عنوان انگلیسی مقاله:

The relationship between the process of Strategic Information Systems Planning and its success; An explorative study

ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و موفقیت آن؛ مطالعه ای اکتشافی

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: Hawaii International Conference on System Sciences

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی
 • شکل فرآیند  SISP
 • متغیرهای موفقیت SISP
 • روش پژوهش
 • مدل مفهومی
 • متدولوژی پژوهش
 • جمع آوری داده ها
 • اعتبار سنجی
 • نتایج و بحث
 • نتیجه گیری
 • دستاوردها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله مطالعه ای را در زمینه رابطه بین شکل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (SISP) و موفقیت SISP ارائه می کند. SISP فعالیت مهمی در همسویی سیستم ها و خدمات فناوری اطلاعات با الزامات تجاری است. اما با وجود اهمیت آشکار برنامه ریزی مناسب سیستم های فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها موفقیت SISP روشن نیست. و از آنجایی که موفقیت SISP تحت تأثیر فرآیند دنبال شده در ایجاد SISP نیز است سوال پژوهشی این مطالعه این است که «شکل فرآیند SISP چگونه بر موفقیت SISP تأثیر می گذارد؟»

بر اساس یک مطالعه اکتشافی چند موردی نتیجه گرفتیم که خاص بودن و جامعیت استراتژی ها، اهداف و تصمیم ها در یک سازمان تأثیر مثبتی بر موفقیت SISP دارد. نتیجه دیگر این است که نقش بارزتر سازمان IS/IT در فرآیند SISP بر کیفیت SISP قابل تحویل تأثیر مثبت دارد اما تأثیری منفی بر ایجاد همکاری بین کسب و کار و IT در سازمان دارد. نتیجه نهایی این است که به نظر می رسد دنبال کردن یک متدولوژی رسمی SISP تأثیری بر موفقیت SISP ندارد.

این یافته ها دستورالعمل هایی را برای متخصصانی فراهم می کند که قصد دارند یک SISP را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای همسویی کسب و کار و IT ایجاد کنند.

ترجمه مقدمه مقاله

برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (SISP) فعالیت مهمی در همسویی سیستم ها و خدمات فناوری اطلاعات با الزامات تجاری است [14]. با وجود اهمیت آشکار برنامه ریزی مناسب سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات (IT) و سیستم های اطلاعاتی (IS) در سازمان ها موفقیت SISP روشن نیست [5]. نویسندگان مختلف عوامل موثر متفاوت (برای مثال [4]، [5]، [15] و [10]) و در عین حال متغیرهای متفاوتی را برای (ادراک) موفقیت SISP ارائه کرده اند [13]. یکی از عوامل موثر پر تکرار برای موفقیت SISP فرآیندی است که برنامه استراتژیک IS با آن تدوین شده است و «تناسب» این فرآیند با عوامل فرهنگی و وضعیتی سازمان است.

این مقاله مطالعه ای را در زمینه رابطه بین شکل فرآیند SISP و موفقیت SISP ارائه می کند. سوال پژوهشی این است که «شکل فرآیند SISP چگونه بر موفقیت SISP تأثیر می گذارد؟» این سوال در اثر تجربه نویسندگان به وجود آمده است (که هر دو مشاورانی مجرب در زمینه SISP هستند) زیرا حتی با دنبال کردن متدولوژی یکسان SISP، فرآیند همیشه برای محیط سازمانی خاص در یک پروژه خاص SISP تغییر خواهد کرد.

ساختار باقی مقاله به این صورت است. در ابتدا مروری بر روی منابع مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این سوال، شکل فرآیند SISP و موفقیت SISP ارائه خواهد شد که به مدل مفهومی دقیق این مطالعه منجر می شود. سپس روش پژوهشی این مطالعه را نشان خواهیم داد که مطالعه اکتشافی انتخاب شده است. پس از آن استراتژی جمع آوری داده ها و داده های واقعی و سپس تحلیل نتایج نشان داده خواهد شد. این مقاله با نتیجه گیری و بحث درباره نتایج پایان می یابد.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

ما در این مقاله مطالعه ای را در مورد روابط بین شکل فرآیند SISP و موفقیت SISP ارائه کردیم. سوال پژوهش این بود: «شکل فرآیند SISP چگونه بر موفقیت SISP تأثیر می گذارد؟»

بر اساس بررسی 16 مورد پیاده سازی SISP در هلند روابط جالب زیر را به دست آوردیم.

 • خاص بودن جامعیت استراتژی ها، اهداف و تصمیمات در یک سازمان تأثیری مثبت بر موفقیت SISP دارد.
 • نقش بارزتر سازمان IS/IT در فرآیند SISP تأثیری مثبت بر کیفیت اقلام قابل تحویل SISP دارد اما تأثیری منفی بر ایجاد همکاری بین کسب و کار و IT در سازمان دارد.
 • به نظر می رسد دنبال کردن یک متدولوژی SISP رسمی بر موفقیت SISP تأثیری ندارد.

این یافته ها دستورالعمل هایی را برای متخصصانی فراهم می کند که قصد دارند SISP را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای همسویی کسب و کار و IT ایجاد کنند. همچنین نتیجه گیری ارل [4] را مبنی بر این که SISP صرفاً یک روش نیست بلکه ترکیبی از روش، فرآیند و پیاده سازی است تأیید می کنند.

مطالب مرتبط