عنوان انگلیسی مقاله:

Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Approach to assess the Project Quality Management in Project

ترجمه عنوان مقاله: تصمیم گیری چند معیاره فازی با رویکرد ارزیابی مدیریت کیفیت پروژه در پروژه

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 13 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله تصمیم گیری چند معیاره فازی با رویکرد ارزیابی مدیریت کیفیت پروژه در پروژه

مدیریت کیفیت پروژه شامل فرآیندها و فعالیت های مورد نیاز برای تعیین و دستیابی به کیفیت پروژه است. مدیریت کیفیت پروژه شامل فرآیندهای مورد نیازی است که جهت حصول اطمینان به نیاز پروژه برای انجام را برآورده سازد.

بر اساس معیارهای ارزیابی مشخص شده، یک ساختار سلسله مراتبی سه بعدی و پانزده معیار ساخته شده است و یک رویکرد سیستماتیک با نظریه فازی ANP(FANP) برای ارزیابی نرخ اهمیت نسبی و رتبه بندی این معیارها استفاده شد.بحث برای نتایج ساخته شده و نتیجه گیری مختصر ارائه شده است.بنابراین، هدف از این مقاله ارزیابی مدیریت کیفیت پروژه در پروژه است.نتایج نشان می دهند که رابطه متقابل بین معیارها وجود دارد، که بعد “برنامه ریزی کیفیت” تاثیر گذار ترین بعد است، علاوه بر این، معیارهای “طرح مدیریت پروژه“، “محدوده پروژه”، و “طرح مدیریت کیفیت” نفوذ بالاتری در میان هر یک از ابعاد دارند، بنابراین آنها را به عنوان مراحل عمده جهت ارتقاء کیفیت مدیریت پروژه در نظر می گیریم.

واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت پروژه، تئوری فازی، ANP فازی (فرآیندهای تحلیلی فازی)

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط