عنوان انگلیسی مقاله:

Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making

ترجمه عنوان مقاله: به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

$$$: فقط 7500 تومان (نیم بهاء)

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 30 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • ابعاد موفقیت سیستم های هوشمند کسب و کار
 • مفهوم سازی مدل پژوهش
 • بلوغ سیستم های اطلاعاتی کسب و کار
 • بلوغ سیستم های هوشمندکسب و کار و کیفیت اطلاعات
 • استفاده از اطلاعات فراهم شده توسط BIS در
 • فرآیندهای کسب و کار
 • فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و تاثیر آن بر استفاده از اطلاعات
 • طرح و روش پژوهش
 • ابزار پژوهش
 • اندازه گیری ها
 • جمع آوری داده ها
 • تدوین مدل اندازه گیری
 • تحلیل داده ها
 • نتایج
 • اندازه گیری قابلیت اطمینان و اعتبار
 • نتایج حاصل از برآورد مدل
 • بحث و نتیجه گیری
 • بحث
 • نتیجه گیری
 • منابع

چکیده مقاله

ترجمه موفقیت سیستم های هوشمند کسب و کار

ادبیات سیستم های اطلاعاتی (IS) مدت زیادی است که بر تاثیر مثبت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم های هوشمند کسب و کار (BIS) در تصمیم گیری، تأکید دارد به خصوص هنگامی که سازمان ها در محیطی به شدت رقابتی کار می کنند. ارزیابی اثربخشی BIS در درک ما از ارزش و اثر بخشی عملیات و سرمایه گذاری مدیریت، حیاتی است. با این حال، در حالی که موفقیت سیستم های اطلاعاتی به خوبی مورد تحقیق قرار گرفته است، درک ما از چگونگی ارتباط بین ابعاد BIS با یکدیگر و اینکه چگونه آنها بر استفاده از BIS تاثیر می گذارند، محدود است.

در پاسخ، ما مطالعه ای مبتنی بر بررسی کمی به منظور بررسی روابط بین بلوغ، کیفیت اطلاعات، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، و استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری به عنوان عناصر مهم موفقیت BIS خواهیم داشت. تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از 181 سازمان متوسط و بزرگ با استفاده از آمار توصیفی و مدل سازی معادله ساختاری ترکیب شده است. نتایج تجربی، بلوغ BIS را با دو بخش کیفیت اطلاعات، یعنی محتوا و کیفیت دسترسی ارتباط می دهد. بنابراین ما مدلی پیشنهاد کرده ایم که به درک روابط میان ابعاد مختلف موفقیت BIS به ماکمک می کند. بخصوص، در می یابیم که بلوغ BIS تاثیر قوی بر کیفیت دسترسی به اطلاعات دارد. علاوه بر این، تنها کیفیت محتوای اطلاعات مربوط به استفاده از اطلاعات است، در حالی که تاثیر کیفیت دسترسی به اطلاعات چندان قابل توجه نیست. ما دریافتیم که فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بدون شک استفاده از اطلاعات را بهبود می بخشد اما ممکن است تاثیر مستقیم کیفیت محتوای اطلاعات را خنثی کند.

واژه های کلیدی: سیستم های هوشمند کسب و کار، کیفیت اطلاعات، استفاده از اطلاعات، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، مدل موفقیت، مدل سازی معادلات ساختاری

مقدمه مقاله

عوامل کلیدی موفقیت سیستم های اطلاعاتی

ترجمه موفقیت سیستم های هوشمند کسب و کار: بدیهی است به طور کلی مهم ترین پرسش پژوهشی در زمینه فن آوری اطلاعات (IT) / سیستم های اطلاعاتی (IS)، اندازه گیری ارزش کسب و کار آنها، موفقیت آنها و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آنهاست. در زمینه پشتیبانی از تصمیم گیری، سیستم های هوشمند کسب و کار (BIS) راه حلهای تکنولوژیکی هستند که یکپارچه سازی داده ها و قابلیت های تحلیلی رابرای ذینفعان در سطوح مختلف سازمانی ارائه می کنند، و اطلاعات ارزشمندی را برای تصمیم گیری فراهم می آورند. در مقایسه با سیستم های عملیاتی، ارزیابی موفقیت BIS معمولا مشکل تر است زیرا BIS ها، سیستم های سازمانی گسترده ای هستندکه در آنها بیشتر سود، بلند مدت و غیرمستقیم بوده و اندازه گیری آن دشوار است.

اصطلاح هوش کسب و کار

اصطلاح هوش کسب و کار (BI) می تواند به روش های مختلف کامپیوتری و فرایندهای تبدیل داده به اطلاعات و سپس به دانش اطلاق گردد، که در نهایت به منظور ارتقاء تصمیم گیری درسازمان مورد استفاده قرار می گیرد. ما بین دو مفهوم BI و BIS تفاوت قایل می شویم و BIS (یا محیط هوشمند کسب و کار) را به عنوان اطلاعات با کیفیتی که با طراحی خوش ساختاری ذخیره شده اند و با ابزارهای نرم افزاری کسب و کار کاربرپسند همراه هستند و به ارائه دانش با دسترسی به موقع، تجزیه و تحلیل موثر و ارائه بصری اطلاعات صحیح، می پردازند که آنها را قادر به انجام اقدامات یا تصمیمات درست می سازد می شناسیم.

همچنین ما BI را به عنوان توانایی یک سازمان یا کسب و کار در منطق، برنامه ریزی، پیش بینی، حل مشکلات، تفکر انتزاعی، درک، نوآوری و یادگیری می شناسیم بطوری که باعث افزایش دانش سازمانی، اطلاع رسانی در پردازش های تصمیم گیری و توانمندی در انجام اقدامات موثر می شود، و به توفیق و دستیابی به اهداف کسب و کار کمک می کند. بر این اساس، فرآیند ها، فن آوری ها، ابزارها، برنامه های کاربردی، داده ها، پایگاه داده ها، میزهای کار، کارت های امتیازی و OLAP ها همه در ایجاد توانایی هایی که تعریف BI است نقش ایفا می کنند با این حال، آنها تنها وسیله ای برای رسیدن به هوشمندی در کسب و کار (BI) هستند نه خود هوشمندی.

تحقیقات انجام شده در زمینه ارزیابی موفقیت سیستم های اطلاعاتی

بیشتر تحقیقاتی که در زمینه ارزیابی موفقیت سیستم های اطلاعاتی انجام شده است. با استفاده از مدل چند بعدی موفقیت سیستم های اطلاعاتی مکلن و دلون بوده است. که یکی از مدل هایی است که در اغلب تحقیقات استفاده می شود، یا اشاره می گردد و حتی مورد انتقاد قرار می گیرد. در مقوله هایی مانند ویژگی های مطلوب سیستم های اطلاعاتی که اطلاعاتی تولید می کنند، اطلاعات محصول در مورد ویژگی های مطلوب، و مفروضات مشتریان درباره اطلاعات تولیدی به عنوان ابعاد متداول موفقیت در نظر گرفته می شوند. این مدل بر درک ارتباط بین ابعاد مختلف موفقیت تاکید دارد. در حالی که ارزش متغیر نهایی موفقیت است، استفاده ازسیستم برای ایجادبرخی از “سود های خالص” خاص ضروری است.

در حالی که شواهد قابل توجهی اهمیت هوش تجاری و BIS را برای سازمان نشان می دهد، ویکسوم و واستون نشان می دهند که منافع BIS به اندازه کافی مورد تحقیق قرار نگرفته اند و در نتیجه نیاز به توجه بیشتری است. رنجان و همکارانش الزامات و نیازمندی های کسب و کار مورد نیاز برای ترکیب BI در سازمان ها را از لحاظ کیفی مورد کاوش قرار داد. البشیر و همکاران اثرات کارایی استفاده از BIS را در فرآیند کسب و کار و سطوح سازمانی مورد تحقیق قرار دادند. با تصریح این مساله که اجرای BIS کار پیچیده ای است که نیاز به منابع قابل توجهی دارد، یهو و همکاران یک چارچوب CSF شامل عوامل را پیشنهاد دادند و عناصر حیاتی برای اجرای BIS را با هم مرتبط ساختند. با این حال، هیچ مطالعه ای، تجزیه و تحلیل عمیقی از موفقیت BIS ارائه نکرده است. در نتیجه، هدف اصلی مطالعه ما این است که یک درک جامع از روابط موجود بین ابعادموفقیت BIS، با تمرکز بر روی متغیرهای مؤثر در استفاده از BIS ارائه دهیم.

