عنوان انگلیسی مقاله:

Positive Youth Development in the United States: Research Findings on Evaluations of Positive Youth Development Programs

ترجمه عنوان مقاله: رشد مثبت جوانان در ایالات متحده: یافته های پژوهشی در مورد ارزیابی برنامه های رشد مثبت جوانان

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 27 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: International article

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • ساختارهای رشد مثبت جوانان
 • افزایش تشکیل پیوند
 • پرورش انعطاف پذیری
 • افزایش شایستگی ها
 • شایستگی اجتماعی
 • شایستگی احساسی
 • شایستگی شناختی
 • شایستگی رفتاری
 • شایستگی اخلاقی
 • پرورش خودمختاری
 • پرورش معنویت
 • پرورش خودکفایی
 • پرورش هویت شفاف و مثبت
 • پرورش باور به آینده
 • ارائه ی شناخت برای رفتار مثبت
 • ارائه ی فرصت هایی برای مشارکت اجتماعی
 • پرورش هنجارهای اجتماعی
 • ارزیابی برنامه های رشد مثبت جوانان
 • خلاصه ی نتایج برنامه ی رشد مثبت جوانان
 • برنامه های تک حوزه ای
 • برنامه هایی در دو حوزه ی اجتماعی
 • برنامه هایی در سه حوزه ی اجتماعی
 • ویژگی­ های برنامه­ های موثر رشد مثبت جوانان
 • ساختارهای رشد جوانان
 • سنجش نتایج مثبت و مشکل­ آفرین
 • برنامه تحصیلی سازمان­یافته
 • تکرار و مدت زمان برنامه
 • پیاده سازی برنامه و اطمینان از کیفیت اجرا
 • جمعیت بکار رفته
 • نتیجه­ گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله رشد مثبت جوانان در ایالات متحده

این مقاله خلاصه ای از مقاله ی منتشر شده در نشریه ی پیشگیری و درمان (Prevention and Treatment) است. مقاله ی پیشین حاصل پروژه ای بود که توسط دفتر معاون برنامه ریزی و ارزیابی سازمان سلامت و خدمات انسانی راه اندازی گردید. پروژه ی ارزیابی رشد مثبت جوانان مشخص نمود که چرا سیاستگذاران، افراد شاغل و دانشمندان پیشگیری، از تغییر در شیوه ی بررسی مشکلات جوانان در این کشور حمایت کردند. پروژه ی ارزیابی رشد مثبت جوانان به دنبال توضیح این موضوع بود که چگونه برنامه های رشد جوانان در کتب علمی شرح داده شده اند، و اینکه از طریق یک جستجوی سازمان یافته، ارزیابی های محکمی از این برنامه ها داشته باشند و نتایج این ارزیابی ها را خلاصه نمایند. در مقاله ی حاضر توضیح می دهیم که چرا پیشگیری، از یک مشکل منفرد به تمرکز بر عواملی که هم بر رشد مثبت جوانان و هم مشکل آن تأثیر دارند تغییر کرده است، به وسیله ی رشد مثبت جوانان توضیح می دهیم که چه مفهومی دارد، و آنچه درباره ی اثرگذاری برنامه های رشد مثبت جوانان می دانیم را به صورت خلاصه بیان می کنیم.

واژگان کلیدی: رشد مثبت، مداخله، پیشگیری، جوانان

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png