عنوان انگلیسی مقاله:

Critical success factors for World Bank projects: An empirical investigation

ترجمه عنوان مقاله: بررسی تجربی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های بانک جهانی

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 31 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور منابع
 • نظارت بر پروژه های بانک جهانی
 • معیارهای موفقیت پروژه های بانک جهانی
 • عوامل کلیدی موفقیت پروژه های بانک جهانی
 • مدل و طراحی پژوهش
 • جدول 1. خلاصه پژوهش های مربوط به عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های توسعه بین المللی
 • طراحی پژوهش: جمع آوری داده ها
 • شکل 1.رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت و موفقیت پروژه
 • معیارها
 • عوامل کلیدی موفقیت
 • متغیر موفقیت پروژه
 • متغیرهای کنترل
 • داده ها و استراتژی آماری
 • جدول 2. مشخصات توصیفی ناظران پروژه های بانک جهانی (TTL) و پروژه های آن ها
 • نتایج
 • تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی عوامل موفقیت
 • آمار توصیفی معیارهای ترکیبی CSF ها و موفقیت پروژه
 • تحلیل همبستگی و رگرسیون
 • بحث
 • مزایای این پژوهش
 • جدول 4. آمار توصیفی مربوط به نمرات ترکیبی موفقیت پروژه و CSF
 • جدول 5. تحلیل رگرسیون ساده CSF و نقش آن ها در موفقیت پروژه
 • جدول 6. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، روش ورود مکرر (پنج CSF)
 • جدول 7. تحلیل رگرسیون چندگانه مرحله ای، پنج CSF
 • دستاوردها
 • چشم انداز
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله به تحلیل نتایج پیمایشی می پردازد که هدف آن بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های بانک جهانی و به خصوص رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت (CSF ها) و موفقیت پروژه از نظر مدیران کارگروه های بانک جهانی (ناظران پروژه) است. تحلیل عاملی اکتشافی مجموعه خاصی متشکل از پنج CSF را مشخص کرد: پایش، هماهنگی، طراحی، آموزش، و محیط سازمانی. تحلیل رگرسیون نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین هر یک از پنج CSF و موفقیت پروژه وجود دارد. مطابق با منابع نظری و عملی، از نظر ناظران طراحی و پایش مهم ترین CSF ها هستند. یافته های این مقاله با تعریف نظارت پروژه به عنوان مفهومی چندبُعدی و تأیید نظارت به عنوان یک CSF عمومی برای پروژه های بانک جهانی به منابع CSF پروژه کمک می کنند. ناظران و مدیران پروژه های بانک جهانی باید طراحی و پایش پروژه ها را تقویت کنند و در نتیجه پیاده سازی پروژه و امکان موفقیت پروژه را افزایش بدهند.

کلیدواژه ها: موفقیت پروژه؛ عوامل کلیدی موفقیت؛ پروژه های جهانی توسعه؛ بانک جهانی؛ نظارت بر پروژه

ترجمه مقدمه مقاله

پروژه ها همچنان جزء ابزارهای منتخب سیاستگذاران در زمینه توسعه بین المللی هستند. با این حال، بر خلاف انتظار به نظر می رسد که عملکرد ضعیف پروژه ها و ناامیدی ذینفعان پروژه ها در حال حاضر فراگیرشده است. نارضایتی از نتایج و عملکرد پروژه به دهه 1950 باز می گردد (برای مثال، سخنرانی جان اف کندی در کنگره در سال 1961 را مشاهده کنید). نرخ شکست پروژه در بانک جهانی تا سال 2000 در آفریقا 50% بوده است (کمیسیون ملتزر 2000 را مشاهده کنید). شعبه بانک جهانی در بخش خصوصی (مؤسسه مالی بین المللی) متوجه شده است که تنها نیمی از پروژه های آن در آفریقا موفق بوده است. گروه ارزیابی مستقل (IEG) در یک رتبه بندی مستقل مدعی شده است که 39 درصد از پروژه های بانک جهانی در سال 2010 با شکست مواجه شده اند (برای مثال، چووه و همکاران، 2010). پروژه های بانک جهانی معمولاً به دلیل مشکلات مختلفی که می توان آن ها را به عنوان مشکلات «مدیریتی» و «سازمانی» نامید نمی توانند به اهداف خود دست پیدا کنند (کواک، 2002) این مشکلات عبارتند از: طراحی ناقص پروژه، مدیریت ضعیف ذینفعان، تأخیر بین تعریف پروژه و شروع آن، تأخیر در طول پیاده سازی پروژه، هزینه بیش از حد، ناتوانی در هماهنگی و غیره (یورکر، 1999؛ کیلبی، 2000؛ احسن و گوناوان، 2010).

