عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of internal and external market orientation on performance in local public organisations

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 24 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: powerpoint & word

 دانلود ویژه اعضاء

دانلود مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه ایجاد و گسترش ادبیات گرایش بازار از طریق بررسی تاثیر ابعاد فرعی (زیر ابعاد) گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد مالی و غیر مالی در حوزه بخش دولتی محلی است.
طرح / روش / رویکرد: همگام با مطالعات قبلی در مورد گرایش بازار، یک  طرح پژوهشی کمی به تصویب رسید. جمع آوری داده ها از طریق بررسی از طریق پست الکترونیکی یک نمونه از یک سازمان محلی پرتغالی دولتی (اعضای هیئت مدیره اجرایی شهرداری) انجام شد. مدل سازی معادله ساختاری برای تجزیه و تحلیل روابط فرض شده مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: شش تا از 12 فرضیه حمایت شدند. در مورد زیرمجموعه های گرایش بازار خارجی، این مطالعه نشان می دهد که انتشار و پاسخ گویی به اطلاعات خارجی به شدت بر عملکرد غیر مالی تاثیر می گذارد. در مقابل، نسل اطلاعات خارجی و پاسخگویی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت دارد. با توجه به گرایش بازار داخلی، نتایج نشان دهنده تاثیر کمتر ابعاد فرعی مختلف بر عملکرد است. به طور خاص، تنها بعدی که بر عملکرد سازمانی (مالی و غیر مالی) تاثیرمثبت می گذارد تولید اطلاعات داخلی است. این امر بر نیاز به تقویت انتشار اطلاعات داخلی و پاسخگویی به منظور ارتقاء عملکرد سازمانی تاکید می کند.
ابتکار / ارزش: این مقاله، یافته های اصیل و منحصر به فردی ارائه می دهد و با توجه به دانش نویسندگان، این تحقیق یکی از چند مطالعه ای است که به نقش ابعاد فرعی گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در بخش دولتی محلی می پردازد.یافته های این مطالعه بر تاکید های اخیر در مورد رویکردهای مجزای (داخلی و خارجی) بهگرایش بازار عملکرد افزوده است.

کلمات کلیدی:گرایش بازار، بازاریابی داخلی، عملکرد سازمانی، بخش دولتی محلی