عنوان انگلیسی مقاله:

Gender differences in Hong Kong adolescent consumers’ green purchasing behavior

ترجمه عنوان مقاله: تفاوت های جنسیتی در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگی

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسی ادبیات
 • نگرش زیست محیطی
 • نگرانی های زیست محیطی
 • مسائل جدی زیست محیطی موجود
 • تاثیر همسالان
 • خود شناسی در حفاظت از محیط زیست
 • رفتار خرید سبز
 • روش شناسی
 • افراد
 • مقیاس ها
 • رویه ها
 • یافته ها
 • تفاوت های جنسیتی در متغیرهای زیست محیطی
 • جدول 1 – میانگین (M) و انحراف معیار (SD) متغیرهای زیست محیطی برای مصرف کنندگان نوجوان دختروپسر
 • پیش بینی کننده های معنادار رفتار خرید سبز بین مصرف کنندگان نوجوان مذکر
 • جدول 2 نتیجه ی رگرسیون همزمان چند متغیره را در بین مصرف کنندگان نوجوان پسر
 • پیش بینی کننده های معنادار رفتار خرید سبز بین مصرف کنندگان نوجوان مونث
 • جدول 3 نتیجه ی رگرسیون همزمان چند متغیره را در بین مصرف کنندگان نوجوان دختر
 • بررسی
 • نتیجه گیری
 • مفاهیم مدیریتی
 • محدودیت ها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

هدف: اهداف این مقاله بررسی چگونگی تفاوت های جنسیتی در مورد نگرش زیست محیطی، نگرانی های زیست محیطی، مسائل زیست محیطی جدی موجود، مسئولیت زیست محیطی، تاثیر همسالان، خودشناسی در حفاظت از محیط زیست و رفتار خرید سبز درمصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگ است.

طرح/روش شناسی/رویکرد: در کل از 6010 (2975 نفر مرد و 3035 نفر زن) نوجوان در هنگ کنگ را از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نظرسنجی از طریق 48 دبیرستان در هنگ کنگ پخش شد.

یافته ها: نوجوانان مونث بطورمعنی داری امتیاز بالاتری در نگرش زیست محیطی، نگرانی های زیست محیطی، مسائل زیست محیطی جدی موجود، درک مسئولیت زیست محیطی، تاثیر همسالان و رفتار خرید سبز نسبت به نوجوانان پسر در هنگ کنگ کسب کردند. در مقابل، امتیاز متوسط نوجوانان پسر در خودشناسی در حفاظت از محیط زیست به طور معناداری بالاتر از نوجوانان دختربود.

محدودیت های/پیامدهای پژوهش: محدودیت عمده نهفته در خود ماهیت منتشر شده از نظرسنجی های مورد استفاده در مطالعه است. مطالعه آینده باید شامل برخی ارزیابیهای هدفمند( مانند مشاهدات یا نظر سنجی گزارشهای دیگر) مطالب خرید سبز و رفتارهای زیست محیطی باشد.

مفهوم عملی: این مطالعه باید یک منبع مفید برای بازاریابان بین المللی سبز در هنگ کنگ ارائه کند. نوجوانان دخترهنگ کنگی تشکیل یک بازار بالقوه خوبی برای محصولات سبز می دهند. پیام های بازاریابی موردهدف این گروه باید ازکاربردهای عاطفی، تأکید بر مسئولیت فردی برای محافظت از محیط زیست، و تسهیل همکار ی شبکه ای برای گسترش واژه های درست کلامی را استفاده کنند.

اصالت/ارزش: این مقاله، رهنمودهای عملی برای بازاریابان بین المللی سبز که در حال برنامه ریزی برای هدف قرار دادن بازارهای آسیایی هستند را ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: هنگ کنگ، نوجوانان، مصرف کنندگان، بازاریابی سبز، جنسیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

ترجمه مقدمه مقاله

از مطالعات غربی مشهود است که مصرف کنندگان در ایالات متحده آمریکا و غرب اروپا در حال رشد بیشتر آگاهی زیست محیطی در دهه ی گذشته بودند.

