عنوان انگلیسی مقاله:

Organizational Citizenship Behavior and Impacts on Knowledge Sharing: An Empirical Study

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر رفتار شهروندی سازمانی اشتراک دانش: یک مطالعه تجربی

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: Published by Canadian Center of Science and Education

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

 چکیده

هدف: این پژوهش بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی با ابعاد پنجگانه: (وظیفه شناسی، احترام، گذشت و فداکاری، نوع دوستی، و احترام به ارزشهای اداری یا فضیلت مدنی) در به اشتراک گذاری دانش در محیط کسب و کار کشور اردن – به طور خاص در شرکت های صنعت داروسازی است.
طرح / روش / رویکرد: برای این منظور، پرسشنامه تهیه و به (205) نفر از کارکنان جامعه که از  شرکت های صنعت داروسازی انتخاب شدند توزیع شد. تعداد (193) پرسشنامه دریافت شد، (4) مورد با توجه به پاسخ های ناقص رد شد و (189) مورد که شامل (92٪) از هدف نمونه است جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند.
یافته ها: مهم ترین یافته های این مطالعه حاکی از آن بود که ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (به ترتیب: گذشت و فداکاری، نوع دوستی و وظیفه شناسی) است که تاثیر بیشتر در به اشتراک گذاری دانش دارا هستند.
اصالت / ارزش:  این مقاله با افزودن به دانش موجود به پژوهش های قبلی در باره  اشتراک دانش کمک می کند.
این مقاله توصیه های کلیدی نسبت به توسعه رفتار شهروندی سازمانی در شرکت های صنعت داروسازی اردن و در نتیجه افزایش اشتراک دانش را می دهد.

کلمات کلیدی: شهروندی سازمانی، دانش، صنعت داروسازی، اردن