بر خلاف انتظار، دامنه تمرکز اکثر پژوهش های توسعه بین المللی تا امروز بسیار محدود بوده است و با وجود وسعت این بخش از صنعت (120 میلیارد دلار آمریکا در سال 2009) عموماً به بررسی پروژه ها و مدیریت پروژه، گسترش پروژه ها و نتایج غیر قابل اعتماد پروژه ها پرداخته اند (کراوفورد و برایس، 2003؛ رودمن، 2006؛ احسن و گوناوان، 2010). همچنین منابع مدیریت پروژه کمتر بر پروژه های توسعه بین المللی (یا به طور خاص) پروژه های بانک جهانی تمرکز داشته اند (کراوفورد و برایس، 2003؛ احسن و گوناوان، 2010؛ ایکا و همکاران، 2010). به طور خاص، آثار بسیار معدودی درباره موفقیت پروژه های توسعه بین المللی، معیارهای موفقیت و عوامل کلیدی موفقیت نگاشته شده است (دیالو و تویلیر، 2004، 2005؛ خانگ و مو، 2008؛ ایکا و همکاران، 2010).

اما پروژه های بانک جهانی به دلیل محیط منحصر به فرد خود بسیار خاص هستند. پیچیدگی بسیار زیاد، حساسیت بالا و اهداف نهایی نسبتاً ناملموسی نظیر کاهش فقر،تعداد بالای ذینفعان متفاوت آن، دیدگاه های متفاوت در میان این ذینفعان، نیاز به مصالحه، جذابیت پروژه ها از نگاه سیاستمداران، شکاف فرهنگی و جغرافیایی عمیق بین طراحان پروژه و ذینفعان آن، و رواج قوانین و رویه های بسیار بوروکراتیک جزء ویژگی های پروژه های بانک جهانی هستند (هونادل و روزنگراد، 1983؛ روندینلی، 1983؛ گو و مورس، 1988؛ یوکر، 1999؛ کواک، 2002؛ کراوفورد و برایس، 2003؛ دیالو و تویلیر، 2004، 2005؛ خانگ و مو، 2008؛ ایکا و همکاران، 2010).

در نتیجه، منابع مدیریت پروژه مربوط به موفقیت پروژه در بررسی ویژگی های خاص این پروژه ها ناکام بوده اند (دیالو و تیولیر، 2004، 2005؛ خانگ و مو، 2008؛ ایکا و همکاران). تعداد کمی از نویسندگان به ارائه مجموعه های مفهومی از عوامل کلیدی موفقیت (CSF ها) پرداخته اند و تعداد مطالعات تجربی که رابطه بین CSF ها و موفقیت پروژه را در توسعه بین المللی بررسی کرده اند از این هم کمتر است (برای مثال، خانگ و مو، 2008). این مقاله رابطه تجربی بین مجموعه خاصی از CSF های پروژه های بانک جهانی و موفقیت پروژه را از دیدگاه ناظران پروژه بانک جهانی (مدیران پروژه یا مدیران کارگروه ها) بررسی می کند. 

این پژوهش برای پژوهشگران و متخصصان حائز اهمیت است زیرا می تواند CSF های مربوط به پروژه های توسعه بین المللی را مشخص کند. همچنین به طور عمومی به افزایش شناخت CSF ها در حالات خاص و غیر عادی مدیریت پروژه (که در مدیریت پروژه های توسعه بین المللی (IDPM) به کار می رود) کمک می کند (ایکا و همکاران، 2010). این پژوهش برای ناظران پروژه و هماهنگ کنندگان ملی پروژه ها و تیم های پروژه آن ها حائز اهمیت است زیرا اگر یافته های این پروژه ها وارد برنامه های آموزشی شود می تواند به افزایش شناخت از CSF ها و استفاده از آن ها منجر شود. اگر نظارت بر پروژه های بانک جهانی واقعاً باعث افزایش موفقیت پروژه می شود (برای مثال، کیلبی، 2000؛ چووه و همکاران، 2007، 2010)، اطلاعاتی درباره CSF های نظارت و رابطه آن ها با موفقیت پروژه وجود ندارد، خصوصاً دررویکرد برنامه ای که می توان آن را به عنوان چارچوبی برای کمک به افزایش اثربخشی پروژه های بانک جهانی در نظر گرفت.

