عنوان انگلیسی مقاله:

Investigating the Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior Between Organizational Learning Culture and Knowledge Sharing

ترجمه عنوان مقاله: بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 11 صفحه

منبع: World Applied Sciences Journal

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

3000 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • تاریخچه نظری
 • تحقیقات در مورد تسهیم دانش
 • یادگیری فرهنگ سازمان
 • فرضیه سازی
 • اصول و روش ها
 • معیار ها
 • فرهنگ یادگیری سازمان
 • نتایج
 • بررسی مدل ساختاری
 • یافته های این پژوهش
 • شکل1: ضریب مسیر از مدل فرض شده
 • دلالت های نظری و عملی
 • نقاط ضعف و رهنمود های آینده
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

پیشینه های فرهنگی (فرهنگ یادگیری سازمانی) و رفتاری (رفتارهای شهروندی سازمانیتسهیم دانش در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات از 402 کارمند در مالزی گرفته شد. مدل معادله ساختاری تایید می کند که فرهنگ یادگیری سازمانی، ارتباط مثبتی با رفتارهای شهروندی سازمانی و تسهیم دانش داشته است. همچنین معلوم شد که رفتارهای شهروندی سازمانی، نقش واسطه را بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش ایفا می کند.

کلید واژه: فرهنگ یادگیری سازمانی، رفتارهای شهروندی سازمانی، تسهیم دانش، تاثیر میانجی گری

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مدیریت دانش، منبع اصلی عرصه رقابتی در سازمان ها به شمار می آید[1]. در دو دهه اخیر، تسهیم دانش بر اساس این فرضیه که تبدیل دانش شخصی یک فرد به دانش سازمانی تا زمانی که این دانش بین دیگران به اشتراک گذاشته نشود، امری دشوار است، توجه بیشتری را به خود معطوف ساخته است.

در یکی از بررسی ها [2] توضیح داده شده که تسهیم دانش، انباشتگی سرمایه اجتماعی برای یک سازمان است، در صورتی که در آنجا سرمایه اجتماعی کافی وجود داشته باشد. و از این رو دانشی را که یک فرد دارد بتواند به طور مفید و موثر در سازمان به اشتراک گذاشته شود. اما تمایل اعضا برای در اختیار گذاشتن دانش و آگاهیشان با دیگر اعضای سازمان بر اساس ساختار سازمانی و روابط اجتماعی در سازمان می باشد[3].

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالhttp://modir3-3.ir/images/contact-us-modir123.com.gif

مطالب مرتبط