عنوان انگلیسی مقاله: Copyrights and copyfights: copyright law and the digital economy

ترجمه عنوان مقاله: حق تألیف و مبارزه بر سر آن: قانون حقوق تألیف و اقتصاد دیجیتال

$$$: فقط 17500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • اصول متضاد قانون حق تألیف
 • جدول 1. هزینه ها و منافع یک نظام حق تألیف
 • مشکل اقتصاد دیجیتال
 • اقتصاد دیجیتال و نوآوری خلاق
 • حق تألیف و نوآوری
 • حق تألیف و جامعه خلاق
 • جدول 2. منابع درآمد خلاقانه بر حسب دسته هنرمندان در استرالیا (درصد)
 • استفاده منصفانه و بورس دیجیتالحق تألیف
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله مسائل مربوط به اصلاح قانون حق تألیف و نحوه تأثیرپذیری روزافزون آن از مشکلات اقتصاد دیجیتال را بررسی می کند. این مقاله با توجه ویژه به هزینه ها و منافع قانون حق تألیف برای مشتریان و تولیدکنندگان خلاق درباره بررسی حق تألیف و اقتصاد دیجیتال که کمیسیون اصلاح قوانین استرالیا در حال انجام آن استبحث می کند. به اعتقاد ما تدوین قوانین عادلانه حق تألیف که سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال را تشویق کند، امکان توزیع گسترده دانش در میان جامعه را فراهم کند و به استفاده مجدد و نوآورانه از آثار دارای حق تألیف کمک کند، نیازی مبرم است. پیشنهاد می کنیم استرالیا برای همسویی بهتر قوانین حق تألیف با این اهداف، استثنای قابل تغییر «استفاده منصفانه» از حق تألیف را اضافه کند و ایجاد یک بورس دیجیتالحق تألیف (به همان شکل که گزارش های هارگریوز و هوپر در بریتانیا درباره آن بحث می کنند) را تشویق کند.

کلیدواژه ها: قانون حق تألیف؛ مالکیت فکری؛ بورس دیجیتالحق تألیف؛ DCX؛ استفاده منصفانه؛ دسترسی آزاد؛ صنایع خلاق

ترجمه نتیجه گیری مقاله

فرایند کنونی اصلاح حق تألیف (در استرالیا و جاهای دیگر) نشان دهنده فرایندی مستمر برای تدوین قوانینی است که برای پرورش خلاقیت و نوآوری در محیط تغییر مستمر تکنولوژی مناسب هستند. در سراسر تاریخچه حق تألیف، تغییر در روش تولید و توزیع دانش و آثار فرهنگی، ضرورت ایجاد تعادل مستمر بین حقوق تخصیص داده شده به نویسندگان، تولیدکنندگان، واسطه ها و کاربران را مطرح ساخته است. در اقتصاد دیجیتال، مشکل اصلی طراحی قواعد مناسبی است که به طور همزمان امکان انجام این موارد را فراهم کند:

 1. تعادل بین پاداش به صاحبان فعلی و توانایی کاربران برای ایجاد اثر جدید و فراهم کردن کاربردهای جدید از اثر موجود
 2. ایجاد تمایز مناسب بین حقوق شخصی و منافع عمومی
 3. توجه کافی به روش جریان یافتن اطلاعات در کل جامعه و ایجاد منافع برای جامعه فراتر از اقدامات ارزشمند رایج
 4. توزیع عادلانه پاداش خلاقیت و نوآوری.

به اعتقاد ما اصلاح حق تألیف باید در دو مسیر مکمل پیش برود. اول محل استفاده از محتوای دارای حق تألیف که امکان استفاده بدون مجوز از آن دارای اهمیت اجتماعی است یا مبلغ آن باید به طور مشخص بیان شود. بسیاری از ارتباط های دارای ارزش اجتماعی با محتوای دارای حق تألیف به میزان خاصی از انعطاف در جریان فرهنگ و اطلاعات بستگی دارد و برای این کاربردها نظام صدور مجوز اگرچه کافی است اما بعید است که بهترین گزینه باشد. هرچند مرزهای دقیق این منطقه به دلیل تغییر تکنولوژی و جامعه نیازمند بازبینی مستمر است اما آن ها حداقل آثار کاملاً تبدیلی را در بر می گیرند که با نسخه های اصلی خود در بازار رقابت نمی کنند؛ شکل های مختلف نقد و گزارش اجتماعی؛ کاربردهایی که یادگیری را تشویق می کنند؛ و کاربردهای شخصی محتوای دارای حق تألیف. استثنای منعطف (که طوری پیاده سازی شده است که امکان رقابت مستمر و تغییر تعادل مرزهای آن را فراهم می کند) برای فراهم کردن قوانین حق تألیف که به خوبی بین منافع متضاد تعادل ایجاد می کنند، لازم است.

