عنوان انگلیسی مقاله: Socio technical Study of Teleworking

ترجمه عنوان مقاله: بررسی های فنی و اجتماعی دورکاری

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 4 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 11 صفحه

منبع: The Second International Conference on Mobile Services

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • شرح پروژه WITE 2.0
  • ایستگاه کاری مجازی
  • یک مطالعه اجتماعی – تکنیکی
  • دورکاری چیست؟
  • روش شناسی
  • اولین نتیجه این تحقیق
  • بحث و نتایج
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده بررسی های فنی و اجتماعی دورکاری

در این مقاله، ما بر روی پروژه “WITE 2.0” کار می کنیم. این پروژه به مسائل مختلف مرتبط به تحرک پذیری و بهره گیری از اطلاعات و تکنولوژی های ارتباطی می پردازد. WITE 2.0   بخشی از فرایند طراحی یک ابزار ارتباطی مشترک می  باشد: “یک پلتفرم مجازی و یکپارچه” ما سناریوهای اعمال دورکاری را تعریف می کنیم، “تجهیز شده” توسط ICT و از این سناریوهای برای تصریح این پلتفرم بهره خواهیم برد. این پروژه اتنهای سال 2010 آغاز شده است و 18 ماه بطول می انجامد.

این تحلیل مبتنی بر چندین روش مکمل می باشد: مطالعه کیفی (47 مصاحبه نیمه ساختار یافته)، بررسی های کمی (553 پاسخ دهند)، و یک آزمایش از پلتفرم. در این مقاله، ما نتایج اصلی حاصل نظرسنجیها را با توجه به زمینه های زیر ارائه کرده ایم: مدیریت از راه دور، مهارت ها، بیان حوزه های خصوصی و حرفه ای، و بلوغ فن آوری های. همچنین توضیح این عناصر به درک شیوه تحولات کارمندان کمک خواهد کرد.

کلید واژه ها: دورکاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت، اجتماعى شدن، صلاحیت ها

ترجمه مقدمه مقاله

پروژه “WITE 2.0” (کار IT آسان) [10] یک برنامه تحقیقی و نوآوری با حمایت بودجه عمومی است. این یک پروژه است که چندین محقق (اساتید دانشگاهی و صنعتی) روی آن کار می کنند.
هدف از این پروژه ایجاد یک پلتفرم مجازی است. این پلتفرم های نشان دهنده یک محیط کاری یکپارچه، مبتنی بر مجازی سازی، ارتباطات سریع و قابلیت همکاری سیستم، و آن اجازه می دهد تا افراد در هرجایی که هستند بتوانند به کار خود بپردازند (و احتمالا در هر زمان).

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png