عنوان انگلیسی مقاله: Employee attitudes and job satisfaction

ترجمه عنوان مقاله: رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: InterScience

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • فضای 1- دلایل رفتارهای کارمندان
 • اثرات تنظیمی و استقراری
 • اثرات فرهنگی
 • تاثیرات موقعیت کاری
 • فاصله 2- نتایج مثبت و منفی موفقیت کاری
 • موفقیت کاری و کارایی سطح کار
 • موفقیت کاری و موفقیت زندگی
 • موفقیت کاری و کنار کشیدن از رفتارها
 • فضای 3- چگونگی اندازگیری و اثر مربوط به رفتارهای کارکنان
 • طرح های رفتار کارمند
 • آنالیز کردن و تفسیر کردن نتایج طرح برای فعالیت
 • بازخورد طرح و فعالیت
 • چگونگی نزدیک ساختن فاصله ها و ارزیابی کردن موثر بودن فعالیت و عمل
 • نتایج و مسیرهای آینده
 • منابع

ترجمه مقدمه مقاله

ترجمه چکیده مقاله رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی

این مقاله سه شکاف و رخنه اصلی را بین فعالیت HR و مطالعه علمی در ناحیه رفتارهای کارکنان به صورت کلی و بیشتر به صورت رفتار موضعی کارکنان در عمل در زمینه موفقیت کاری معرفی می کند که عبارتند از: 1- دلایل رفتارهای کارمندان 2- نتایج مثبت و منفی موفقیت های شغلی و 3- چگونگی اندازگیری و اثرگذاری رفتارهای کارکنان. پیشنهادات برای کارورزان چگونگی پر کردن این رخنه و فاصله را در زمینه دانش و برای ارزیابی کردن فعالیت اجرا شده فراهم می سازد. مطالعه بعدی به احتمال زیادی بر روی فهم بیشتری از مشخصه های فردی مانند احساس، تعریف کردن موفقیت شغلی و چگونگی اثرات اجرا شدن سازمان رفتارهای کارکنان متمرکز خواهد بود.

کارکنان خوشحال، کارکنانی پر بازده هستند. کارکنان خوشحال کارکنان پر بازده و کارا نیستند. ما این عبارت های مورد بحث را به وسیله متخصصان HR مورد مطالعه قرار دادیم و به علاوه براساس تجربه مان، اصلی ترین فضاها و رخنه های مربوط به دانش تجربی و عملی در این ناحیه عبارتند از: 1- دلایل رفتارهای کارمندان، 2- نتایج مثبت و منفی موفقیت های شغلی و 3- چگونگی اندازگیری و اثرگذاری رفتارهای کارکنان. درون هر یک از این فضاهای خالی، ما یک بازنگری از مطالعه علمی و یک سری پیشنهادات را برای کارورزان مرتبط با یافته های مطالعه را فراهم ساخته ایم. در بخش پایانی، دستورات و توصیه های دیگری برای افزایش دادن فعالیت سازمانی در ناحیه ای از رفتارهای کارکنان و موفقیت شغلی مورد توصیف قرار گرفت، در طول این مدت پیشنهاداتی برای ارزیابی کردن فعالیت های اجرایی نیز ارائه گردید.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط