عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of intellectual capital disclosure on cost of equity capital: A case of French firms

ترجمه عنوان مقاله: تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی: موردی از بنگاه های فرانسوی

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 26 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور منابع و تدوین فرضیات
 • طراحی پژوهش: متدولوژی
 • داده ها و انتخاب نمونه
 • جدول 1. توزیع نمونه بر حسب گروه بخش
 • تعریف متغیرها
 • متغیر وابسته (اندازه گیری هزینه سرمایه سهام عادی)
 • متغیرهای مستقل
 • اندازه گیری سطح افشا
 • متغیرهای کنترل
 • مدل های پژوهش (مدل تجربی)
 • یافته های پژوهش
 • آمار توصیفی
 • نتایج رگرسیون چندگانه خطی
 • جدول 2. آمار توصیفی مربوط به متغیرهای منتخب
 • جدول 3. امتیازات توصیفی افشا بر حسب صنعت
 • جدول 4. نتایج رگرسیون چندگانه خطی (بر حسب بخش)
 • تحلیل های بیشتر (پیگیری زیاد از سوی تحلیلگران در برابر پیگیری کم از سوی تحلیلگران)
 • جدول 5. نتایج رگرسیون چندگانه خطی برای پیگیری کم از سوی تحلیلگران و پیگیری زیاد از سوی تحلیلگران
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

مقاله افشای سرمایه فکری

مقاله افشای سرمایه فکری

هدف این مقاله بررسی تجربی تأثیر افشای سرمایه فکری (IC) بر هزینه سرمایه سهام عادی است. مبنای این پژوهش تجربی شرکت های پذیرفته شده در شاخص بازار بورس  French SBF 120 است. یافته ها فرضیات ما مبنی بر وجود ارتباطی منفی و معنادار بین افشای سرمایه فکری به همراه دو مولفه آن (سرمایه انسانی، ساختاری) با هزینه سهام عادی را تأیید می کند. اما تأثیر منفی افشای سرمایه رابطه ای تأیید نمی شود.

نتایج این مقاله برای سیاستگذاران و بنگاه ها بسیار مهم است. در واقع، شناسایی تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی، سیاستگذاران را در ارزیابی هزینه ها و منافع افشا یاری می کند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که افزایش افشای IC از نظر کاهش هزینه سرمایه به نفعمدیران بنگاه ها است. این مطالعه یکی از اولین مطالعاتی است که شواهد تجربی را درباره ارتباط بین هزینه سرمایه سهام عادی و سطح افشا در سه دسته مختلف سرمایه فکری (سرمایه انسانی؛ ساختاری و رابطه ای) ارائه می کند.

کلیدواژه ها:افشا، سرمایه فکری، شرکت های فرانسوی، هزینه سرمایه سهام عادی

ترجمه مقدمه مقاله

مقاله تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی

بررسی پیامدهای اقتصادی افشای اطلاعات موضوعی است که در پژوهش های حسابداری و مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دلیل اصلی انجام این پژوهش دستاوردهای آن برای سیاستگذاری، به خصوص برای فرایند تدوین استاندارد است. در واقع، شناسایی پیامدهای افشای اطلاعات می تواند مبنایی برای ارزیابی هزینه ها و منافع افشا فراهم کند که یکی از ملاحظات مهم در فرایند تدوین استاندارد است. در مورد پیامدهای افشا، این سوال که آیا بنگاه ها از افزایش افشا از طریق کاهش هزینه سرمایه سود می برند یا خیر همچنان مسئله ای بحث برانگیز است. در واقع، هرچند تعداد زیادی از مطالعات تلاش کرده اند تا به این سوال پاسخ بدهند اما به نتایج متفاوتی دست یافته اند. محدوده نتایج به دست آمده از تأثیر کاملاً منفی تا تأثیر غیر معنادار تا تأثیر مثبت و معنادار بوده است.

برای تطبیق این نتایج متناقض، پژوهشگران مختلف از انواع مختلف افشا استفاده کرده اند، برای مثال افشای تجمعی، افشای اجتماعی، افشای فصلی و سایر افشاهای روابط عمومی، افشای استراتژیک به هنگام و افشای سرمایه فکری. بوتوسان (2006) از طریق مرور منابع پژوهش های دانشگاهی مرتبط را بررسی کرد که می تواند اطلاعاتی در مورد موضوع رابطه بین افشا و هزینه سرمایه ارائه کنند. او نشان می دهد که این یافته ها معمولاً متفاوت هستند و حتی از آن مهم تر نشان می دهد که تأثیر افشا بر هزینه سرمایه، بسته به نوع اطلاعات متفاوت است.

رابطه مثبت با افشای اجتماعی و افشای به هنگام

برای مثال، در حالی که برخی از مطالعات رابطه منفی با افشای تجمعی و افشای استراتژیک به هنگام را نشان می دهند سایر مطالعات رابطه مثبت با افشای اجتماعی و افشای به هنگام (گزارش فصلی)  را ارائه می کنند. با این حال برخی دیگر هیچ رابطه ای بین هزینه سرمایه و فعالیت های رابطه ای سرمایه گذار و هیچ شواهدی از کاهش هزینه برای تغییر از IFRS/US GAAP به دست نیاورده اند. بوتوسان (2006) درخواست می کند به منظور افزایش درک ما از تأثیر انواع مختلف افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی پژوهش های بیشتری انجام شود. ما در این مطالعه، نقش اطلاعات را در تأثیرگذاری بر هزینه سرمایه یک بنگاه بررسی می کنیم. توجه خاص ما به نقش خاص افشای سرمایه فکری است.

تصمیم به افشای سرمایه فکری اولاً تحت تأثیر اهمیت اطلاعات مرتبط با مهم ترین مولفه در فرایندهای ارزش آفرینی است و ثانیاً به دلیل افزایش تقاضا برای این نوع اطلاعات و در نهایت به دلیل نقش افشای سرمایه فکری در جبران کاهش ارتباط ارزش در گزارش دهی مالی سنتی است. افشای سرمایه فکری از سه دسته تشکیل می شود: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای.

سرمایه انسانی دانش

سرمایه انسانی دانش، مهارت های حرفه ای، تجربه و نوآوری کارکنان درون سازمان را اندازه گیری می کند. سرمایه ساختاری از ساختارها و فرایندهایی تشکیل می شود که کارکنان برای مولد بودن، اثربخشی و نوآور بودن طراحی و اجرا می کنند در حالی که سرمایه رابطه ای دانش کانال های بازار، روابط با مشتری و تأمین کننده و شبکه های دولتی یا صنعتی را اندازه گیری می کند. سوالات اصلی که این مطالعه به آن پاسخ می دهد عبارتند از:

 • آیا ارتباطی منفی بین هزینه سرمایه سهام عادی و سطح افشای سرمایه فکری در گزارش های سالانه وجود دارد؟
 • آیا ارتباطی منفی بین هزینه سرمایه سهام عادی و سطح افشا در سه دسته مختلف سرمایه فکری (سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای) وجود دارد؟

ساختار باقی این مقاله به این صورت است. بخش 2 منابع قبلی را بررسی می کند و شامل فرضیات ما است. بخش 3 درباره طراحی پژوهش بحث می کند و بخش 4 نتایج تحلیل های تجربی را ارائه می کند. بخش 5 خلاصه مقاله را توضیح می دهد و سوالاتی برای پژوهش های آتی مطرح می کند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123