عنوان انگلیسی مقاله:

Developing strategic measurement and improvement for the biopharmaceutical firm: Using the BSC hierarchy

ترجمه عنوان مقاله: توسعه ی استراتژی اندازه گیری و بهبود شرکت های بیوفارماکولوژی: با استفاده از سلسله مراتب BSC

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 13 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • کارت امتیازی متوازن
 • دیدگاه کارت امتیازی متوازن (BSC)
 • AHP و BSC
 • داده یا اطلاعات و روش
 • داده
 • مدل تحلیلی
 • آنالیز نتایج
 • تصمیم گیری آنالیز سلسله مراتبی
 • آنالیز مقدار ثابت
 • آنالیز وزن نسبی
 • آنالیز نقشه استراتژی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

کارت امتیازی متوازن (BSC)، نظر شرکت در مورد عملکرد کلی سازمان را ارائه می دهد. و اقدامات مالی را با دیگر شاخص های عملکرد های اصلی در مورد دیدگاه مشتری ، فرایندهای بیزینس داخلی و رشد سازمانی ، یادگیری و نوآوری، ادغام می کند. برنامه ریزی استراتژی یک ضرورت مجازی برای فعالیت های بیزینسی و کسب و کار است و این مقاله، استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) را برای اولویت بندی تمام اقدامات و استراتژی ها در چارچوب BSC را ارائه می دهد. این مطالعه، استراتژی ها و اهداف مربوطه از چهار دیدگاه کارت امتیازی را نشان می دهد. این مورد، انتخاب یا طراحی مناسب ترین و مفیدترین اقدامات BSC را در شرکت های فارماکولوژی یا دارویی در یک بازار در حال ظهور را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: کارت امتیازی متوازن، مدیریت عملکرد، فرایند تحلیل سلسله مراتبی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

در مرحله کنونی جهانی شدن و آزاد سازی بازار، رقابت ها میان شرکت های بیوفارماکولوژی در حال رشد است. شرکت های دارویی بومی هنگام روبرو شدن با تهدیدات از طرف شرکت های دارویی جهانی، باید بازاری را با هدف به دست آوردن سهم بیشتری از بازار، بیابند. براین اساس، شرکت های دارویی در حال توسعه دادن اقدامات استراتژی خودشان به منظور بهبود عملکردهای سازمانی شان و مزیت های رقابتی هستند. همچنین، شاخص عملکرد می تواند برای ارزیابی اثر بهبود عملکردها بر شرکت های دارویی، بکار برده شود. اندازه گیری بهره وری، یک شاخص مناسب از موفقیت یا وجهه شرکت دارویی را در بازار رقابتی را ثابت می کند. شرکت های دارویی باید یک دیدگاه روشن تر را در مورد استراتژی که مناسب سیاست های مدیریتی مطلوب و بهینه برای صاحب آن شرکت است را داشته باشند، و چنین استراتژی را برای تاثیر گذاشتن از طریق پروژه های چشم اندازگرا، قرار دهند. این مقاله مدل AHP را برای تجزیه تحلیل کردن عملکرد استراتژی یک شرکت دارویی در تایوان بکار می برد، و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی تمام اقدامات و استراتژی ها در چارچوب BSC را بکار می برد. این مطالعه، استراتژی ها و اهداف مرتبط از چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن را یافته است. در نتیجه، این مورد انتخاب یا طراحی مناسب ترین و مفیدترین اقدامات BSC را در شرکت دارویی در بازار در حال ظهور را نشان می دهد. کارت امتیازی متوازن توسعه یافته توسط Kaplan و Norton (1992) ، دنباله ای از دیدگاهی را نشان می دهد که فعالیت های ارزش آفرینی شرکت را منعکس می کند. این دنباله با دیدگاه های یادگیری و رشد شروع می شوند و توسط فرایند بیزنس داخلی، مشتری ، و دیدگاههای مالی، ادامه می یابد. اقدامات نتایج اصلی (اقدامات عملکرد) در هر دیدگاه، برای شاخص های پیشرو اقدامات نتایج اصلی در دیدگاه بعدی، فرض می شوند. در هر چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن، درایورها یا هدایت کننده های عملکردی (اقدامات عملکردی) که وجود دارند، شاخص های پیشرو اقدامات نتایج اصلی را فرض می کنند (Kaplan & Norton, 1993, 1996a, 1996b, 1996c, 2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 2004a, 2004b, 2004c). از زمان معرفی آن در اوایل دهه 1990، کارت امتیازی متوازن، به عنوان ابزار اندازه گیری عملکرد برای ابزار مدیریت استراتژی، تکامل یافته است. متدولوژی یا روش BSC، یک زیرساخت را برای فعالیت های مدیریت استراتژیکی توسط معرفی چهار فرایند مدیریتی جدید بطور جداگانه و ترکیبی، برای کمک به ارتباط اهداف استراتژیک بلند مدت با اقدامات کوتاه مدت، ایجاد کرده است (Kaplan &Norton, 1996a).

چکیده انگلیسی مقاله

The balanced scorecard (BSC) provides an enterprise view of an organization’s overall performance. It integrates financial measures with other key performance indicators around customer perspectives, internal business processes, and organizational growth, learning, and innovation. The strategy planning is a virtual necessity for business activities, and this paper presents the use of the analytic hierarchy process (AHP) to prioritize all of the measures and strategies in a BSC framework. This study has found related strategies and objectives from four perspectives of balanced scorecard. This case illustrates selection or design of the most appropriate and helpful measures of the BSC in the pharmaceutical firm in an emerging market.
Keywords: Balanced scorecard, Performance management, Analytic hierarchy process

 

 

مطالب مرتبط