عنوان انگلیسی مقاله:

A study on the association between brand awareness and consumer/brand loyalty for the packaged milk industry in Pakistan

ترجمه عنوان مقاله: رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده در صنعت شیر بسته بندی شده

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: South Asian Journal of Management Sciences

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور ادبیات
 • مفهوم برندینگ (برند سازی)
 • ارزش ویژه برند
 • شکل 1: بازاریابی استراتژیک و تکنیک پژوهش
 • آگاهی از برند
 • مطالعه صورت گرفته توسط آکر در مورد آگاهی از برند
 • شکل 2: ارزش ویژه برند آکر و جوآکیمزتالر
 • اهمیت آگاهی از برند در انتخاب برند
 • آگاهی از برند و دیدگاه مشتری
 • اهمیت آگاهی از برند در انتخاب برند
 • شکل 3 : آگاهی برند آکر
 • آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده / نسبت به برند
 • فرضیه های تحقیق
 • ارتباط میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده/ به برند
 • متدولوژی
 • نتایج و بحث ها
 • جدول 2 : تحلیل مربع _ کای
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده

آگاهی از برند در زندگی مصرف کننده به صورت اساسی به عنوان نقطه ی آغازین تعامل با برند ها باقیمانده است. این مقاله رابطه ی آگاهی از برند را بر وفاداری مصرف کننده به برند در صنایع شیر بسته بندی شده در یوربان پاکستان مطرح ساخته است. شواهدی درباره ی آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده به برند بر ارزش ویژه ی برند وجود دارد. این رویکرد منابعی درباره ی ارزش ویژه ی برند آگاهی از برند، وفاداری مصرف کننده به برند و – ذهنیت ) ادراک/وابستگی (بر روی نمونه ای از مصرف کننده های خانگی را در نظر گرفته است. این مقاله نشان می دهد که هیچ گونه رابطه ای میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده به برند در میان برندهای شیر بسته بندی شده در پاکستان وجود ندارد.

به علاوه، آزمون رابطه از طریق ایجاد ادراک به عنوان متغییر واسطه بین آگاهی از برند و وفادرای مصرف کننده به برند نتایج مشابهی داشته است. برای مدیران و بازاریابان ذکر این نکته مهم است که یک نیاز جهت تطابق مفهوم ماهیت و نقش آگاهی از برند بر روی محصولات مناسبتی که تغییر رفتار خرید تصادفی و درگیری کمی دارند، وجود دارد. در عصر حاضر، بازاریابان بایستی استراتژی های برند را برای اجناس و محصولاتی از قبیل برندهای شیر بسته بندی شده از طریق سرمایه گذاری و تقویت سیستم زنجیره ی تامین آن، جهت ایجاد و افزایش آگاهی از برند برای برندهای شیر به نوبت برای ایجاد وفاداری مصرف کننده به برند و سپس تلاش برای ایجاد وفاداری مصرف کننده به برند به صورت مستقیم از طریق مخارج سنگین بر روی ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی، توسعه دهند.

واژگان کلیدی: آگاهی از برند، وفاداری مصرف کننده به برند، ارزش وبژه ی برند، ادراک نسبت به برند

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225