عنوان انگلیسی مقاله: 

Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

16500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • فرضیه
 • تاثیر رهبری تحول گرا بر یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی
 • تاثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی
 • تاثیر یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی
 • روش
 • نمونه و روش
 • جدول 1 جزئیات فنی از پژوهش.
 • اقدامات
 • رهبری تحولی
 • یادگیری سازمانی
 • نوآوری سازمانی
 • عملکرد سازمانی
 • مدل و تجزیه و تحلیل
 • نتایج
 • شکل 1. مدل فرضیه
 • جدول 2 ابزار، انحراف معیار و همبستگی.
 • جدول 3 رگرسیون.
 • شکل. 2. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری
 • جدول 4 اعتبار، اطمینان و ثبات داخلی.
 • جدول شماره 5 نتیجه مدل ساختاری (اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل).
 • نتیجه گیری و تحقیقات آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

مقاله رهبری تحول گرا و عملکرد سازمانی

این مطالعه تاثیر رهبری تحول گرا را بر عملکرد سازمانی از طریق قابلیت های پویای یادگیری سازمانی و نوآوری تجزیه و تحلیل می کند. اگر چه این روابط متقابل غیر مستقیم در بهبود عملکرد سازمانی بسیار مهم محسوب می شود، پژوهش های قبلی معمولا این روابط را بررسی نمی کردند. مطالعه حاضر این تاثیرات را به صورت تجربی که براساس تجزیه و تحلیل نمونه ای از 168 شرکت اسپانیایی بوده، تایید می کند. نتایج نشان می دهد که

(1) رهبری تحول گرا به طور مثبت از طریق یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد؛

(2) یادگیری سازمانی به طور مثبت هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد؛

(3) نوآوری سازمانی به طورمثبت بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد.

کلمات کلیدی: عملکرد سازمانی، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی، رهبری تحول گرا

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

رهبری تحول گرا را می توان به عنوان سبک رهبری تعریف کرد که آگاهی منافع جمعی را در میان اعضای این سازمان افزایش می دهد و به آنها در رسیدن به اهداف جمعی شان کمک می کند. در مقابل، رهبری تبادلی روی ترویج منافع فردی رهبران و پیروان شان تمرکز می یابد و می خواهد به جلب رضایت از تعهدات قراردادی در بخشی از هر دو با ایجاد اهداف و نظارت و کنترل نتایج دست یابد (باس و آوولیو، 2000).

رهبران از رفتار تبادلی و تحولی در درجات مختلف استفاده می کنند (باس، 1999). این بررسی روی رهبری تحول گرا متمرکز شده است. نظریه های رهبری تحول گرا بر احساسات، ارزش ها و اهمیت رهبری گرا در تشویق ایجاد خلاقیت در کارکنان تاکید می ورزد. کارکنان منبع با ارزشی در شرکت هستند، منبعی که در آن رهبر تحول گرا مسئولیت های را بر عهده می گیرد و توسعه حرفه ای اش را ارتقا می دهد.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

مقاله رهبری تحول گرا و عملکرد سازمانی

سازمان ها برای بهبود عملکردشان در محیط کسب و کار واقعی در حال تغییر نیاز به رهبری تحولی دارند. این پژوهش در بهبود عملکرد با نشان دادن نقش استراتژیک یادگیری سازمانی و سازمانی نوآوری سهیم بوده است. مدیریت این متغیر ها ارزش را در این سازمان افزایش می دهد که کپی کردن آن دشوار است. به طور خاص، نتایج پشتیبانی از تمام فرضیه نشان می دهد که سبک مدیریت رهبری از طریق یادگیری سازمانی و نوآوری به طور همزمان بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد. اول، این تحقیق رابطه مثبتی بین رهبری تحولی و یادگیری سازمانی و نوآوری را نشان داد.

این سبک رهبری، تغییر و درایوهای سیستم، طراحی آنها را برای به اشتراک گذاشتن و انتقال دانش از طریق فرایند یادگیری سازمانی تجزیه و تحلیل می کند (لی و همکاران، 1999، سنگه، 1990). بنابراین، رهبری در یادگیری سازمانی (سنگه، 1990؛ وریمنس و وردزسما، 1992) در جهت غلبه بر موانع که ممکن است جلوی آموزش را بگیرد متعهد شده است (فتیله و لئون، 1995). یادگیری سازمانی به دنبال ایجاد مسیری برای توسعه حرفه ای در به دست آوردن استعداد و شایستگی است که به مزیت پایدار از طریق نوآوری دست می یابد (سنگه و همکاران، 1994).