عنوان انگلیسی مقاله:

Efficiency and effectiveness of small retailers: The role of customer and entrepreneurial orientation

ترجمه عنوان مقاله: بازدهی و کارایی خرده فروشی های کوچک: نقش مشتری مداری و گرایش به کارآفرینی

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 26 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

16500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بازبینی مقالات
 • مشتری مداری در عملکرد خرده فروشی
 • روش پژوهش
 • جمع آوری داده
 • پروفایل های پاسخگو و سازمانی
 • اندازه گیری ها
 • اندازه گیری های مربوط به مشتری مداری
 • اندازه گیری های مربوط به گرایش به کارآفرینی
 • اندازه گیری های مربوط به عملکرد سازمانی
 • تغییرات نسبت به روش متداول
 • مدل و تحلیل
 • تحلیل فرضیه و نتایج
 • بحث و نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله بازدهی و کارایی خرده فروشی های کوچک

گرچه به طور کلی این نکته پذیرفته شده است که مشتری مداری و گرایش به کارآفرینی می تواند منجر به بهبود عملکرد شرکت در سازمان های بزرگ چند ملیتی بشود ولی دانش اندکی درباره چگونگی تاثیر این متغیرها بر روی خرده فروشی های کوچکی که بخش مهمی از رفاه اقتصادی مردم را تشکیل می دهند، وجود دارد. این مطالعه به بررسی اثرات بالقوه این عوامل بر روی عملکرد خرده فروشی های کوچک در سویس می پردازد زیرا این کشور دارای شهرتی طولانی در خلاقیت، نوآوری و مشتری مداری است. عملکرد را یک مفهوم دو سویه می دانند که شامل کارایی و بازدهی می شود. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه شخصی از دویست و شصت و یک SME جمع آوری شد.

در حالیکه یافته ها نشان داد که  مشتری مداری به طور مثبت هم با بازدهی و هم کارایی مربوط است ولی نتایج حاکی از آن است که کارآفرین مداری تنها بر روی کارایی اثر گذار است. همزمان مشاهده شد که کارآفرین مداری محرکی برای مشتری مداری است و لذا اثر غیر مستقیمی بر روی بازدهی خرده فروشی های کوچک دارد. با این همه این پژوهش نشان می دهد که خرده فروشی های کوچک هم بر مشتری مداری و هم بر کارآفرین مداری تاکید دارند و این به رغم منابع محدود آنها است. این ویژگی خود منجر به افزایش مزیت رقابتی آنها می شود. در پرتو مقالات موجود به محدودیت ها و جهت گیری های پژوهش های آینده نیز پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: مشتری مداری، گرایش به کارآفرینی، خرده فروشان کوچک، تمایز، اثربخشی

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png