به تازگی، مصرف سبز آغاز به ظهور تدریجی درمنطقه آسیا کرده است. مصرف کنندگان آسیایی به تازگی تبدیل به یکی از اهداف اولیه برای بازاریابان بین المللی سبز به دلایل زیرشده اند:

 • مصرف کنندگان در جوامع آسیایی به طور فزاینده ای نسبت به مسائل نگران کننده محیط زیست آگاه شده اند؛
 • اقتصادهای به سرعت در حال رشد در آسیا، افزایش شدید مصرف کنندگان از نظر مالی قوی را در سراسر آسیا، که علاقمند به صرف وقت بیشتری نسبت به نسلهای قبلی هستند را رهبری می کنند.

مانند بسیاری از شهرها ی آسیا، هنگ کنگ ازسطوح بالایی از آلودگی هوا، کیفیت آب ضعیف، قرار گرفتن در معرض سر و صدای ترافیک شدید، سطح بالای از دفع زباله و کاهش سریع فضاهای محل های دفن زباله رنج می برد. در مقایسه با آنچه که درغرب اتفاق می افتد، مصرف کنندگان در هنگ کنگ تنها در مرحله بیداری سبز هستند. به تازگی، دولت و شهروندان هنگ کنگی شروع به شناسایی تهدیدات زیست محیطی جدی و اقتصادی خطرنا ک ومشکلات سلامتی که از آنها نتیجه می شود، کرده اند.

جامعه به عنوان یک کل آماده ترو مشتاق تر از قبل برای پاسخ به درخواست ها بر پایه ی مسائل ” سبز ” می باشد.

ظهوربازارها برای محصولات زیست محیطی، خدمات و فناوریهادر هنگ کنگ، قول فرصتهایی را برای بازاریابی سبز بین المللی می دهد. با وجود پتانسیل بی سابقه در هنگ کنگ، و نیز در دیگر بازیرهای آسیایی برای محصولات سبز، بسیارکم درباره ی رفتارهای خرید سبز مصرف کنندگان در این منطقه شناخته شده است. بازاریابان بین المللی سبز بیان کرده اند که در دسترس نبودن اطلاعات بازار در کشورهای خارجی، اغلب تبدیل به یک مانع عمده برای موفقیت گسترده بین المللی محصولات سبزآنهاست. بدون اطلاعات کافی بازار در کشورهای آسیایی، خیلی از بازاریابان بین المللی سبز، در عمل بخشبندی موثر بازار در استراتژی های بازاریابی شان به خطا می روند. یک موضوع که بندرت کاوش شده است، رفتارها وعوامل خرید سبز مصرف کنندگان جوان است که آنرا تحت تاثیر قرار می دهد. درواقع، نوجوانان تشکیل یک گروه شهروندی بزرگ با پتانسیل برای ایجاد یک نیروی جمعی قدرتمند در جامعه برای حفاظت زیست محیطی را می دهند. مطالعات گذشته نشان داده است که افرادجوان بیشتر از نسل های قبلی برای پذیرش ایده های جدید و نو آماده هستند. حامیان حفاظت زیست محیطی، تمایل به افراد جوانتر از نظر سنی دارند. با توجه به طول عمر پیش بینی شده ی این گروه سنی، بذر رفتار خرید سبز ممکن است برای نیم قرن یا بیشتر، تعهد رفتاری را تقویت کند.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

با در نظر گرفتن کمبود پژوهش های غیرغربی در بازاریابی سبز، این مقاله به بررسی تفاوتهای جنسیتی در رفتارخرید سبز میان مصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگی پرداخته است. یافته ها، این مفهوم را می رساند که رویکرد مشترک جاذبه های منطقی برای انگیزه دادن به نوجوانان برای ایجاد یک خرید زیست محیطی کافی نیست.

مطالعه حاضر نشان می دهد که کلید بازاریابی سبز موفق بین نوجوانان در هنگ کنگ در استفاده موثر از جاذبه های عاطفی در پیام های بازاریابی وشبکه های همسالان برای ایجاد رابطه شفاهی یاسرگرمی و بخش بندی بازار براساس جنسیت نهفته است.

