عنوان انگلیسی مقاله:

The effects of stock liquidity on firm value and corporate governance: Endogeneity and the REIT experiment

ترجمه عنوان مقاله: تأثیر نقدشوندگی سهام بر ارزش بنگاه و حاکمیت شرکتی: آزمایش درونزایی و REIT

$$$: فقط 10500 تومان (قیمت نیم بهاء)

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 34 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • ساختارهای سرمایه گذاری مشابه
 • الزامات نرخ پرداخت بالا
 • ساختارهای مالکیت افراد بیرونی و سرمایه گذاران نهادی
 • فرضیات
 • تأثیر نقدشوندگی سهام بر عملکرد بنگاه
 • تأثیر نقدشوندگی سهام بر حاکمیت شرکتی
 • متدولوژی ها
 • تعریف
 • متغیرها
 • معیارهای نقدشوندگی سهام
 • معیارهای عملکرد بنگاه
 • معیارهای مالکیت نهادی
 • تحلیل رگرسیون
 • برآورد اثر تیمار از طریق آزمون های درونزایی و تغییر در تفاوت ها
 • مرحله 1: تعریف اثر تیمار: اعشاری سازی
 • مرحله 2: برآورد اثر تیمار: برآورد تغییر در تفاوت ها
 • مرحله 3: برآوردکننده های همسان سازی: برآوردکننده همسان سازی نمره گرایش
 • برآوردکننده همسان سازی نمره گرایش
 • داده ها و خلاصه آمار
 • نتایج تجربی
 • آیا نقدشوندگی سهام باعث افزایش ارزش بنگاه های REIT می شود؟
 • آزمون تغییر در تفاوت ها: تأثیر علّی نقدشوندگی بر عملکرد بنگاه
 • تأثیر نقدشوندگی سهام بر مالکیت نهادی
 • آزمون تغییر در تفاوت ها: تأثیر علّی نقدشوندگی بر مالکیت نهادی
 • آزمون های استواری
 • تحلیل های دیگر
 • تفسیرهای نهایی
 • نتیجه گیری
 • تقدیر و تشکر
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله تأثیر نقدشوندگی سهام بر ارزش بنگاه

این مطالعه به بررسی تأثیر نقد شوندگی سهام بر ارزش بنگاه و حاکمیت شرکتی در محیط صندوق  های سرمایه  گذاری در املاک و مستغلات (REIT) می  پردازد. ویژگی  های منحصربه  فرد صنعت REIT از جمله شباهت ساختارهای سرمایه  گذاری، الزامات نرخ پرداخت بالا، و اهمیت سرمایه  گذاران نهادی نشان دهنده تأثیر مثبت نقد شوندگی سهام بر ارزش بنگاه از طریق حاکمیت شرکتی است.

برای رفع مشکل درونزایی، آزمون تغییر در تفاوت  ها را بر اساس برآوردکننده همسان سازی نمره گرایش انجام دادیم. نتایج نشان داد که نقدشوندگی سهام REIT تأثیری علّی و مثبت بر ارزش بنگاه (که با متغیر کیو توبین اندازه  گیری می شود) دارد. از آن مهم تر، نقد شوندگی سهام REIT به افزایش حاکمیت شرکتی از مسیر مالکیت نهادی کمک می  کند. نقدشوندگی سهام REIT به افزایش مالکیت نهادی منجر می  شود، خصوصاً برای آن دسته از سرمایه  گذاران نهادی که جزء ناظران فعال هستند و نیز سرمایه  گذاران نهادی که در پورتفولیوی REIT آن  ها مالکیت در چند بنگاه دیده می  شود.

کلیدواژه  ها: نقدشوندگی سهام، REIT، حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، درونزایی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه مقاله تأثیر نقدشوندگی سهام بر ارزش بنگاه

نقدشوندگی سهام نه تنها یکی از موضوعات حوزه ساختار خُرد بازار است بلکه می ­توان آن را از دیدگاه تأمین مالی شرکتی بررسی کرد. یکی از دیدگاه­ های کلی این است که نقدشوندگی سهام با کاهش هزینه سرمایه و اثرگذاری بر سرمایه­ گذاری­ های شرکتی تأثیری بازخوردی بر ارزش بنگاه دارد (فوکو و همکاران، 2013).1 استدلال دیگر این است که نقدشوندگی سهام می ­تواند آگاهی­ بخشی قیمت سهام را افزایش بدهد و در نتیجه آن مدیران از قیمت آگاهی ­بخش سهام اطلاعاتی به دست می ­آورند و تصمیمات سازمانی ارزش ­آفرین اتخاذ می­ کنند. با وجود مشکلات نمایندگی، نقدشوندگی سهام از طریق حاکمیت شرکتی تأثیری اقتصادی بر ارزش بنگاه می­ گذارد. این مطالعه برای اثبات این موضوع که نقدشوندگی سهام بر ارزش بنگاه تأثیری مثبت دارد و از مسیر مالکیت نهادی به افزایش حاکمیت شرکتی کمک می­ کند آزمایشی بر روی یک صنعت منحصر به­ فرد انجام می­ دهد.