در آغاز این مقاله توضیحاتی درباره نظارت بر پروژه های بانک جهانی ارائه می شود و منابع مربوطه مرور می شود و پس از آن مدل پژوهش توضیح داده می شود. در ادامه، این مقاله طراحی و متدولوژی پژوهش را ارائه می کند. سپس داده های پرسشنامه را را توضیح می دهد و نحوه ارتباط آن ها با CSF ها و متغیرهای موفقیت پروژه را تشریح می کند. بخش بعد نتایج تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی و رگرسیون ها را بررسی می کند. در انتهای مقاله درباره نتایج مطالعه، دستاورد آن برای پروژه های بانک جهانی و پیشنهاد پژوهش های آتی درباره رابطه بین CSF ها و موفقیت پروژه بحث می شود.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

این مقاله به تحلیل نتایح پیمایشی می پردازد که هدف آن بررسی عوامل موفقیت پروژه های جهانی است و اطلاعاتی در مورد رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت (CSF ها) و موفقیت پروژه از دیدگاه ناظران پروژه های بانک جهانی ارائه می کند. این پژوهش دیدگاهی کلی نسبت به نظارت در پروژه های بانک جهانی دارد و عوامل کلیدی موفقیت را به عنوان مفهومی چندبُعدی تعریف می کند. در نتیجه، این پژوهش به منابع CSF عمومی در مدیریت پروژه کمک می کند. این مقاله مجموعه خاصی از پنج CSF را مشخص می کند: پایش، هماهنگی، طراحی، آموزش و محیط سازمانی. این عوامل را می توان به عنوان CSF های نظارت بر پروژه های بانک جهانی نامید. هرچند چهار عامل اول کم و بیش تحت کنترل ناظران پروژه های بانک جهانی هستند اما عامل آخر از کنترل آن ها خارج است. این پژوهش نشان می دهد که رابطه ای مثبت و معنادار بین تمام این پنج CSF و موفقیت پروژه وجود دارد. دوم این که این مقاله بر اهمیت طراحی و پایش برای ناظران پروژه های بانک جهانی در رویکرد برنامه ای تأکید می کند و نیاز به تمرکز مجدد بر نظارت بر پروژه (از نتایج نمایش گرفته تا مدیریت بسیار ضروری اهداف) را به منظور تحقق اهداف پروژه، برنامه و توسعه مطرح می کند.

چکیده انگلیسی مقاله

This paper analyzes the results of a survey that aims to explore World Bank project success factors and specifically the relationship between critical success factors (CSFs) and project success as perceived by World Bank Task Team Leaders (project supervisors). The exploratory factoranalysis highlights a specific set of five CSFs: monitoring, coordination, design, training, and institutional environment. The regression analysis shows that there is a statistically significant and positive relationship between each of the five CSFs and project success. Consistent with theory and practice, the most prominent CSFs for project supervisors are design and monitoring. The findings contribute to the project CSF literature by conceptualizing project supervision as a multidimensional construct and by confirming supervision as a generic CSF for World Bank projects. The World Bank project supervisors and managers should strengthen project design and monitoring and thus improve project implementation as well as the chances for project success.

Keywords: Project success; Critical success factors; International development projects; World Bank; Project supervision