ثانیاً به اعتقاد ما سیاست دولت باید به منظور کاهش هزینه های تراکنش در اقتصاد دیجیتال، تدوین پروتکل های ساده صدور مجوز را تشویق کند. طراحی DCX ها (که در آن صاحبان حق تألیف می توانند آثار خود را بر اساس شرایط استاندارد برای صدور مجوز ثبت کنند) احتمالاً هزینه های تراکنش را برای حجم بالایی از مجوزهای نسبتاً کم ارزش (که انتظار می رود بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال را تشکیل بدهند) به شدت کاهش می دهد. مجموعه ای از DCX ها که به صورت بالقوه از طریق «قطب های حق تألیف» مرتبط شده اند احتمالاً می توانند به کاربران و صاحبان حق تألیف برای دستیابی به توافق بر روی شرایط قابل قبول استفاده از آثار دارای حق تألیف کمک کنند.

چکیده انگلیسی مقاله

This paper will consider questions around the reform of copyright law, and how they are increasingly being framed by the challenges of the digital economy. It discusses the review of copyright and the digital economy being undertaken by the Australian Law Reform Commission, with particular reference to the costs and benefits of copyright law to consumers and creative producers. We argue that there is a pressing need to develop fair copyright rules that encourage investment in the digital economy, allow widespread dissemination of knowledge through society, and support the innovative reuse of copyright works. To better align copyright law with these goals, we recommend that Australia introduce an open ended ‘fair use’ style copyright exception, and encourage the development of a digital copyright exchange of the sort discussed in the UK by the Hargreaves and Hooper Reports.

Keywords: copyright law; intellectual property; digital copyright exchange; DCX; fair use; open access; creative industries

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

The current copyright reform process, in Australia and in elsewhere, represents the most recent in an ongoing process to develop rules that are appropriate to foster creativity and innovation in the context of constant technological change. Throughout copyright’s history, change in the modes of production and distribution of knowledge and cultural works has necessitated a continual re-balancing of the rights allocated to authors, producers, intermediaries, and users. In the digital economy, the key challenge is to devise appropriate rules that simultaneously allow 1 a balance between rewards to existing owners and the ability of users to develop new expression and enable new uses of existing expression 2 an appropriate distinction between private rights and public benefits 3 sufficient regard to the way in which information flows throughout society, generate benefits to the community beyond conventional measures of value 4 a fair distribution of the rewards of creativity and innovation. We argue that copyright reform should proceed along two complementary lines. First, the zone of uses of copyright material for which it is socially important to allow use without permission or compensation needs to be clearly articulated. Many socially valuable interactions with copyright material depend on a certain amount of flex in the flow of culture and information, and for these uses, a licensing regime, however efficient, is unlikely to be optimal. While the exact boundaries of this zone need constant revision in light of changes in technology and society, they include, at a minimum, highly transformative works that do not compete with the market for their original sources; many forms of social critique and commentary; uses which promote learning; and personal uses of copyright material. A flexible exception, implemented in a way that allows for ongoing contestation and rebalancing of its boundaries, is needed to provide copyright rules that adequately balance competing interests. Second, we argue that government policy should encourage the development of streamlined licensing protocols to minimise transaction costs in the digital economy. The development of DCXs, where copyright owners are able to register their works for licensing on standard terms, is likely to greatly reduce transaction costs for the large volume of relatively low value licences that is expected to form a major part of the digital economy. An array of DCXs, potentially linked by ‘copyright hubs’, could feasibly assist