نظریه های مختلفت حاکمیت شرکتی

نظریات موجود دیدگاه­ های متفاوتی درباره نحوه افزایش حاکمیت شرکتی از طریق نقدشوندگی سهام ارائه می­ کنند. دایموند و ورچیا (1982) و هولم ستروم و تیرول (1993) نشان داده­ اند که اطلاعات موجود در قیمت سهام به قراردادهای انگیزشی مدیریتی و نظارت بر عملکرد کمک می­ کند. فور-گریماد و گرومب (2004) معتقدند که بازار سهام نقدی می ­تواند اطلاعاتی درباره فعالیت ناظر ایجاد کند و سهامداران بزرگ (نظیر سرمایه­ گذاران نهادی) را به نظارت تشویق کند. با وجود این، درباره این موضوع که آیا سهام نقدتر مانع از حاکمیت شرکتی می­ شود یا آن را بهبود می­ دهد دیدگاه­ های متفاوتی وجود دارد.

از یک سو، کافی (1991) و باید (1993) معتقدند که بازار سهام نقدی هزینه ­های خروج را کاهش می­ دهد و در نتیجه جذابیت اظهارنظر را برای ناظران احتمالی کاهش می­ دهد. از سوی دیگر، کایل و ویلا (1991) و ماگ (1998) معتقدند که بازار سهام نقدی هزینه خرید سهام را کاهش می­ دهد و به سرمایه ­گذاران کمک می­کند بلوک ­هایی را جمع ­آوری کنند که مشوق­ های کافی برای اظهار نظر یا مداخله را ایجاد می­ کنند. ادمنز (2009) نشان می­دهد که در طول معامله سهام یک بنگاه توسط سرمایه­ گذار نقدشوندگی سهام یک مکانیزم حاکمیتی به وجود می ­آورد (برای مثال خروج واقعی از طریق فروش سهام در آینده و تهدید به خروج از طریق تشویق پیشاپیش مدیر).

ترجمه نتیجه گیری مقاله

نتیجه گیری تأثیر نقدشوندگی سهام بر ارزش بنگاه

این مطالعه با بررسی دو موضوع به هم مرتبط تأثیر نقد شوندگی سهام را بر ارزش بنگاه و حاکمیت شرکتی بررسی کرده است. موضوع اول ما استفاده از محیط خاص صنعت REIT برای اثبات تأثیر مثبت نقد شوندگی سهام بر ارزش بنگاه و نقش آن در افزایش حاکمیت شرکتی است. موضوع دوم ما رفع مشکل درونزایی در رابطه تجربی بین نقد شوندگی سهام و ارزش بنگاه است. یافته های ما بر اهمیت بازار سهام نقد در تقویت عملکرد بنگاه های صنعت REIT تأکید می کند. از آن مهم تر، یافته های ما تأثیر نقد شوندگی سهام بر حاکمیت شرکتی را مشخص می کند، به طور خاص از مسیر افزایش مشارکت و انگیزه های نظارتی سرمایه گذاران نهادی (به ویژه آن هایی که جزء ناظران فعال هستند و در چند بنگاه مالکیت دارند).

یافته های مقاله تأثیر نقدشوندگی سهام بر ارزش بنگاه

یافته های ما: اول: مدیران و سرمایه گذاران باید نقش بالقوه نقدشوندگی سهام را در تأثیرگذاری بر ارزش بنگاه بشناسند و رابطه بین نقدشوندگی و ارزش را درک کنند. پس از شناسایی نقش ارزش آفرین نقدشوندگی سهام، بنگاه ها باید به دنبال فرصت ها و سیاست هایی باشند که بتواند نقدشوندگی سهام را افزایش بدهد.

دوم: بحث سیاست گذاری کمک می کند که آیا بازار سهام نقد به حاکمیت شرکتی کمک می کند یا مانع از آن میشود. طبق نظر ادمنز (2014)، حاکمیان مدل ژاپنی سهام غیرنقد یا مالیات تراکنش های مالی اتحادیه اروپا احتمالاً به دلیل حفظ بلندمدت سهامداران و تشویق آن ها به حاکمیت از طریق اظهارنظر از سهام غیرنقد حمایت می کنند. با توجه به این که رابطه بین نقدشوندگی سهام و حاکمیت شرکتی برای این بحث سیاست گذاری حائز اهمیت است یافته های حاصل از محیط REIT این دیدگاه را تأیید می کند که بازار سهام نقد به جای ممانعت از حاکمیت شرکتی از آن پشتیبانی می کند.

سوم: با وجود یک بازار سهام نقد، سیاست پرداخت یک بنگاه و نظارت سرمایه گذاران بیرون از بنگاه می تواند با هم ارتباط داشته باشند و مکمل یکدیگر باشند. این دیدگاه در مورد سایر محیط های سازمانی نیز قابل استفاده است. برای مثال، بنگاه ها یا صنایعی که نرخ پرداخت بالایی دارند یا به سهام وابسته هستند باید فرصتهای ارزش آفرینی ناشی از نقدشوندگی سهام را بشناسند.

در نهایت، تحلیل ما سرآغاز پژوهش هایی در آینده است که می تواند روابط مهم بین تأمین مالی شرکتی و ساختار خُرد بازار را مشخص کند. پژوهشهای آتی باید به دنبال ویژگی های صنعتی یا نهادی خاصی باشند که بتواند آثار متفاوت نقدشوندگی سهام را برارزش بنگاه نشان بدهد. همچنین پژوهش های آتی می توانند آثار متفاوت نقدشوندگی سهام بر حاکمیت شرکتی و سایر آثار ساختار خُرد بازار را بررسی کنند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی سایت: 09120323225

فرم تماس با ما

مطالب مرتبط