مقدمه انگلیسی مقاله

Projects remain the instruments of choice for policy makers in international development. Yet, paradoxically, the poor performance of projects and the disappointment of project stakeholders and beneficiaries seem to have become the rule and not the exception in contemporary reality. Dissatisfaction with project results and performance dates back to the 1950s (see, for example, John F. Kennedy’s speech to Congress in 1961). The project failure rate at the World Bank was over 50% in Africa until 2000 (see the 2000 Meltzer Commission). The World Bank’s private arm, the International Finance Corporation has discovered that only half of its African projects succeed. In an independent rating, the Independent Evaluation Group (IEG) claimed that 39% of World Bank projects were unsuccessful in 2010 (e.g. Chauvet et al., 2010). World Bank projects all too frequently fail to achieve their goals due to a number of problems that could be termed “managerial” and “organizational” (Kwak, 2002): imperfect project design, poor stakeholder management, delays between project identification and start-up, delays during project implementation, cost overruns, coordination failure, etc. (Youker, 1999; Kilby, 2000; Ahsan and Gunawan, 2010). Surprisingly, the focus of most international development research to date has been very narrow, examining projects and Project Management in general, despite the size of this industry sector ($120 billion U.S. a year in 2009), project proliferation, and the questionable outcomes of projects (Crawford and Bryce, 2003; Roodman, 2006; Ahsan and Gunawan, 2010). Further, the Project Management literature has focused little on international development projects, or typically, World Bank projects (Crawford and Bryce, 2003; Ahsan and Gunawan, 2010; Ika et al., 2010). In particular, very little has been written on international development project success, success criteria and critical success factors (Diallo and Thuillier, 2004, 2005; Khang and Moe, 2008; Ika et al., 2010). However, World Bank projects are very specific because of their unique environment. They are characterized by a rare complexity, the high delicacy and the relative intangibility of their ultimate objective of poverty reduction, their large number of heterogeneous stakeholders,4 the divergent perspectives among these stakeholders, the need for compromise, their charm in the eyes of politicians, the profound cultural and geographical gap between project designers and their beneficiaries, and the prevalence of rather bureaucratic rules and procedures (Honadle and Rosengard, 1983; Rondinelli, 1983; Gow and Morss, 1988; Youker, 1999; Kwak, 2002; Crawford and Bryce, 2003; Diallo and Thuillier, 2004, 2005; Khang and Moe, 2008; Ika et al., 2010). Consequently, the Project Management literature on project success falls short in addressing their specificity (Diallo and Thuillier, 2004, 2005; Khang and Moe, 2008; Ika et al., 2010). Very few authors have attempted to provide conceptual sets of critical success factors (CSFs) and even fewer empirical studies have attempted to explore the relationship between CSFs and project success in international development (e.g. Khang and Moe, 2008). This paper examines the empirical relationship between a specific set of World Bank project CSFs and project success as regarded from the perspective ofWorld Bank project supervisors (Task Managers or Task Team Leaders). This research is significant for both researchers and practitioners because it has the potential to shed light on CSFs for international development projects. It also contributes more generally to the evolving understanding of CSFs in the specific and non-traditional mode of project management, used in International Development Project Management (IDPM) (Ika et al., 2010). The research is significant for project supervisors and for national project coordinators and their project teams in that its findings, if incorporated into training programs, may lead to better understanding and use of CSFs. If the supervision of World Bank projects does in fact improve project success (e.g. Kilby, 2000; Chauvet et al., 2007, 2010), then there is a lack of knowledge on supervision CSFs and their relationship to project success, especially with the program approach, which can be seen as a framework to help make World Bank projects effective. The paper begins with a description of World Bank project supervision and a review of the pertinent literature, followed by a justification of the research model. Next, it presents the research design and methodology. It then presents the questionnaire data and illustrates how it relates to the CSFs and project success variables. The following section looks at the results of principal component factor analysis and regressions. The paper concludes with a discussion of the study’s findings, their implications for World Bank projects, and suggestions for further research on the relationship between CSFs and project success.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

This paper analyzes the results of a survey that aims to explore the success factors of the World Bank projects and offers insights into the relationship between critical success factors (CSFs) and project success as perceived by  World Bank project supervisors. This research holds a global view of World Bank project supervision, conceptualizing the critical success factors as a multidimensional concept. As a result, this research contributes to the generic CSF literature in Project Management. It highlights a specific set of five CSFs: monitoring, coordination, design, training, and institutional environment. These could be termed World Bank project supervision CSFs. While the first four are more or less under the control of World Bank project supervisors, the last is beyond their control. The research then shows that there is a statistically significant and positive relationship between each of the five CSFs and project success. Second, it emphasizes the importance of design and monitoring for World Bank project supervisors in the context of program approach and calls for refocusing of project supervision from demonstrating results to much needed managing of objectives for results in order to meet project, program, and development goals.