عنوان انگلیسی مقاله: 

Developing the organization’s productivity strategy in various sectors of industry

ترجمه عنوان مقاله: توسعه ی استراتژی افزایش بهره وری سازمان در بخش های مختلف صنعت

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 17 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • مدل بهره وری Q4
  • چرخۀ بازبینی
  • مطالعه ها
  • مورد A: مشاوره
  • موضوع مورد مطالعۀ B: بهداشت
  • موضوع مورد مطالعۀ  c: تولید
  • بحث و نتيجه گيري
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله  توسعه ی استراتژی افزایش بهره وری سازمان در بخش های مختلف صنعت

هدف: هدف این مقاله  ارائه یک رویکرد برای بهبود بهره وری سازمانی است که قابل اجرا در هر بخش صنعتی باشد. هسته  این رویکرد توسعۀ  استراتژی بهینه بهره وری در یک سازمان با استفاده از یک مدل ایستا یکنواخت بهره وری بر اساس( مدلQ4) است که  جنبه های کمی و کیفی را تحت پوشش قرار داده  و قابلیت اجرا در بخش های مختلف صنعت، و یک چرخه کنترل پویا را داشته باشد.

طراحی/روش شناسی/رویکرد: این تحقیق، مراحل این رویکرد را بررسی می کند و سه  تا از مطالعات موردی  بخش های مختلف صنعتی که در آن از این رویکرد استفاده شده، را ارائه می نماید.

یافته ها: ثابت شده که این رویکرد به طور یکپارچه در تمام سه مورد از این بخش های مختلف، یعنی مشاوره، مراقبت های بهداشتی و تولید قابل اجرا است. در سراسر این کاربردها چالش های بسیار متفاوتی در ارتباط با بهره وری ، استراتژی های بهره وری، و مداخلات خاص از منظر مدلQ4  شرح داده شده اند.

محدودیت های تحقیق/مفاهیم: این رویکرد برای اندازه گیری کمی و کیفی از ورودی و خروجی عوامل بهره وری ساخته نشده است.

پیامد های عملی: این رویکرد موفق شده یک استراتژی بهره وری ارائه نماید که عوامل ورودی و خروجی کمی و کیفی  را ترکیب کرده و از تبدیل تحلیل استراتژی به مداخله عملی نیز پشتیبانی نماید.

اصالت/ارزش: این رویکرد در کاربرد یکپارچۀ خود در هر بخش صنعتی منحصر به فرد بوده و برای کارآفرینان، مدیران و نوآوران مناسب است.

واژگان کلیدی: بهره وری، کیفیت، کار دانش، صنعت خدمات، تولید،  مدل Q4  بهره وری، نرخ بهره وری، سیستم های تولید

مقدمه انگلیسی مقاله

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله  توسعه ی استراتژی افزایش بهره وری سازمان در بخش های مختلف صنعت

اروپا امروزه با چالش های عمده اجتماعی و اقتصادی، مانند بحران مالی، رقابت جهانی، تغییرات آب و هوایی و پیری جمعیت روبرو شده است. به منظور غلبه بر این چالش ها و رقابت موفق با اقتصاد های در حال ظهور چین و هند، رشد اقتصادی بسیار مهم تلقی می شود. یک متغیر کلیدی در رابطه با رشد اقتصادی، بهره وری است. در سطح (فرا) ملی، بهره وری  معمولا از نظر حجم کارانجام شده نسبت به خروجی تولید شده از نظر تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود (EANPC، 2005).

بهره وری ملی است تا حدودی از سطح بهره وری در سازمان های فردی و یا شرکت های داخل کشور قابل استنباط است.

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

 

 

مطالب مرتبط