عنوان انگلیسی مقاله: Social identity perspective on brand loyalty

ترجمه عنوان مقاله:  دیدگاه هویت اجتماعی بر اساس وفاداری به نام تجاری

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • توسعه و بررسی مدل
 • مطالعه 1: هویت نام تجاری ادغام شده
 • مطالعه 1: روش
 • مطالعه 1: ارزیابی های مقیاس
 • مطالعه 1: بررسی فرضیه
 • مطالعه 2: شناسایی نام تجاری ادغام شده
 • مطالعه 2: بررسی فرضیه
 • بحث و گفتگو
 • مفاهیم نظری
 • مفاهیم مدیریتی
 • محدودیت ها و تحقیقات آتی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

مقاله هویت اجتماعی

این مقاله یک دیدگاه هویت اجتماعی ارتباط با مشتری و نام تجاری را پیشنهاد می کند و هویت نام تجاری و شناسایی را با اعتبار، اعتماد و رضایت در پیش بینی وفاداری به نام تجاری ادغام میکند. نتایج تجربی دو مطالعه از این روش برای چارچوب وفاداری به نام تجاری حمایت می کند. این نتایج به ارائه چند مفاهیم نظری میپردازد. ابتدا، این تحقیقات، حضور اثرات قابل توجه مستقیم و غیر مستقیم هویت نام تجاری و تشخیص نام تجاری در سوابق قدیمی وفاداری به نام تجاری را تایید می کند (اعتبار، رضایت و اعتماد درک شده)

دوم، این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه شناسایی اجتماعی وفاداری به نام تجاری می تواند با دیدگاه های دیگر به منظور مدل سازی مسیر روانی مشتری به وفاداری به نام تجاری ادغام میکند. سوم، تحقیقات، نقش محوری شناسایی نام تجاری را در توسعه وفاداری به نام تجاری تایید کرده و بر اثر واسطه ای شناسایی نام تجاری بر اثرات هویت نام تجاری در مسیر وفاداری به نام تجاری تاکید می کند.

واژگان کلیدی: هویت شرکت، هویت برند، هویت اجتماعی، وفاداری به برند

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقاله دیدگاه هویت اجتماعی بر اساس وفاداری به نام تجاری

شناسایی فرآیند روانی یا مسیر وفاداری به نام تجاری مشتری یک موضوع کانونی در تحقیقات بازاریابی است. نوشته های موجود، دیدگاه های مختلفی را در مورد این موضوع ارائه می دهد. این مطالعات اغلب ساختارهای محوری راهنما یا مرکزی را پیشنهاد می کنند که شامل اعتماد (مورگان و هانت، 1994)، رضایت مشتری Garbarino و جانسون، 1999، الیور، 1999 و اعتبار درک شده Sirdeshmukh) و همکاران، 2002. سوئینی و Soutar، (2001 وفاداری به نام تجاری میباشد. یک رویکرد یکپارچه در حال ظهور است که این ساختارها را به مفهوم های کلی نگر ترکیب می کند(Garbarino و جانسون، 1999، هریس و گود، 2004) تا به امروز، نوشته ها توجه کافی را به سوابق شناسایی اجتماعی (هویت نام تجاری و هویت نام تجاری) به وفاداری به نام تجاری نداشته اند وهنوز در چارچوب های سنتی گنجانیده نشده است.


ابتدا، این تحقیق موید نقش محوری شناسایی نام تجاری در روند توسعه وفاداری به نام تجاری است و بر اثر واسطه گری شناسایی نام تجاری در اثر هویت نام تجاری در مسیر وفاداری به نام تجاری تاکید دارد. ثانیا این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه شناسایی اجتماعی وفاداری به نام تجاری می تواند با دیدگاه های دیگر (به عنوان مثال، ارزش، اعتماد و رضایت درک شده(در توضیح وفاداری به نام تجاری ادغام شود. علاوه بر این، این تحقیق ارائه دهنده شواهد اولیه در مسیرهای متمایز به وفاداری به نام تجاری با توجه به طبیعت مارک های کانونی محصول می باشد.

پروژه های مدیریت استراتژیک

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225