عنوان انگلیسی مقاله:

To buy or not to buy? A social dilemma perspective on green buying

ترجمه عنوان مقاله: خرید کردن یا عدم خرید؟ یک معضل اجتماعی در چشم انداز خرید سبز

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 30 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

هدف: هدف این مقاله طرح نظریه معضل اجتماعی و نظریه گروه مرجع برای توضیح تناقض نگرش رفتار در مصارف محیط زیستی است. این پژوهش به دنبال درک بهتر است که چرا، با وجود نگرانی نسبت به محیط زیست (نگرش)، مصرف کنندگان خرید محصولات سازگار با محیط زیست یا سبز را نادیده می گیرند(رفتار).

طراحی/روش شناسی/رویکرد: یک ابزار بررسی استفاده می شود که مقیاسهایی برای اندازه گیری هشت متغیرمستقل و یک متغیر وابسته توسعه داده شد. علاوه بر این، داده های روانشناسی اجتماعی و جمعیت شناختی نیز در مورد شرکت کنندگان در مطالعه جمع آوری گردید. برای تبعیض بین خریداران و غیر سبز سبز، طبقه بندی با تجزیه و تحلیل مشخصی مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها: چارچوب ارائه  شده  درادبیات مصرف زیست محیطی توسط شکل دادن به شکاف نگرش – رفتاربعنوان یک فاصله اجتماعی و نظریه گروه مرجع برای شناسایی عوامل فردی برای کمک به درک فاصله طراحی می کند.نتایج  مطالعه نشان می دهد که چندین ویژگی های فردی — اعتماد، هویت گروه، انتظارات از همکاری دیگران و درک اثر بخشی  بطور معناداری در خریداران سبز و غیرسبز تفاوت وجود دارد.

مفهوم عملی: نتایج حاصل از مطالعه  چندین مفهوم مدیریتی ارائه دادند. اول، بازاریابان باید نقش اعتماد را در استحکام عمل جمعی تقویت کنند. دوم، به دلیل نفوذ قوی گروه های مرجع در خرید سبز، مدیران ارتباطات بازاریابی باید از سخنرانان مرتبط استفاده کنند. سوم، مطالعه نشان داد انتظار همکاری قابل توجه دیگران، خریداران سبز راشناسایی کنند. چهارم، برای یافتن درک اثر بخشی فردی، مهم است که بازاریابان سبز تأکید بر تفاوت که عملکرد فرد ی برای جمعی خوب است.

اصالت / ارزش: پژوهش  در هر دونظریه معضل اجتماعی و نظریه گروه مرجع به منظور تعیین کننده و مکانیزم
برای توضیح منطقی پشت نگرش رفتار شکاف و فاصله آن را به یک موضوع خاص محیط زیست – حفاظت از انرژی اشاره می کند

کلمات کلیدی: سیاست های محیط زیست، رفتار خرید،رفتار مصرف کننده، نفوذ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی