عنوان انگلیسی مقاله:

Supply chain lessons from the catastrophic natural disaster in Japan

ترجمه عنوان مقاله: درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود رایگان ترجمه ویژه اعضاء

دانلود اصل مقاله

12500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • ضربه های فاجعه آفرین
 • مدل استاندارد
 • ریسک های مدل های زنجیره تأمین
 • شکل 1: مدیریت ریسک زنجیره تأمین
 • تجدید نظر در مدل پاسخ مدیریت زنجیره تأمین:اطلاعات طراحی زنجیره تأمین
 • طراحی اطلاعات درسیسیتم اطلاعات یکپارچه تولید
 • تامین امنیت و حفظ چریان طراحی اطلاعات:
 • مدیریت زنجیره تأمین بر اساس طراحی اطلاعات
 • یکپارچگی خارجی با تامین کنندگان کلیدیاز طریق مقررات قابل حمل
 • شکل 2: چارچوبی برای زنجیره تأمین قوی برای محافظت در برابر حوادث غیر مترقبه
 • مورد مطالعه: فاجعه در ژاپن
 • انگیزه برای مطالعه مورد
 • موارد ژاپنی
 • Iryou
 • Kenki
 • Sangyo
 • Zyuden
 • درس های زنجیره تأمین از موارد مطالعه شده.
 • اختلالات اطلاعات
 • جدول1: مقایسه موردی شرکتهای مورد مطالعه
 • جدول 2: ارزیابی زنجیره تأمین شرکتهای مورد مطالعه
 • هزینه های ناشی از وابستگی بیش از حد
 • قابلیت حمل و پراکندگی زنجیره تأمین
 • فرایند های تصمیم گیری ارزیابی زنجیره تأمین
 • شکل3: کاهش ریسک زنجیره تأمین و فرآیند بازسازی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

اگر چه مدیریت زنجیره تأمین از دیدگاه های مختلف بررسی شده است اما نقش زنجیره تأمین جهانی به عنوان مکانیسمی برای غلبه بر شکست های زنجیره تأمین به اندازه کافی بررسی نشده است. در این مقاله درباره واکنش های اخیری که شرکت های تولیدی در ژاپن به زمین لرزه ها، سونامی و فاجعه های هسته ای داشته اند بحث می شود. براساس مطالعات شرکت های تولیدی در ژاپن، این مقاله درباره فرآیند ترمیم زنجیره تأمین پس از بلایای شدید طبیعی و اختلالات بشری بحث می کند و از نظر برنامه ریزی برای بلایا و حصول واکنش ها، درس های زنجیره تأمین را منعکس می کند. قابلیت های بحرانی از اطلاعات زنجیره تأمین، قابلیت ترابری، و پراکندگی مورد بحث قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: زنجیره تأمین جهانی، طراحی زنجیره تأمین، اطلاعات، برنامه ریزی تداوم کسب و کار، قابلیت نقل و انتقال زنجیره تأمین، پراکندگی زنجیره تأمین، تولید ژاپنی، فرایند بازسازی زنجیره تأمین، زلزله فوکوشیما

ترجمه نتیجه گیری مقاله

این مقاله از این جهت منحصر به فرد است که اختلالات اخیر در زنجیره تأمین ژاپن را بررسی کرده است. در پاسخ به بلایای طبیعی بالقوه، شرکت های ژاپنی به طور طبیعی موارد زیر را در نظر گرفته اند: موجودی کالاهای خود را افزایش داده، اتخاذ استاندارد های قطعات یدکی، افزایش خطوط تولید و امکانات و تامین کنندگان و جابجایی مراکز تولید. این مطالعات موردی به موقع پیشنهاد میکند که واکنش های فوق العاده به بلایای طبیعی توسط نکات ذکر شده در بالا تولید نمی شود بلکه با استراتژی های قوی و پاسخگو زنجیره تأمین محقق می شود.

بر اساس این موارد، ما معتقدیم که هیچ شرکت ژاپنی هنوز قابلیت ترابریSCDIدر پاسخ به بلایای بزرگ طبیعی را بدست نیاورده است. بنابراین آنچه مهم است این است که مطالعات بعدی باید در مورد اینکه چگونه شرکت ها زنجیره تأمین مجازی جهانی را با حمایت ازافزایش قابلیت ترابری SCDI و منابع مجازی دوگانه پایه گذاری کنند انجام شود. تحقیقات بعدی باید در جهت کشف جزییات روش های طراحی برای ساخت زنجیره تأمین مجازی دوگانه در اختلالات زنجیره تأمین جهانی انجام شود.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png