عنوان انگلیسی مقاله:

Consumer Cynicism: An Emergent Phenomenon in Fairtrade?

ترجمه عنوان مقاله: بدبینی مصرف کننده: یک پدیده نو ظهور در تجارت منصفانه؟

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 10 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق
 • بدبینی در گزارشات رفتار مصرف کننده
 • روش شناسی
 • نمونه و روش
 • توسعه مفهومی
 • نادیده گرفتن هدف مشتری
 • نادیده گرفتن ارزش مشتری
 • پیامد های بدبینی مصرف کننده
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

اگر شما سطح بدبینی را مورد کاوش قرار دهید شما یک ایده آلیست نا امید شده را پیدا خواهید کرد. این مقاله، بدبینی مصرف کننده را در تجارت منصفانه مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله همچنین عواملی که این بدبینی را افزایش می دهد و تاثیر آن بر خرید محصولات توسط مشتریان در تجارت منصفانه را مورد بررسی قرار می دهد. یک روش کیفی با تمرکز بر 4 گروه و 8 مصاحبه نیمه ساختار یافته در یک رویکرد نظری اصولی به کار گیری شده است. یک مدل مفهومی از بدبینی نسبت به تجارت منصفانه شامل: دو  مرجع اصلی به عنوان مثال،  در نظر نگرفتن اهداف و در نظر نگرفتن ارزش، ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد که از یک سو، مصرف کنندگان نسبت به تجارت عادلانه ناشی از در نظر نگرفتن ارزش مشتریان، بدبین هستند ;که این هم ناشی از این واقعیت است که این موضوع ارتباط نزدیکی با سازمان های خیریه دارد;  بنابراین استراتژی های بازاریابی دیگری توسط شرکت های بزرگ اتخاذ می شود. در واقع، مشتریان دریافته اند که تجارت منصفانه در جهان سرمایه داری امروزی عملی نیست. به عبارت دیگر، در نظر نگرفتن هدف بر مبنای انتظارات مشتریان و کاربرد محصولات در تجارت منصفانه منعکس می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مشارکت کنندگان در تجارت منصفانه بر بدبینی های قبلی تمرکز می کنند تا در نهایت اعتماد مشتریان را افزایش دهند و در نتیجه استفاده از محصولات را بوسیله کاهش و یا از بین بردن موانع توسعه، یعنی بدبینی، تسریع بخشند.

کلمات کلیدی: رفتار مصرف کننده، تجارت منصفانه، بدبینی مصرف کننده

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

در طول دهه گذشته، تجارت منصفانه به عنوان یک جایگزین برای سیستم تجارت بر مبنای سرمایه داری پدیدار شد. این مفهوم تقریبا به صورت تصاعدی رشد کرده است و در پایان سال 2008، فروش محصولات در تجارت منصفانه، به دو هزار میلیون پوند در سراسر جهان رسید. (www.fairtrade.org.uk, 2010). با این حال، نفوذ این پدیده به بازار بدون مشکل هم نیست.  ماهیت مشکوک عجین شده با بشر باعث شده است که سوالات بسیاری در مورد اعتبار و واقعیت این شیوه ها بوجود بیاید. افزایش شک و تردید و بدبینی باعث ایجاد موانع در توسعه این مفهوم شده است. در یک دوره پر تلاطم که تهدیدات بیشتر از دوران پس از جنگ بود تجارت منصفانه به عنوان یک رهبر و موضوع الهام بخش ظهور کرد، پس از آن، تجارت منصفانه  باید موقعیت خود را به عنوان مبنای کار، به منظور کسب مزیت از هر فرصتی که ممکن است در حال حاضر ارائه شوند نشان دهد.  این مقاله برای اولین بار مفهوم بدبینی را در تجارت منصفانه به عنوان یکی از بزرگترین چالش های پیش روی تجارت منصفانه ی سازمان ها مورد بررسی قرار داد. این تحقیق به منظور افشا و روشن کردن این چالش ها و نشان دادن مسیر های غلبه بر این چالش ها انجام شده است. در انجام این کار، این مقاله یک مدل مفهومی از بدبینی مصرف کننده نسبت به تجارت منصفانه شامل عواملی که این بدبینی را افزایش می دهد و همچنین رفتار متعاقب آن در بازار را مورد بررسی قرار می دهد.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

با توجه به عنوان تجارت منصفانه، از گروه های متمرکز و مصاحبه ها استنباط می شود که یک انفصال بین انتظارات مشتریان و دستاورد ها در سازمان های بر مبنای تجارت منصفانه وجود دارد که در نهایت باعث ایجاد ” شکاف نگرشی ” می شود. مصرف کنندگان دیدگاه مثبتی نسبت به مصرف اخلاق گرا دارند با این حال، یک عامل بسیار مهم، به عنوان مثال بدبینی، مانع رشد تجارت منصفانه می شود. مدل بدبینی ارائه شده در این مقاله، یک چارچوب منسجم را برای تحقیقات تجربی آینده فراهم می کند. با انجام عملیات مناسب و تست تجربی فرضیه های ارائه شده در این مقاله، ممکن است که درک بهتری نسبت به نقش بدبینی در تجارت منصفانه بوجود بیاید. بدین ترتیب نتایج روشن خواهد شد و مدل ارائه شده غنی سازی می شود و مرز ها گسترش خواهند یافت. این همچنین می تواند مشارکت کنندگان را نسبت به تجارت منصفانه را مطلع کند و اعتماد و وفاداری مشتریان را نسبت به تجارت منصفانه افزایش دهد. در نهایت، تحقیقات ارائه شده در این مقاله  در مورد مدل بدبینی، بوسیله کاهش و یا حذف موانع عمده توسعه تجارت منصفانه یعنی بدبینی، تسریع می شود.

 

 

مطالب مرتبط