عنوان انگلیسی مقاله:

Ways of improving risk management function in insurance companies

ترجمه عنوان مقاله: راه هایی برای تقویت عملکرد مدیریت ریسک در شرکت های بیمه

$$$: 12500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 18 صفحه

منبع: International article

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله
قسمتی از ترجمه

مفهوم این کار بهبود عملکرد مدیریت ریسک مطابق با چارچوب مقرراتی سالونسی 2 است. نویسندگان فهرستی از کاتالوگ ریسک مربوط به یک شرکت بیمه را برای شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی ریسک موجود ایجاد کردند و یک راه حل مناسب را برای بهبود عملکرد مدیریت ریسک ارائه دادند. نویسندگان همچنین الگوریتم پیاده سازی پایگاه داده از دست رفته را پیشنهاد دادند که به تحقق و بهبود مدیریت ریسک عملیاتی کمک می کند. با این حال نویسندگان یک روش رتبه بندی ریسک عملیاتی را ایجاد کردند که به کشف راه حل های ممکن برای به حداقل رساندن احتمال ریسک عملیاتی و در صورت وجود ریسک عملیاتی به کاهش ضرر شرکت کمک می کند.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، روش رتبه بندی ریسک، چارچوب مقرراتی سالونسی 2، کاتالوگ ریسک، عملکرد مدیریت ریسک

ترجمه مقدمه مقاله

بخش دوم ترجمه

بیمه یکی از بخش های مهم اقتصاد هر کشور است و امکان افزایش رفاه ملی را فراهم می کند. بیمه های مرتبط با مدیریت ریسک به عنوان اهداف اصلی به منظور حصول اطمینان از امنیت بیمه شده و پرداخت به بیمه هستند تا در صورت وقوع خطر، مبلغ مورد نیاز را پرداخت کند. بنابر این بیمه حس امنیت را برای مشتریان به ارمغان می آورد.

ریسک امکان وقوع رخدادی است که بر دستیابی به هدف تاثیر می گذارد. به طور کلی مدیریت ریسک به معنی شناسایی یک خطر بالقوه و شناسایی فرآیند نا مطلوب و همچنین میزان رخداد یک خطر است و لذا میزان ضرر ناشی از ریسک را ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند. دستورالعمل سالونسی 2 باید ریسک اقتصادی را بر مبنای مقررات سالونسی در کل کشور های اتحادیه اروپا (EC 2009) ایجاد کند. نکته این است که مقررات سالونسی 2 باید اصول مدیریت ریسک معمول را برای هر شرکت های بیمه در کشور های عضو اتحادیه اروپا ایجاد کند.

 

 

مطالب مرتبط