عنوان انگلیسی مقاله:

Critical success factors for World Bank projects: An empirical investigation

ترجمه عنوان مقاله: بررسی تجربی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های بانک جهانی

$$$: فقط 12500 تومان (نیم بهاء)

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 31 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب

ترجمه مقاله بررسی تجربی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های بانک جهانی

 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور منابع
 • نظارت بر پروژه های بانک جهانی
 • معیارهای موفقیت پروژه های بانک جهانی
 • عوامل کلیدی موفقیت پروژه های بانک جهانی
 • مدل و طراحی پژوهش
 • جدول 1.
 • طراحی پژوهش: جمع آوری داده ها
 • شکل 1.رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت و موفقیت پروژه
 • معیارها
 • عوامل کلیدی موفقیت
 • متغیر موفقیت پروژه
 • متغیرهای کنترل
 • داده ها و استراتژی آماری
 • جدول 2.
 • نتایج
 • تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی عوامل موفقیت
 • آمار توصیفی معیارهای ترکیبی CSF ها و موفقیت پروژه
 • تحلیل همبستگی و رگرسیون
 • بحث
 • مزایای این پژوهش
 • جدول 4.5.6
 • دستاوردها
 • چشم انداز
 • نتیجه گیری
 • منابع

چکیده مقاله

ترجمه مقاله عوامل کلیدی موفقیت

ترجمه مقاله عوامل کلیدی موفقیت: این مقاله به تحلیل نتایج پیمایشی می پردازد که هدف آن بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های بانک جهانی و به خصوص رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت (CSF ها) و موفقیت پروژه از نظر مدیران کارگروه های بانک جهانی (ناظران پروژه) است. تحلیل عاملی اکتشافی مجموعه خاصی متشکل از پنج CSF را مشخص کرد: پایش، هماهنگی، طراحی، آموزش، و محیط سازمانی.

تحلیل رگرسیون نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین هر یک از پنج CSF و موفقیت پروژه وجود دارد. مطابق با منابع نظری و عملی، از نظر ناظران طراحی و پایش مهم ترین CSF ها هستند. یافته های این مقاله با تعریف نظارت پروژه به عنوان مفهومی چندبُعدی و تأیید نظارت به عنوان یک CSF عمومی برای پروژه های بانک جهانی به منابع CSF پروژه کمک می کنند. ناظران و مدیران پروژه های بانک جهانی باید طراحی و پایش پروژه ها را تقویت کنند و در نتیجه پیاده سازی پروژه و امکان موفقیت پروژه را افزایش بدهند.

کلیدواژه ها: موفقیت پروژه؛ عوامل کلیدی موفقیت؛ پروژه های جهانی توسعه؛ بانک جهانی؛ نظارت بر پروژه

مقدمه مقاله

ترجمه مقاله عوامل کلیدی موفقیت

پروژه ها همچنان جزء ابزارهای منتخب سیاستگذاران در زمینه توسعه بین المللی هستند. با این حال، بر خلاف انتظار به نظر می رسد که عملکرد ضعیف پروژه ها و ناامیدی ذینفعان پروژه ها در حال حاضر فراگیرشده است. نارضایتی از نتایج و عملکرد پروژه به دهه 1950 باز می گردد. نرخ شکست پروژه در بانک جهانی تا سال 2000 در آفریقا 50% بوده است. شعبه بانک جهانی در بخش خصوصی (مؤسسه مالی بین المللی) متوجه شده است که تنها نیمی از پروژه های آن در آفریقا موفق بوده است. گروه ارزیابی مستقل (IEG) در یک رتبه بندی مستقل مدعی شده است که 39 درصد از پروژه های بانک جهانی در سال 2010 با شکست مواجه شده اند.

پروژه های بانک جهانی معمولاً به دلیل مشکلات مختلفی که می توان آن ها را به عنوان مشکلات «مدیریتی» و «سازمانی» نامید نمی توانند به اهداف خود دست پیدا کنند. این مشکلات عبارتند از: طراحی ناقص پروژه، مدیریت ضعیف ذینفعان، تأخیر بین تعریف پروژه و شروع آن، تأخیر در طول پیاده سازی پروژه، هزینه بیش از حد، ناتوانی در هماهنگی و غیره.

بر خلاف انتظار، دامنه تمرکز اکثر پژوهش های توسعه بین المللی تا امروز بسیار محدود بوده است و با وجود وسعت این بخش از صنعت عموماً به بررسی پروژه ها و مدیریت پروژه، گسترش پروژه ها و نتایج غیر قابل اعتماد پروژه ها پرداخته اند. همچنین منابع مدیریت پروژه کمتر بر پروژه های توسعه بین المللی (یا به طور خاص) پروژه های بانک جهانی تمرکز داشته اند. به طور خاص، آثار بسیار معدودی درباره موفقیت پروژه های توسعه بین المللی، معیارهای موفقیت و عوامل کلیدی موفقیت نگاشته شده است.

عوامل کلیدی موفقیت پروژه های بانک جهانی

اما پروژه های بانک جهانی به دلیل محیط منحصر به فرد خود بسیار خاص هستند. پیچیدگی بسیار زیاد، حساسیت بالا و اهداف نهایی نسبتاً ناملموسی نظیر کاهش فقر، تعداد بالای ذینفعان متفاوت آن، دیدگاه های متفاوت در میان این ذینفعان، نیاز به مصالحه، جذابیت پروژه ها از نگاه سیاستمداران، شکاف فرهنگی و جغرافیایی عمیق بین طراحان پروژه و ذینفعان آن، و رواج قوانین و رویه های بسیار بوروکراتیک جزء ویژگیهای پروژه های بانک جهانی هستند.

در نتیجه، منابع مدیریت پروژه مربوط به موفقیت پروژه در بررسی ویژگی های خاص این پروژه ها ناکام بوده اند. تعداد کمی از نویسندگان به ارائه مجموعه های مفهومی از عوامل کلیدی موفقیت (CSF ها) پرداخته اند و تعداد مطالعات تجربی که رابطه بین CSF ها و موفقیت پروژه را در توسعه بین المللی بررسی کرده اند از این هم کمتر است. این مقاله رابطه تجربی بین مجموعه خاصی از CSF های پروژه های بانک جهانی و موفقیت پروژه را از دیدگاه ناظران پروژه بانک جهانی بررسی می کند. 

این پژوهش برای پژوهشگران  حائز اهمیت است زیرا میتواند CSF های مربوط به پروژه های توسعه بین المللی را مشخص کند. همچنین بطور عمومی به افزایش شناخت CSF ها در حالات خاص و غیر عادی مدیریت پروژه کمک می کند. این پژوهش برای ناظران پروژه و هماهنگ کنندگان ملی پروژه ها و تیم های پروژه آن ها حائز اهمیت است زیرا اگر یافته های این پروژه ها وارد برنامه های آموزشی شود می تواند به افزایش شناخت از CSF ها و استفاده از آن ها منجر شود. اگر نظارت بر پروژه های بانک جهانی واقعاً باعث افزایش موفقیت پروژه میشود، اطلاعاتی درباره CSF های نظارت و رابطه آن ها با موفقیت پروژه وجود ندارد، خصوصاً دررویکرد برنامه ای که میتوان آن را به عنوان چارچوبی برای کمک به افزایش اثربخشی پروژه های بانک جهانی درنظر گرفت.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

بررسی عوامل موفقیت پروژه های جهانی

این مقاله به تحلیل نتایح پیمایشی می پردازد که هدف آن بررسی عوامل موفقیت پروژه های جهانی است و اطلاعاتی در مورد رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت (CSF ها) و موفقیت پروژه از دیدگاه ناظران پروژه های بانک جهانی ارائه می کند. این پژوهش دیدگاهی کلی نسبت به نظارت در پروژه های بانک جهانی دارد و عوامل کلیدی موفقیت را به عنوان مفهومی چندبُعدی تعریف می کند. در نتیجه، این پژوهش به منابع CSF عمومی در مدیریت پروژه کمک می کند.

این مقاله مجموعه خاصی از پنج CSF را مشخص می کند: پایش، هماهنگی، طراحی، آموزش و محیط سازمانی. این عوامل را می توان به عنوان CSF های نظارت بر پروژه های بانک جهانی نامید. هرچند چهار عامل اول کم و بیش تحت کنترل ناظران پروژه های بانک جهانی هستند اما عامل آخر از کنترل آن ها خارج است. این پژوهش نشان می دهد که رابطه ای مثبت و معنادار بین تمام این پنج CSF و موفقیت پروژه وجود دارد. دوم این که این مقاله بر اهمیت طراحی و پایش برای ناظران پروژه های بانک جهانی در رویکرد برنامه ای تأکید می کند و نیاز به تمرکز مجدد بر نظارت بر پروژه (از نتایج نمایش گرفته تا مدیریت بسیار ضروری اهداف) را به منظور تحقق اهداف پروژه، برنامه و توسعه مطرح می کند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط