عنوان انگلیسی مقاله:

Re-examining information systems user performance: Using data mining to identify properties of IS that lead to highest levels of user performance

ترجمه عنوان مقاله: بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم های اطلاعاتی استفاده از داده کاوی برای شناسایی ویژگی هایی از سیستم اطلاعاتی که منجر به سطوح بالاتر عملکرد کاربر می شود

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • هوش سازمانی و مدیریت دانش
  • سوال و فرضیات تحقیق
  • فرضیات فرعی
  • ابزار و روش ها
  • نتایج و بحث
  • تحلیل یافته های تحقیق
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم های اطلاعاتی

زمانی که فشارهای رقابتی افزایش می یابد، مدیران تلاش می کنند تا هر میزانی از بهره وری افراد، فرآیندها و فناوری های اطلاعات جدید (IT) را درک کنند. این موضوع منجر به این سوال می شود که مدیران چگونه می توانند سیستم های اطلاعاتی را برای دستیابی به سطوح بالاتر عملکرد از سوی کاربران نهایی، پیکربندی کنند؟ در این خصوص، مدیران به طور پیوسته به دنبال توصیه ای در مورد چگونگی مواجهه با وعده ها و انتظارات افزایش مستمر بهره وری از طریق استفاده از IT می گردند. هر چند نتایج تحقیق در مورد چگونگی دستیابی به عملکرد بالاتر از طریق استفاده از IT در سازمان آمیخته شده است. در نتیجه، ارائه توصیه به مدیران در مورد سرمایه گذاری در جنبه های خاص IS که منجر به عملکرد بالاتر می شود، برای محققان IS دشوار شده است. ما در این تحقیق بر روی این سوال تمرکز می کنیم.

ما از روش داده کاوی برای کشف اطلاعاتی درباره ویژگی های خاص IS که مدیران می توانند برای دستیابی به خروجی های دلخواه مربوط به عملکرد فردی آن را دستکاری کنند، استفاده می کنیم. یافته های ما دانش جدید مهمی رابه محققان و مدیران ارائه می کند که می تواند در مقایسه با تئوری تحقیق عملکرد کاربر IT و عمل مدیریت عملکرد کاربر، تفاوتی ایجاد کند. علاوه بر این، روش تحقیق ما روشی جدید برای مرتبط کردن تئوری و عمل در تحقیق IS ارائه می کند، مشکلی که نگرانی بزرگی برای بسیاری از محققان IS می باشد. این روش عمومی شده و می تواند توسط محققان دانشگاهی یا صنعتی که علاقمند به ایجاد فرضیات از داده ها با مقاصد تحقیق نظری یا کاربردی هستند، پیاده سازی شود.

کلید واژه ها: داده کاوی، درخت های تصمیم گیری، سیستم های اطلاعات، عملکرد نهایی کاربر

 

 

مطالب مرتبط