عنوان انگلیسی مقاله:

A survey relation between job satisfaction and organizational citizenship behavior (OCB)

ترجمه عنوان مقاله: بررسی رابطه بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (OCB)

$$$: فقط 3000 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 18 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

3000 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چكيده
 • تئوری و فرضیه
 • تعهد تیمی
 • سرمایه اجتماعی و تعهد تیمی به عنوان بهبود دهنده
 • روش ها
 • نمونه ها
 • اندازه گیری
 • نتایج
 • رگرسیون چندگانه سلسله مراتب
 • تعهد تیمی به عنوان یک اصلاح کننده
 • بحث
 • محدودیت ها
 • تحقیق آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله بررسی رابطه بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (OCB)

هدف: هدف از این مقاله پیشنهاد الگویی است كه بر اساس آن تعهد تیمی در تیم های خود هدایتگر ارتباط بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) را تعدیل می كند.

طرح/روش شناسی/هدف: پرسشنامه های ارزیابی، تعهد تیمی، OCB، و رضایت شغلی را در 242 كارمند تمام وقت كه در تیم های خود هدایتگر در سه محدوده جغرافیایی مختلف تأسیسات كارخانه ای مشغول به كار بودند، اندازه گرفتند. پس از آزمایش دقیق خواص روانشناختی مقیاس ها، رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی برای آزمایش این فرضیه به كار رفت.

یافته ها: نشان داده شد كه ارتباط بین رضایت شغلی و OCB مهم است، همانطور كه رابطه بین تعهد تیمی و OCB مهم است. مهمتر اینكه رابطه بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعهد تیمی تعدیل شد، زیرا با تعهد بالای تیمی روابط قویتر بود.

محدودیت ها/استلزامات تحقیق: با توجه به چابکی افزایش یافته تیم خود هدایتگر نمونه ما در انجام وظایف، ممکن است در تعمیم نتایج محدودیت داشته باشیم.

مفاهیم کاربردی: یافته ها نشان می دهند که شاید فایده بخشی تیم های کاری خود هدایتگر در موقعیتی که کارمندان تعهد تیمی ندارند محدود شود. علاوه بر تیم هایی که بطور خود هدایتگر عمل می کنند و تعیین اهداف کارایی، محققان و کارورزان باید به تلاش هایی که تعهد تیمی را افزایش داده و به این وسیله رفتار شهروندی سازمانی را بهبود می بخشند نیز توجه داشته باشند.

اصالت/ارزش: ما اعتقاد داریم که این تحقیق کمک مهمی به درک رابطه بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی می کند، رابطه ای که مدتهاست شناخته شده اما تعریف درستی از آن ارائه نشده است. علاوه بر آن، مقاله روشی معتبر و قابل اعتماد برای اندازه گیری تعهد تیمی، بر اساس میزان تناسب وارسی اعتبار، تحلیل های عوامل تأییدی و آزمایشات اطمینان ارائه می دهد.

واژگان کلیدی: کار تیمی، رضایت شغلی، رفتار سازمانی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط