عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of enterprise resource planning systems on management control systems and firm performance

ترجمه عنوان مقاله: تاثير سيستم های برنامه ريزی منابع موسسه بر سيستم های کنترل مديريت و عملکرد شرکت

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 20 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 37 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

14500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

در این تحقیق، ما به  توسعه تحقیقات موجود در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی از طریق بررسی اثرات تصویب سیستم سازمانی و پس از آن عملکرد غیر مالی و مالی یک شرکت می پردازیم. به طور خاص، ما نقش سیستم های  کنترل مدیریت رسمی و غیر رسمی به عنوان مکانیسم هایی که به واسطه اثر شرکت سیستم های برنامه ریزی منابع تصویب بر عملکرد شرکت را بررسی می کند می پردازیم. تجزیه و تحلیل تجربی ما بر اساس داده های نظر سنجی برگرفته از از 70 واحد تجاری از شرکت های فنلاندی است.

به طور کلی، یافته های ما نشان می دهد که نوع رسمی از سیستم های کنترل مدیریت به عنوان متغیرهای مداخله گر واسطه اثر مثبت بین سیستم های سازمانی تصویب و عملکرد غیر مالی عمل می کنند. انواع غیر رسمی از سیستم های کنترل مدیریت، اثرات واسطه مشابه را نشان نمی دهد. ما همچنین ارتباط معنی داری بین غیر مالی و عملکرد مالی شرکت را پیش بینی و بدست آوردیم. این نتایج مهم هستند زیرا شواهد در نقش مشترک سیستم های سازمانی و سیستم کنترل مدیریت بر بهبود عملکرد شرکت در پژوهش های گذشته بسیار محدود است.
نتایج ما نشان می دهد که استفاده از سیستم های سازمانی، بهبود عملکرد شرکت در دراز مدت را حاصل می شود، و کمک می کند که رسمیت بیشتری از انواع رسمی از کنترل مدیریت شرکت در رسیدن به اهداف عملکرد آینده فراهم آورد.

کلمات کلیدی: سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی، تصویب، کنترل مدیریت رسمی و غیر رسمی، سیستم، عملکرد شرکت، بررسی، مدل مسیر

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط