عنوان انگلیسی مقاله:

Effects of Leader Member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark

ترجمه عنوان مقاله: تبادل رهبر و حمایت سازمانی از نوآوری سازمانی: مطالعه موردی تکنو پارک دنیزلی

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 14 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسی گزارشات و فرضیه ها
 • نوآوری سازمانی
 • تبادل رهبر-عضو به عنوان یک پیش نیاز در فرآیند نوآوری
 • پشتیبانی سازمانی درک شده به عنوان یک پیش نیاز برای نوآوری
 • روش تحقیق
 • هدف تحقیق
 • نمونه گیری و جمع آوری داده ها
 • تحلیل ها و نتایج
 • جدول 1: متغیر های دموگرافیک
 • جدول 2: نتایج تحلیل رگرسیون
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله تبادل رهبر و حمایت سازمانی از نوآوری سازمانی

نوآوری به عنوان کلیدواژه ی حیاتی برای بقا در محیط های در حال تغییر در نظر گرفته می شود. این پژوهش مدل توالی تبادل رهبر-عضو  و حمایت سازمانی درک شده را در  عرصه نوآوری سازمانی مورد بررسی قرار می دهد. داده های تحقیق از 77 زیردست که در شرکت های تکنوپارک در دنیزلی ترکیه کار می کردند جمع آوری شده است. داده ها از طریق برنامه آماری SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و دو رابطه مطرح شده از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون مورد تست قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هنگامی که تبادل رهبر عضو بیشتر شود، سطح نوآوری سازمانی نیز افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، وقتی حمایت سازمانی درک شده نیز افزایش یابد سازمان ها ممکن است نوآوری بهتری ارائه دهند. بنابراین، می توان استدلال کرد که سازمان های متمرکز بر خلاقیت و نوآوری ممکن است انتخاب رهبر را با تاکید بر رویکرد تبادل رهبر-عضو و  تسهیلات حمایت های سازمانی برای کارکنان در نظر بگیرند.

کلمات کلیدی: نوآوری سازمانی، تبادل رهبر-عضو، پشتیبانی سازمانی درک شده، فرهنگ سازمانی، خلاقیت

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله تبادل رهبر و حمایت سازمانی از نوآوری سازمانی

امروزه، شرکت ها در یک محیط پویا و غیر قابل پیش بینی رقابت می کنند. نوآوری، یک مولفه کلیدی برای بقا در چنین محیط هایی است. نقش اصلی نوآوری، فراهم کردن مزیت رقابتی برای شرکت است. تعدادی از عوامل تاثیر گذار بر نوآوری سازمانی نیز مورد بحث قرار گرفته اند. عوامل که می توانند به صورت یک گروه طبقه بندی شوند و عبارتند از سبک رهبری، سطح سازمانی مانند استراتژی، ساختار سازمانی، فرهنگ، جو و حمایت سازمانی. در میان این گروه از عوامل، رهبران یکی از مولفه های مهم و موثر پیش بینی کننده نوآوری هستند (آمابیل 1998، جانگ 2001، مامفورد و گاستافسون 1988).

ارتباط بین رفتار مثبت مرتبط با عملکرد کارکنان و یک سازمان در تئوری تبادل اجتماعی مطرح شده است (بلو 1964). می توان استدلال کرد که تبادل اجتماعی مسبب تعهدات نا مشخص است خصوصا هنگامیکه یک شخص با این موافق باشد انتظار دیدن اینده وجود خواهد داشت (گولدنر 1960). تبادل بین کارکنان نظارتی و کارکنان سازمان در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط