحال کارکنان پر بازده و کارا نیستند. ما این عبارت های مورد بحث را به وسیله متخصصان HR مورد مطالعه قرار دادیم و به علاوه براساس تجربه مان، اصلی ترین فضاها و رخنه های مربوط به دانش تجربی و عملی در این ناحیه عبارتند از: 1- دلایل رفتارهای کارمندان، 2- نتایج مثبت و منفی موفقیت های شغلی و 3- چگونگی اندازگیری و اثرگذاری رفتارهای کارکنان. درون هر یک از این فضاهای خالی، ما یک بازنگری از مطالعه علمی و یک سری پیشنهادات را برای کارورزان مرتبط با یافته های مطالعه را فراهم ساخته ایم. در بخش پایانی، دستورات و توصیه های دیگری برای افزایش دادن فعالیت سازمانی در ناحیه ای از رفتارهای کارکنان و موفقیت شغلی مورد توصیف قرار گرفت، در طول این مدت پیشنهاداتی برای ارزیابی کردن فعالیت های اجرایی نیز ارائه گردید.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط