عنوان انگلیسی مقاله:

The influence of socio demographic variables on customer satisfactionand loyalty in the private banking industry

ترجمه عنوان مقاله: تأثیر متغیرهای اجتماعی: جمعیت شناختی بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری اختصاصی

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 24 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 29 صفحه

منبع: الزویرو ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور ادبیات
 • مدل و فرضیات
 • ارزش سرویس، رضایت مشتری و وفاداری مشتری
 • تأثیر متغیرهای اجتماعی: جمعیت شناختی
 • شکل 1. مدل معادلات ساختاری
 • داده ها و متدولوژی
 • مدل های اندازه گیری
 • جدول 1. مرور متغیرهای جمعیت شناختی در مطالعات رضایت مشتری
 • جدول 2 عملیاتی سازی سازه های بازتابی
 • جدول 3. همبستگی آیتم ها و آمار توصیفی شاخص ها
 • جمع آوری داده ها
 • آمار توصیفی
 • جدول 4. آمار توصیفی
 • جدول 5. ترکیب نمونه بر اساس نوع تأمین کننده خدمات بانکداری اختصاصی
 • جدول 6. ترکیب نمونه بر اساس اندازه دارایی های نقد
 • نتایج
 • مدل اندازه گیری
 • جدول 7. ارزیابی مدل های اندازه گیری بازتابی
 • جدول 8. همبستگی سازه و معیار فورنل- لاکر
 • جدول 9. بار متقاطع
 • مدل ساختاری
 • جدول 10. ارزیابی سازه های درونزا
 • شکل 2. بررسی مدل- آثار مستقیم
 • جدول 11. ارزیابی هم خطی و اندازه تأثیر
 • بررسی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده
 • جدول 12. نتایج آزمون ANOVA متغیرهای اجتماعی- جمعیت شناختی
 • جدول 13. تفاوت در میانگین نمرات بر حسب متغیرهای مهم اجتماعی- جمعیت شناختی
 • بررسی اثر تعدیلی
 • بحث
 • نتایج مدیریتی
 • نتایج برای پژوهش های آتی
 • نتیجه گیری
 • نکات
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله

هدف: در این مقاله هدف نویسندگان بررسی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی مشتری بر ارزش سرویس، رضایت مشتری و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری اختصاصی است یعنی محیطی با درگیری زیاد.

طرح/ متدولوژی/ روش: نویسندگان یک مدل معادلات ساختاری را با کمک روش حداقل مربعات جزئی (PLS) برآورد می کنند. آن ها به منظور بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی جمعیت شناختی، تحلیل واریانس (ANOVA) را برای بررسی تفاوت میانگین سازه ها انجام می دهند. علاوه بر این، آن ها تحلیل میانجی را برای بررسی تأثیر غیرمستقیم ارزش سرویس بر وفاداری مشتری انجام می دهند.

یافته ها: نویسندگان دریافتند که رضایت مشتری، تأثیر مثبت و بالایی بر وفاداری مشتری دارد. اما ارزش سرویس هیچ تأثیر مستقیم معناداری برای وفاداری مشتری ندارد؛ تأثیر ارزش سرویس بر وفاداری مشتری به طور کامل توسط رضایت مشتری تعدیل شده است. با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی مشتری، نویسندگان تفاوت های معناداری را در نمرات میانگین مربوط به وضعیت استخدام، نوع تأمین کننده خدمات بانکداری اختصاصی و اندازه دارایی های نقد به دست آوردند.

محدودیت ها/ نتایج تحقیق: پژوهش های دیگر باید آثار تعدیل کننده بالقوه متغیرهای مختلف مرتبط با مشتری را تحلیل کنند. به منظور تأکید بر یافته های نویسندگان باید یک مطالعه تکرار انجام شود.

محدودیت های عملی: نویسندگان تفاوت معناداری برای نمره رضایت و وفاداری مشتری در مورد وضعیت استخدام و اندازه دارایی های نقد به دست آوردند. بنابراین مدیران باید بر افراد با ثروت خالص بالا و بسیار بالا تمرکز کنند زیرا این بخش ها رتبه رضایت و وفاداری بیشتری را نشان می دهند. علاوه بر این، مشتریان باید علاوه بر اندازه دارایی نقد از نظر وضعیت استخدام نیز بخش بندی شوند.

اصالت/ ارزش: نویسندگان، تحلیل خود را در یک محیط با درگیری زیاد انجام دادند. آن ها با استفاده از یک نمونه منحصر به فرد 286 پرسشنامه از مشتریان بانکداری اختصاصی، آثار مستقیم متغیرهای اجتماعی- جمعیت شناختی را بر ارزش سرویس، رضایت مشتری و وفاداری مشتری به دست آوردند. بنابراین، یافته های نویسندگان نتایج مهمی برای مدیران در صنعت بانکداری اختصاصی و به همین ترتیب برای پژوهشگران بازاریابی در بر دارد.

کلیدواژه ها: بانکداری اختصاصی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، حداقل مربعات جزئی (PLS)، متغیرهای اجتماعی- جمعیت شناختی، ANOVA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

 

 

مطالب مرتبط