انواع مختلف سیستم های اطلاعاتی مدل های موفقیت

انواع مختلف سیستم های اطلاعاتی مدل های موفقیت خاص خود را می طلبند و کاربران مختلف معیارهای اندازه گیری موفقیت متفاوتی را بسته به نوع سیستم در حال ارزیابی ترجیح می دهند. بنابراین ما مدل عمومی موفقیت سیستم های اطلاعاتی را به نحوی تنطیم کردیم تا منعکس کننده ویژگی های BIS باشد. ما توجه خاصی به:

 • الف) کیفیت اطلاعات (IQ
 • ب) استفاده از اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار
 • ج) عوامل موثر بر سطح استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط BIS

در فرآیندهای کسب و کار و در نتیجه ایجاد ارزش در کسب و کار داریم. اگرچهاعتقاد بر این است کهIQ (کیفیت اطلاعات) یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که درجه ای را که اطلاعات موجود در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد نشان میدهد، این تحقیق هم رابطه بین IQ (کیفیت اطلاعات) و هم نحوه استفاده از آن را پوشش می دهد.

محتوای اطلاعات و دسترسی به اطلاعات

IQ (کیفیت اطلاعات) به طور کلی با دو جنبه اصلی، یعنی محتوای اطلاعات و دسترسی به اطلاعات، با ابزارهای مختلف BIS که بر هر دو مورد تاثیر می گذارد و با مجموعه های مختلفی از مشکلات کیفیت که بصورت بالقوه بر استفاده از اطلاعات تاثیرگذار است در ارتباط است. اگر چه برخی از این تفاوت ها به طور ضمنی در مطالعات قبلی به رسمیت شناخته شده است برخی از ویژگی های دسترسی IQ به سوابق کیفیت سیستم مدیریت نسبت داده شده است و این ارتباط اغلب به صراحت به عنوان یک بعد IQ در نظر گرفته نشده است. بر اساس طبقه بندی اثر سیستم های اطلاعاتی که توسط سدونو همکاران ارائه شده، تطبیق پیشنهادی مدل موفقیت سیستم های اطلاعاتی مکلن و دلون از منظر مدیران / صاحبان، با هدف ارائه ارزش برای سازمان برگرفتهشده است و بر روی یک نوع از IT و یا کاربردIT، در اینجا BIS، متمرکز است.

هدف مقاله BIS

این مطالعه به این ترتیب بینش جدیدی را در مورد موفقیت BIS به ارمغان می آورد و بطبع آن عوامل کلیدی اجرای موفق پروژه های BIS را از طریق توجه به جزئیات BIS و گنجاندن بخش های مختلف IQ و فرهنگ تحلیلی تصمیم گیری را در مدل شناسایی میکند. ما باور داریم که این کار منجر به درک درستی از روابط بین ابعاد مختلف موفقیت BIS می گردد. با درنظر گرفتن جنبه های توسعهIT و توسعه BIS، می توان انتظار داشت که بررسی چنین مدلی و روابط متقابل بین ابعاد آن ما را قادر به درک مساله و عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی آنمی سازد.

ساختار این مقاله به شرح زیر است. در بخش بعدی، مدل موفقیت عمومی به گونه ای تغییر پیدا کرده است تا منعکس کننده ویژگی های BIS باشدکه توجیه یک مطالعه جداگانه روی BIS است. پس از آن مدل تحقیق مفهوم سازی شده است. بخش دوم این مقاله، طرح پژوهش، روش، و نتایج را ارائه می کند. در نهایت، نتایج به دست آمده، از جمله مفاهیم تئوری و عملی BIS، مورد بحث قرار گرفته اند و توصیه ها و خط مشی هایی جهت تحقیق بیشتر مشخص شده است.

نتیجه گیری مقاله

نتیجه گیری مقاله BIS

در این تحقیق ما به دنبال سازمان هایی بودیم که BIS را پیاده سازی کرده بودند و در آنها ما روابط بین ابعادموفقیت BIS را از طریق داده های مقطعی مورد بررسی قرار دادیم. با این حال، اینکه آیا و چگونه فرضیه ما به طرح های طولی اعمال می شود پرسش های مهمی را برمی انگیزد. مطالعات آینده ممکن است کار ما را با تنظیم رفتارهای متفاوت اطلاعاتی توسعه دهد و نیز به بررسی این پدیده در سازمان ها با فرهنگ های مختلف سازمانی بپردازد. این تحلیل ارائه شده و مدل نتیجه شده بینش هایی را مورد ابعادموفقیت BIS و روابط بین آنها پیشنهاد می کند. ما بر این باوریم که رئوس مطالب مدل موفقیت ما ابعاد روابط موفقیت BIS را در بر میگیرد و از ارزش علمی در هر دو جامعه دانشگاهی و عملیاتی برخوردار است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123