عنوان انگلیسی مقاله: Strategies for building consumer brand preference

ترجمه عنوان مقاله: راهبردهایی برای ایجاد ترجیح برند در مصرف کننده

$$$: فقط 6500 تومان

سال انتشار: 1999

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 18 صفحه

منبع: JOURNAL OF PRODUCT & BRAND MANAGEMENT

نوع فایل:powepoint & word

دانلود اصل مقاله

6500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

هدف اصلی بازاریابها ایجاد ارتباط با خریداران، به جای تمرکز صرف بر فروش یک کالا می باشد. عموماً ذات این رابطه مرکب از یک ارتباط قوی بین خریدار و نام تجاری می باشد. شش راهبرد برای ایجاد این ارتباط وجود دارند که عبارتند از : متصل کردن نام تجاری به یک نیاز خاص، همراه کردن آن با یک حالت خوشایند، جذب انگیزه های ناخودآگاه، شرطی کردن خریداران به ترجیح مارک از طریق پاداش، رسوخ در محدودیتهای شناختی و ادراکی برا ی ایجاد ترجیح مارک، و ایجاد مدل های جذاب برای خریداران. انتخاب یک یا ترکیبی از این راهبردها عمدتاً به ماهیت محصول یا خدمت نامگذری شده در بازار بستگی دارد. موفقیت این راهبرد اساساً به درک بازاریابان از ایجاد ترجیح مارک و پیوند بین فرایندها بستگی دارد.

واژگان کلیدی: تبلیغات، نام تجاری، رفتار مصرف کننده، مدیریت بازاریابی، مدیریت محصول، پیشبرد فروش