عنوان انگلیسی مقاله:

Online servicescapes, trust, and purchase intentions

ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین خدمات آنلاین، اعتماد و تمایل به خرید مشتریان

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 38 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • روش ها
 • معیارها
 • خصوصیات اندازه گیری
 • نتایج
 • بحث
 • نکات
 • جاذبه زیباشناختی
 • ایمنی مالی
 • متغیر درونزاد
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله رابطه بین خدمات آنلاین، اعتماد و تمایل به خرید مشتریان

هدف: هدف این مقاله معرفی و بحث راجع به مدل مفهومی تمایل خرید، اعتماد و خدمات الکترونیکی می باشد که به محیط های فیزیکی آنلاین متشکل از سه بعد اشاره می کند. یکی دیگر از اهداف مقاله حاضر، توسعه و گسترش تحقیق موجود درمحیط های خدمات فیزیکی از طریق پیشنهاد، عملی سازی و تست مدل خدمات دهی آنلاین می باشد.

طرح/ روش/ شیوه: این مطالعه از شیوه تحقیق پیمایشی (نظرسنجی) برای گردآوری اطلاعات با توجه به ادراکات و برداشت های مصرف کنندگان از خدمات آنلاین استفاده می کند. نظر سنجی ها روی 257 پاسخ دهنده با توجه به طیف وسیعی از وب سایت ها انجام شد.

نتایج: معیار خدمات الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است که از سه بعد و 52 آیتم تشکیل می شود، در حالی که روابط بین ابعاد خدمات الکترونیکی، اعتماد و تمایل خرید توصیف شده است.

محدودیت ها/ مبانی تحقیق: اولین تاثیر این مطالعه ریشه در عملی سازی و اجرای موفق معیار جامع چند آیتمی ( کلاً 52 آیتم)، چند مقیاسی (نه مقیاس)، چند بعدی (سه) از خدمات الکترونیکی می باشد. ثانیاً، یافته بدست آمده مبنی برای اینکه در طول مبادله آنلاین اعتماد متغیر کلیدی را تشکیل می دهد، نیز تاثیر گذار بوده است. ثالثاً، بینش هایی در مورد پیشایند های تمایل خرید مصرف کنندگان بدست می آوریم. و بالاخره اینکه این مطالعه نشان می دهد تفاسیر مصرف کنندگان از محیط های آنلاین تاثیر قدرتمندی بر اعتماد و تمایل خرید اعمال می نماید.

اصلیت/ارزش: نتاج این مطالعه مبانی متعددی برای مدیران خدمات و توسعه دهندگان اینترنت نیز به همراه داشته است. یافته های بدست آمده بینش های ارزشمندی در مورد فاکتورهای مهم برای دست اندرکاران جهت انطباق بهتر شیوه ها حاصل می کند. این مطالعه نگرش مطرح شده را تائید می نماید، مبنی برای اینکه بین وفاداری مشتریان آنلاین با میزان اعتماد آنها به تهیه کننده خدمات ارتباط نزدیکی وجود دارد.

کلمات کلیدی: اینترنت، سطوح خدماتی، اعتماد، خرید، خرده فروش

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط