عنوان انگلیسی مقاله:

The influence of organizational factors on e-business use: analysis of firm size

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی: تجزیه و تحلیل اندازه شرکت

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه نظری و توسعه فرضیات
 • اندازه سازمانی و کسب و کار الکترونیک
 • دانش IT و کسب و کار الکترونیک
 • سطح تحصیلات و کسب وکار الکترونیک
 • روش شناسی
 • متغیرها
 • متغیرهای کنترل
 • تحلیل
 • نتایج
 • بحث
 • محدودیت ها و تحقیقات آینده

ترجمه چکیده مقاله

هدف: این مقاله دو هدف را دنبال می کند: اول، تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه و دیگر عوامل سازمانی ( دانش فناوری اطلاعات، پشتیبانی خارجی فناوری اطلاعات و سطح تحصیلات کارمندان) بر بکارگیری کسب و کار الکترونیک. دوم، شناسائی تشابهات و تفاوت های میان این عوامل در سازمان های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ.

طرح/ روش شناسی/رویکرد: مدل پیشنهادی به طور تجربی و با استفاده از داده های بخش کسب و کار الکترونیک W@TCH بررسی شده است. برآورد لوجیت برای کل نمونه و هر نوع از اندازه سازمان در بکارگیری کسب و کار الکترونیک به اجرا در آمد.

یافته ها: این مطالعه در یافت کلیه عوامل سازمانی تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای بر شدت بکارگیری کسب و کار الکترونیک دارند. هنگام بررسی تاثیر اندازه، چنین نتیجه گیری شد، بیشتر احتمال دارد سازمان های متوسط و بزرگ با شدت بیشتری از کسب و کار الکترونیک استفاده کنند. اگر چه سازمان های متوسط و بزرگ شبیه بهم هستند، برخی تفاوت ها بین سازمان های کوچک و متوسط یافت شده است. تنها سازمان های کوچک از برون سپاری IT به عنوان یک عامل کلیدی جهت استفاده از کسب و کار الکترونیک استفاده می کنند.

محدودیت ها / کاربرد های تحقیق: این تحقیق بر اساس مجموعه داده های مقطعی انجام شده است. بنابراین تحقیقی طولی جهت مقایسه نتایج در طول زمان مورد نیاز خواهد بود. مطالعات آینده می توانند بر بکارگیری هر نوع فناوری کسب و کار الکترونیک به جای معیار جهانی بکارگیری کسب و کار الکترونیک تمرکز کنند. هم چنین مطالعات بعدی می توانند تفاوت های موجود در نسبت بکارگیری کسب و کار الکترونیک میان کشور ها را بررسی کنند.

کاربردهای عملی: این مقاله نتیجه می گیرد کمتر احتمال می رود سازمان های کوچک و خرد در مقایسه با سازمان های بزرگ و متوسط، کسب و کار الکترونیک را به اجرا در آورند. عامل تاثیرگذار دیگر بر کسب و کار الکترونیک، تحصیلات نیروی کار است که بیان می کند آموزش می تواند جایگزین استخدام کارکنان IT شود. برون سپاری فعالیت های IT یک استراتژی مناسب برای شرکت های کوچک است.

ارزش/ اصالت: این مقاله به ادبیات کسب و کار الکترونیکی از طریق شواهدجدیدی ازاهمیت اندازه و سرمایه انسانی کمک می کند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیلی برای هر نوع از اندازه سازمان انجام شده است، که این امر مقایسه نتایج را اجازه می دهد.

کلمات کلیدی: کسب و کار الکترونیکی، سازمان های کوچک تا متوسط، دانش فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی

نوع مقاله: پژوهشی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

بکارگیری فناوری های تجارت الکترونیک، روش انجام تجارت سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده است. سازمان هائی که به شدت این فناوری ها را بکار می گیرند، جایگاه رقابتی خود را ارتقاء و کارائی زنجیره ارزش شان را افزایش داده اند. فناوری های جدید نیز اثر بخشی ارتباط سازمان مشتری را بهبود بخشیده اند. از آنجائی که بکارگیری کسب و کار الکترونیکی مزایای متعددی دارد، پژوهش های علمی تا حد زیادی بر بررسی پیشینه بکارگیری آن تمرکز کرده اند.

اندازه سازمان یکی از عوامل تعیین کننده ­ی بکارگیری فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی(ICTs) است. سازمان های کوچک و متوسط (SMEs) سطوح مختلفی از بکارگیری کسب و کار الکترونیکی را در مقایسه با سازمان های بزرگ نشان می دهند. مطالعات گذشته نتایج مختلفی از ارتباط بین اندازه و بکارگیری این فناوری ها را یافته اند. از یک طرف چنین پیشنهاد شده است بیشتر احتمال می رود سازمان های بزرگ تر از کسب و کار الکترونیک استفاده کنند چرا که منابع بیشتری دارند. علاوه بر این، چنین بیان شده که سازمان های بزرگ تنها سازمان هائی هستند که تحول واقعی کسب و کار را اجرا می کنند. از طرف دیگر، دیگر مطالعات بیان می کنند SME ها در مقایسه با سازمان های سلسله مراتبی بزرگ بیشتر به نوآوری و تجربه فرآیند های جدید کسب و کار تمایل دارند.

بر اساس نظریه نوآوری، تفاوت هائی در بکارگیری کسب و کار الکترونیک با توجه اندازه سازمان وجود دارد. با این وجود مطالعات محدودی به اینن تحلیل ها اشاره کرده اند. تحقیقات مرتبط با کسب و کار الکترونیک به طور گسترده بر SMEها و سازمان های بزرگ، با در نظر گرفتن استثنائاتی، تمرکز کرده اند. برای مثال، Ihlstrom and Nilsson (2003)، SMEها را بررسی کرده اما سازمان های خرد را به عنوان استفاده کنندگان کسب و کار الکترونیک نادیده گرفته اند. تحقیقات مرتبط با سازمان های خرد محدود است اگرچه شکلی قالب از سازمان های کوچک تر محسوب می شوند. فقط استثنائات کمی سازمان های متوسط را با سازمان های بزرگ مقایسه کرده اند. اخیرا برخی شواهد دریافته اند حتی در SMEها، اندازه سازمان عامل مهمی برای تشریح کاربرد گسترده تر ابزار ارتباطی مختلف محسوب می شود. مطالعات اخیر هم چنین تمایزات بین سازمان های بزرگ و کوچک را هنگام بررسی نوآوری و نگرانی از تقسیم بندی SMEها به سازمان های خرد، کوچک و متوسط برجسته کرده اند. در این مطالعه بجای تمرکز بر یک نوع خاص از سازمان، به دنبال بررسی تمامی انواع و مقایسه نتایج هستیم. با توجه به خصوصیات سازمان های بزرگ، نه تنها تمایز قائل شدن بین سازمان های بزرگ با دیگر سازمان ها امری لازم است بلکه باید بین سازمان های کوچک، متوسط و خرد نیز تفاوت قائل شد. مطالعه بیشتر جهت درک تفاوت های موجود در بکارگیری کسب و کار الکترونیکی در این سازمان ها نیاز است.یکی از اهداف این مقاله، ارائه شواهد تجربی مختلفی درباره چگونگی تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیک در هر نوع از سازمان یعنی سازمان های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ می باشد.