عنوان انگلیسی مقاله:

Relationships between leader reward and punishment behavior and subordinate attitudes, perceptions, and behaviors: A meta-analytic review of existing and new research

ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین رفتارهای تنبیهی، تشویقی رهبر و دیدگاه ها، ادراکات و رفتارهای کارمند

سال انتشار: 2006

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 30 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویرو و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • هدف عام
 • هدف خاص
 • فرضیات
 • فرضیه 1
 • فرضیه 2
 • عملکرد و تلاش کارمند
 • فرضیه 3
 • سطح گروه یا عملکرد واحد
 • فرضیه 4
 • فرضیه 5
 • بدگمانی کارمند نسبت به تغییر سازمانی
 • فرضیه 6
 • تحقیق انجام شده در الگوهای جدید
 • روش
 • استفاده از داده ها و الگوها
 • اندازه ها
 • فوق تحلیلی از داده های موجود و جدید
 • ادبیات تحقیق
 • کد بند اطلاعات مربوط
 • رویه های فوق تحلیلی
 • نتایج
 • ارتباط بین رفتار های تنبیهی و تشویقی
 • ادراک از انصاف کارمندان
 • ابهام از نقش
 • تلاش و عملکرد کارمند
 • عملکرد گروهی یا واحد
 • بد گمانی کارمند به تغییر
 • تأثیرات منحصر به فرد رفتارهای رهبر و تفاوتهای فرض شده بین آنها
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله

با وجود قدمت زیاد مسئله ی ارتباط بین رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی رهبر و دید گاه، ادراک و عملکرد کارمند، هیچ بررسی جامعی از ارتباطات این دو در ادبیات تحقیق بیان نشده. این مقاله درباره ی نتایج دو مطالعه است که به بررسی این موضوع پرداخته اند. در اولین مطالعه داده های 20 نمونه ی جدید برای بررسی ارتباط بین رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی رهبر و برخی متغیر های معیار جمع آوری شده که به طور گسترده در تحقیقات قبلی بررسی نشده ـ در دومین مطالعه، یک فوق تحقیق انجام شده که ترکیبی از تحقیقات جدید و قدیمی است.

این تحقیق در جهت ارائه ی ارتباطات مستقل بین این رفتارهای رهبر و طیف گسترده ای از متغیر های معیار کارمند انجام شده و شامل 78 مطالعه با 118 نمونه ی مستقل می شود.

نتایج تحلیل ها، برای کنترل تأثیر دیگر رفتارهای رهبر طراحی شده و نشان می دهد که:

 • ارتباط بین رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی و دیدگاه، ادراک، رفتار کارمند بیشتر قانونمند و وظیفه ای است زمانی که تنبیه ها و تشویق ها به طور اقتضائی اداره می شود تا زمانی که به طور غیر اقتضائی اداره می شود.
 • این رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی رهبر به شدت به دو متغیر ادراک کارمند از انصاف و عدل و ابهام نقش بستگی دارد که به نظر می رسد واسطه هائی کلیدی در ارتباط بین این رفتارهای رهبر و متغیر های معیار کارمند باشند.

علاوه بر این، نتیجه فرا تحلیل بدست آمده از مطالعات طولی بیان کرد که یک رفتار مشابه رهبر می تواند دلیلی برای برخی متغیر های معیار کارمند و نتیجه ای برای دیگر معیار ها باشد. مفاهیمی از نتایج، برای تحقیقات آینده در این حوزه ی کاری بحث شده است.

کلمات کلیدی: پاداش رهبر و رفتار تنبیهی، پاداش مشروط و رفتار تنبیهی، رفتار رهبری تبادلی، رهبری تجزیه و تحلیل