عنوان انگلیسی مقاله:

Multiple criteria decision making in two sided assembly line balancing: Agoal programming and a fuzzy goal programming models

ترجمه عنوان مقاله: تصمیم گیری چند معیاره در خط مونتاژ متعادل دوطرفه: هدف برنامه نویسی و هدف مدل های فازی برنامه نویسی

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 29 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

12500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چكیده
 • مقدمه
 • شكل1: نمودار حق تقدم، زمان كاركرد و جهات براساس 16 مشكل
 • شكل2:: وظایف. الف: خط مونتاژ یك طرفه ب: خط مونتاژ دوطرفه با زمان چرخه 15
 • جدول1:خلاصه ای از تحقیقات در خطوط مونتاژ دوطرفه.
 • فرمول ریاضی TALBP
 • فرمول های GP
 • برنامه ریزی هدف
 • پیشنهاد مدل MIGP
 • فرمولاسیون FGP
 • برنامه نویسی هدف فازی
 • مدل پیشنهادی FMIGP
 • شكل3: عضویت در هدف فازی با نمایندگی از تعدادی از جفت ایستگاه ها
 • شكل4: عضویت در هدف فازی با زمان چرخه
 • شكل5:تابع عضویت در هدف فازی در باره كار ایستگاه
 • مثال های كاربردی
 • محاسبه آزمایش و نتاج
 • آزمایش های محاسباتی
 • نتایج محاسباتی
 • جدول2:خلاصه ای از نتایج حاصل از مساله
 • جدول3: نتایج مدل MIP
 • جدول4: اطلاعات مساله
 • جدول5: محدودیت های تحمل بالا پایین  و توالی اولویت اهداف
 • جدول6: مدل MIGP و FMIGP
 • نتایج و مسیر تحقیقاتی آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده تصمیم گیری چند معیاره در خط مونتاژ متعادل دوطرفه: هدف برنامه نویسی و هدف مدل های فازی برنامه نویسی

خطوط مونتاژ دوطرفه در مونتاژ محصولات بزرگ مانند كامیون و اتوبوس استفاده می شود. در این نوع از خطوط تولید، هردو طرف از خط به صورت موازی استفاده می شود. در عمل ممكن است برای بهینه سازی بیش از یك هدف متضاد به طور همزمان به طور موثر و واقع بینانه ای راه حل هایی ارائه شود. در این مقاله یك مدل ریاضی، یك مدل برنامه ریزی ایده آل پیشگیرانه با مجموعه اهداف و یك مدل برنامه نویسی فازی برای اهداف غیردقیق در تعادل خط مونتاژ دوطرفه ارائه شده است. مدل ریاضی با حداقل تعداد جفت ایستگاه ها به عنوان هدف اصلی بوده و ان با تعدادی از ایستگاه ها به عنوان یك هدف ثانویه  می باشد.

همچنین محدودیت منطقه بندی در این مدل در نظر گرفته شده و مجموعه ای از مشكلات آزمون در تحقیقات حل شده است. مدل های برنامه نویسی پیشنهادی براساس شرایط چندمعیاره تصمیم گیری در رویكردهای خط مونتاژ به صورت متعادل دوطرفه با اهداف چندگانه می باشد. تعداد جفت ایستگاه ها و زمان چرخه و تعدادی از وظایف در هر ایستگاه به عنوان هدف در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال مشكل حل شده و مطالعه محاسباتی برای نشان دادن انعطاف پذیری و كارایی مدل های پیشنهادی برنامه نویسی ارائه شده است. براساس ترجیحات تصمیم گیرنده، مدل های پیشناهدی قادر به بهبود مقادیر اهداف هستند.

كلمات كلیدی: تعادل در خط مونتاژ دوطرفه، برنامه نویسی پیشگیرانه، برنامه نویسی فازی، تصمیم گیری چندمعیاره

ترجمه مقدمه مقاله

معمولا خطوط مونتژ در طیف وسیعی از صنایع برای تولید همگن محصولات استاندارد با حجم بالا استفاده می شود. خط مونتاژ شامل مجموعه ای از ایستگاه های پی در پی است كه باهم توسط یك سیستم انتقال مواد كار می كنند كه در ان اجزا به صورت متوالی در محصول نهایی مونتاژ به هم وصل شده و آنها از یك ایستگاه به ایستگاه دیگر به طور پی در پی منتقل می شوند تا خط به پایان برسد. اجزا بسته به پردازش در یك مجموعه ای وظایف بوده و انها در هر ایستگاه در طول زمان ثابت با نام زمان چرخه قرار می گیرند. وظایف ایستگاه های اختصاص داده شده براساس روابط تقدم با توجه به وظایف و محدودیت های خاص است كه هدف آن بهینه سازی یك تا چند هدف مانند به حداقل رساندن تعداد ایستگاه ها با توجه به زمان چرخه و یا زمان چرخه كم برای تعدادی از ایستگاه ها می باشد. انتصاب عملی وظایف باید در ایستگاه ها تضمین كننده محدودیت های زیر باشد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png