چکیده انگلیسی مقاله

Purpose: This paper aims to examine how gender differs in environmental attitude, environmental concern, perceived seriousness of  environmental problems, perceived environmental responsibility, peer influence, self identity in environmental protection and green purchasing behavior in Hong Kong adolescent consumers.
Design/methodology/approach: A total of 6,010 (2,975 males and 3,035 females) adolescents in Hong Kong were recruited through multi staged random sampling. Surveys were distributed through 48 high schools in Hong Kong.
Findings: Female adolescents scored significantly higher in environmental attitude, environmental concern, perceived seriousness of environmental problems, perceived environmental responsibility, peer influence and green purchasing behavior than male adolescents in Hong Kong. In contrast, male adolescents’ average score on self identity in environmental protection was significantly higher than that of the female adolescents.
Research limitations/implications: A major limitation lies in the self reported nature of survey used in the study. Future study should include some objective assessments (such as observations or other reported survey) of the subjects’ green purchasing and environmental behaviors.
Practical implications: This study should provide a useful source of information for international green marketers in Hong Kong. Hong Kong female adolescents constitute a potentially good market for green products. Marketing messages targeting this group should use emotional appeals,
emphasize individual responsibility to protect the environment, and facilitate peer networking to spread good word of mouth.
Originality/value: This paper offers practical guidelines to international green marketers who are planning to target the Asian markets.
Keywords: Hong Kong, Adolescents, Consumers, Green marketing, Gender
Paper type: Research paper

مقدمه انگلیسی مقاله

Western studies have evidenced that consumers in the USA and Western Europe are growing more  environmentallyconscious in the past decade (e.g. Curlo, 1999). Recently, green consumerism has started to  gradually emerge in the Asian regions (Gura˘u and Ranchhod, 2005). Asian consumers have recently become one of the primary targets for international green marketers for the following reasons:
. consumers in Asian societies are increasingly becoming conscious to the alarming environmental problems (Harris, 2006); and . the fast growing economies in Asia has led to a vigorous rise of financially empowered consumers across Asia who are willing to spend more than previous generations (Li and Su, 2007).
Like many Asian cities, Hong Kong suffers from dangerously high levels of air pollution, poor water quality, high levels of exposure to severe traffic noise, high levels of garbage disposal and rapidly diminishing landfill space (Civic Exchange, 2007). Compared with what has been happening in the West, consumers in Hong Kong are just at the stage of green awakening. Recently, the government and citizens of Hong Kong have started to realize the seriousness of the environmental threats, and the hazardous economic and health problems that result from them. The society as a whole is more ready and willing than before to respond to appeals based on “green” issues (Yeung, 2005). Emerging markets for environmental products, services, and technologies in Hong Kong mean promising opportunities for international green marketing.
Despite the unprecedented potential of the Hong Kong market, as well as other Asian markets, for green products, very little is known about consumers’ green buying behaviors in this region. International green marketers have expressed that the unavailability of market information in foreign countries often becomes a major hindrance to the success of international expansion of their green products (Gurau and Ranchhod, 2005). Without sufficient market information in Asian countries, many international green marketers fail to practice effective market segmentation in their marketing strategies (Keegan and Green, 2000).
An even more rarely explored topic is young consumers’ green buying behaviors and factors that affect them. Indeed, adolescents constitute a large citizen group with the potential for constructing a powerful collective force in society for environmental protection. Past studies have found that young people are more ready than older generations to accept new and innovative ideas (Ottman et al., 2006). Supporters of environmental protection tend to be younger in age (Martinsons et al., 1997). Given the anticipated life span of this age group, the cultivation of its green purchasing behavior may reinforce behavioral commitment for a half century or more.

As such, this paper attempts to supplement existing Western based studies by examining the gender differences in green buying behaviors among adolescent consumers in Hong Kong. Regarding the issues of gender difference in green purchase perception and behavior, many questions are still pending for answers. Not the least of which are:
. Can males and females be treated as identical segments in the process of green purchase action?
. Do they have similar motivations in engaging in green purchasing behavior?
. Do they have the same interests and preferences in environmental values and action?
Past studies in Western cultures have found gender differences in environmental perceptions, values and actions (e.g. Agarwal, 2000). However, this issue has rarely been examined in an Asian context. The aim of this research is to fill this void by examining gender differences in Hong Kong adolescents consumers’: environmental attitude, environmental concern, perceived seriousness of environmental problems, perceived environmental responsibility, self identity in environmental protection, peer influence and green purchasing behavior.

نتیجه انگلیسی مقاله

In view of the dearth of non Western research on green marketing, this paper examines gender differences in green purchasing behavior among Hong Kong adolescent consumers. Findings imply that the common approach of rational appeals is not sufficient to motivate adolescents to make an environmental purchase.
The present study shows that the key to successful green marketing among adolescents in Hong Kong lies in the effective use of emotional appeals in the marketing messages, peer networking to create word of mouth or buzz, and gender based market segmentation.