عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of Dividend Yield and Price Earnings Ratio on Stock Returns: A Study Non Financial listed Firms of Pakistan

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس مطالعه لیستی از شرکت های غیر مالی پاکستان

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: Research Journal of Finance and Accounting ISSN

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • هدف از مطالعه
 • فرضیه مطالعه
 • بررسی ادبیات
 • بازده سود سهام و بازده سهام
 • قرار مورد استفاده مقابل آنها
 • نسبت سود به قیمت و بازده سهام
 • بازده سود سهام سبت سود قیمت و بازده سهام
 • روش شناسی
 • نمونه و اطلاعات
 • مدل مشخصات
 • مدل مطالعه
 • نتایج و بحث
 • تجزیه و تحلیل توصیفی
 • جدول 1 آمار توصیفی
 • تجزیه و تحلیل همبستگی
 • جدول 2 ضرایب همبستگی بیرسونش
 • تجزیه و تحلیل رگرسیون
 • نتیجه
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس

رفتار اقتصادی شرکت ها اهمیت زیادی به دلیل این رفتار اثر بزرگی را در عملکرد شرکت دارد. رفتار اقتصادی در کشور پاکستان به سختی درک شده است. در حال حاضر مطالعه و تجزیه و تحلیل تاثیر نسبت بازده سود قیمت در بازنظر دارد. ده سهام را در همچنین رابطه اندازه و قیمت سهام مشخص شد. در مطالعه حاضر داده از 111 بازار بورس کراجی غیر مالی برای دوره 2009-1998 در شرکت ها ذکر شده است.

تاثیر عملکرد سود سهام و قیمت درآمد بر بازده سهام با استفاده اثر مدل  ثابت تعیین شد. مطالعه های یافته شده نشان می دهد که اندازه و نسبت درآمد شرکت ها. تاثیر مثبت درقیمت سهام قابل توجهی داشته است. رابطه معنی داری بین عملکرد سود و قیمت سهام وجود دارد. همچنین این یافته ها نشان می دهد که سرمایه گذاران می توانند معیارهای سرمایه گذاری های که در استخدام اندازه شرکت اعمال می شود و قیمت ناهنجاری نسبت درآمد به کسب غیر طبیعی بازگشت می دهد.

کلمات کلیدی: پاکستان، نسبت قیمت به درآمد، پنل مدل داده، بازده نسبت سود سهام

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ترجمه مقدمه مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس

مهمترین بخش از اقتصاد بازار سهام است. شرایط اقتصادی کشور حکم است.اندازه گیری بازار سهام آن از طریق عملکرد (بشیر و همکاران) (2011) در پایان سال 2009، 651 اوراق بهادار در شرکت بورس کراجی قرارداشت. سرمایه پرداخت شده بابای rs بود. 894200000000 تولید ناخالص داخلی آن 6 درصد بوده در پایان سال 2009 کل ارزش بازار RS بوده 2890 میلیارداست. سرمایه ی بازار کمتر از 20 درصد تولید ناخالص است که بسیار کم است. سودآوری شرکت از سال 2006 (2009GOP)کاهش یافته است. در میان سال های 2006 تا 2009 سود مالیاتی برای شرکت ها 77 درصد کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال نسبت به سال 2008 سود پس از کسر مالیات67 درصد کاهش و در سال 2009 تاثیر محیط زیست عامل سخت بودن (2009GOP)را جلوه می دهد. در کشور قانون بدو وضعیت سفارش، بحران ترازپرداخت واستهلاک روبیه واحد پول نقره، هندوستان بیش از 20% ، همه ی ترکیب انرژی کاهش سود (2009،GOP)را دشوار کرد.

افزایش سهم Stander 100kse33% است. درون خطی با داشتن بهبود بیشتر در بازارهای سهام است. در پایان سال 2009 نسبت سود سهام به همان  است که 11 درصد است. شرکت پرداخت سود سهام به همان است که 11 درصد است. شرکت پرداخت سود سهام توسط بخش 8060 درصد رشد درمقایسه با 8083درصد درسال 2008 انجام داده بود.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png